Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport Januari – September 2015

Pressmeddelande

Stockholm den 24 november 2015

FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH STARKT KASSAFLÖDE

TREDJE KVARTALET 2015

 • Nettoomsättningen minskade 39 % (14 % i rubel) till 373 MSEK (616 MSEK)

 • Rörelseresultatet ökade till 31 MSEK (12 MSEK)

 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 % (1,9 %)

 • EBITDA uppgick till 45 MSEK (41 MSEK)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 17 MSEK (0 MSEK)

 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,47 SEK (-1,20 SEK)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 183 MSEK (-94 MSEK)

JANUARI - SEPTEMBER 2015

 • Nettoomsättningen minskade 39 % (19 % minskning i rubel) till 1 068 MSEK (1 739 MSEK)

 • Rörelseresultatet uppgick till 43 MSEK (43 MSEK)

 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 % (2,5 %)

 • EBITDA uppgick till 97 MSEK (121 MSEK)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 20 MSEK (13 MSEK)

 • Resultatet per stamaktie uppgick till -1,73 SEK (-2,47 SEK)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 161 MSEK (-145 MSEK)

 MSEK Tredje kvartalet 2015 Tredje kvartalet 2014 Första nio månaderna 2015 Första nio månaderna 2014
Nettoomsättning 372,9 615,6 1 068,4 1 738,9
EBITDA 45,1 41,3 96,7 121,0
Rörelseresultat 31,1 11,9 43,1 43,5
Resultat efter skatt 17,2 0,5 20,2 12,8
Nettoskuld (40,5) 244,7 (40,5) 244,7
Nettoskuld / EBITDA (0,3х) 1,5х (0,3х) 1,5х

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:

 • Marknaden för nya maskiner i Ryssland fortsätter att vara svag. Jämfört med föregående år har antalet sålda nya maskiner sjunkit med ungefär 70 %. Det fallande oljepriset i kombination med de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland fortsätter att dämpa tillgången på kapital, vilket resulterar i försenade projekt och svårigheter för kunderna att finansiera sina investeringar. Mot bakgrund av detta anser jag att vi levererat ett starkt resultat under kvartalet, i synnerhet vad gäller kassaflöde och lönsamhet. Vi fortsätter också att vinna marknadsandelar. Vid slutet av kvartalet låg vår totala marknadsandel för de senaste tolv månaderna på över 10%.

 • Under kvartalet har vi sett en fortsatt förändring av vår produktmix, där den minskade försäljningen av nya maskiner kompenseras av ökad försäljning av reservdelar och begagnade maskiner. I kombination med genomförda kostnadsbesparingar har dessa faktorer lett till en tydlig förbättring av våra lönsamhetsmarginaler. Dessutom har vi minskat våra finanskostnader. Sammantaget ledde detta till en nettomarginal om 4%, jämfört med ett nollresultat samma period förra året.

 • Trots den svaga marknaden har vi haft ett starkt kassaflöde under året och särskilt under tredje kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet uppgick till 183 MSEK. Tack vara detta avslutades kvartalet med en nettokassa.

 • Dessvärre ser vi inga tecken på att marknaden skulle återhämta sig under den närmsta tiden. Vi förväntar oss således att återstoden av 2015 och 2016 kommer att fortsatt vara utmanande. Vad avser de långsiktiga möjligheterna på den ryska anläggningsmaskinsmarknaden förblir vi dock optimistiska.

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget påbörjade sin verksamhet i juni 2010 och har sedan dess expanderat snabbt över hela Ryssland och är idag väletablerat i samtliga federala distrikt med nästan 70 anläggningar och c. 700 anställda. Utöver att distribuera anläggningsmaskiner och leverera eftermarknadssupport för Volvo CE har bolaget även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks och återförsäljare för Volvo Penta i vissa delar av Ryssland. Bolaget har även kontrakterat vissa andra högkvalitativa varumärken, såsom Logset och flera tillbehörstillverkare. Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier är listade på NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som sin Certified Advisor.

http://www.ferronordic.ru

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280,

eller e-post: pr@ferronordic.ru

Ferronordic Machines offentliggör information i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2015, kl. 13:00.

Taggar: