Ferronordic Machines AB publicerar årsredovisning för 2016 och kallar till årsstämma den 19 maj 2017

Pressmeddelande

Stockholm den 19 april 2017 

Ferronordic Machines har idag publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 

Samtidigt kallas aktieägarna i Ferronordic Machines AB (publ) till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 klockan 14:00 på Radisson Blu Strand Hotell, Nybrokajen 9, Stockholm. Registrering till årsstämman påbörjas kl. 13:30. 

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 maj 2017, samt dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 17:00 den
12 maj 2017. 

Förslag till dagordning 

1.         Stämmans öppnande
2.         Val av ordförande
3.         Upprättande och godkännande av röstlängd
4.         Godkännande av dagordningen
5.         Val av justeringsmän
6.         Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.         Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott
8.         Verkställande direktörens redogörelse
9.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016
10.       Beslut om:
a)   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernbalansräkningen och koncernbalansräkningen
b)   fördelning av de till stämman förfogande stående vinstmedlen
c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11.       Fastställande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
12.       Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
13.       Val av styrelse och styrelseordförande
14.       Val av revisor
15.       Beslut om valberedningen
16.       Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.       Beslut om aktierelaterat incitamentprogram för ledande befattningshavare
18.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie 2
19.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
20.       Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen inför årsstämman, bestående av ordförande Håkan Eriksson (representant för Skandinavkonsult i Stockholm AB), Rune Andersson (representant för Mellby Gård AB), Daniel Nyhrén (representant för Creades AB) samt Per-Olof Eriksson (representant för aktieägare som är ledamöter i styrelsen eller anställda i koncernen) föreslår Per-Olof Eriksson som ordförande vid stämman.

Punkt 10b: Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 396 365 107 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning på preferensaktierna om 60 kronor per preferensaktie, motsvarande en sammanlagd utdelning om 30 MSEK. Avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 25 oktober 2017. Om stämman godkänner förslaget skulle utbetalning ske runt den 28 oktober 2017. Vad gäller eventuell preferensaktieutdelning i april 2018 föreslår styrelsen att inget beslut fattas på årsstämman 2017. Skulle styrelsen finna att sådan utdelning är möjlig kommer styrelsen istället att kalla till en extra bolagsstämma närmare avstämningsdagen i april 2018 där beslut om utdelning kan fattas. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning skall lämnas avseende stamaktier. 

Punkt 11: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 600 000 kronor, samt att övriga styrelseledamöter med undantag för Lars Corneliusson och Erik Eberhardson tillerkänns ett arvode om 300 000 kronor vardera. Sammanlagt skulle styrelsearvode således uppgå till 1 500 000 kronor. Inget särskilt arvode skall utgå avseende arbete i styrelsens utskott. Valberedningen föreslår att arvode åt revisor skall utgå enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.

Punkt 13: Valberedningen föreslår omval av Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson och Håkan Eriksson. Valberedningen föreslår vidare val av Annette Brodin Rampe och Staffan Jufors som nya styrelseledamöter. En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.ferronordic.com. Valberedningen föreslår vidare val av Staffan Jufors som styrelsens ordförande.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som bolagets revisor för perioden fram till nästa årsstämma.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande principer avseende bolagets valberedning.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall vid utgången av tredje kvartalet 2017 kontakta de fyra största identifierade aktieägarna i bolaget och uppmana dessa att utse sin representant till valberedningen. Aktieägare som är anställda i koncernen skall i detta hänseende anses som en aktieägare. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den närmast följande största aktieägare (förutsatt att denne inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen). Om ledamot avgår skall den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten ombes utse ny ledamot. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren om valberedningen inte överenskommer annat.

Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman avseende:

-        Val av ordförande vid nästa årsstämma,

-        Antal styrelseledamöter,

-        Val av styrelse och styrelseordförande,

-        Val av revisor (i samarbete med styrelsens revisionsutskott),

-        Arvode till styrelsen, styrelseutskott och revisorer,

-        Valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentliga ägarförändringar under valberedningens mandattid skall valberedningen tillse att ny större aktieägare bereds plats i valberedningen.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för skäliga utlägg.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Ferronordic Machines ledning. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av bolagsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Grundläggande principer

Ersättning till ledningen skall baseras på gällande marknadsvillkor på de marknader inom vilka Ferronordic Machines verkar och den miljö inom vilken den individuelle ledningspersonen arbetar. Ersättning skall dessutom vara konkurrenskraftig för att möjliggöra för Ferronordic Machines att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Fasta ersättningar

Fasta ersättningar fastställs individuellt baserat på de kriterier som angetts ovan, samt den enskilde befattningshavarens ansvarsområde och prestation. Ledande befattningshavare bosatta i utlandet med lön i rubel kan få sin fasta ersättning justerad för att reflektera valutakursförändringar.

Rörliga ersättningar

Ledningen kan erhålla rörlig ersättning utöver den fasta ersättningen. Rörlig ersättning skall betalas vid uppfyllande av förutbestämda och mätbara prestationskriterier, i första hand baserat på utvecklingen för hela koncernen eller utvecklingen för den del av koncernen för vilken personen i fråga är ansvarig. Den rörliga ersättningen får, såvitt avser verkställande direktören, uppgå till högst 100 % av den fasta ersättningen och, såvitt avser övriga ledande befattningshavare, högst 50 % av den fasta ersättningen.

Icke-monetära och andra förmåner

Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och sjukvårdsförsäkring. Förutom dessa förmåner kan även företagsbostäder och andra förmåner erbjudas i enskilda fall såsom ersättning för bostad och skola för utlandsboende befattningshavare.

Pensionsersättningar

Förutom de pensionsförmåner som ledningen har rätt till enligt lag får ledande befattningspersoner erbjudas pensionsförmåner som är konkurrenskraftiga i det land där personen i fråga är eller har varit bosatt eller till vilket personen har en väsentlig anknytning. Pensionsplaner skall vara premiebaserade utan garanterad pensionsnivå.

Avgångsvederlag 

Avgångsvederlag skall inte överstiga 12 månader.

Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller ledningens löner och andra anställningsvillkor

Ersättningsutskottet ansvarar för att:

1)      bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen,

2)      uppfölja och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen,

3)      uppfölja och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer, samt

4)      uppfölja och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Ersättningsutskottet bereder och styrelsen beslutar om:

1)      verkställande direktörens lön och andra anställningsvillkor, och

2)      principer för ersättning (inklusive pension och avgångsvederlag) till ledningen i övrigt.

Ersättningsutskottet har dessutom ansvaret för att granska och inför styrelsen föreslå de aktiesanknutna incitamentprogram som skall beslutas av bolagsstämman.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer 

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning vid årsstämmans prövning av förslaget till riktlinjer 

Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit vid årsstämman 2017 faller inom ramen för riktlinjerna.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att det långsiktiga incitamentprogram för medlemmarna av bolagets exekutiva och utökade ledningsgrupper som introducerades under 2016 upprepas under 2017. Om stämman godkänner programmet kommer bolaget utbetala en bonus till deltagarna (ca 15 personer) om ca 2 MSEK (jämnt fördelat mellan deltagarna) som deltagarna måste använda till att köpa preferensaktier i Ferronordic Machines. Deltagarna får inte sälja preferensaktierna inom en period om tre år.  Om en deltagare lämnar sin anställning eller avskedas måste deltagaren sälja sina preferensaktier till de övriga deltagarna till ett förbestämt diskonterat pris. Programmets syfte är att skapa långsiktigt incitament för bolagets ledning och ytterligare sammanfoga bolagsledningens och preferensaktieinvesterarnas intressen. Styrelsen föreslår att var och en av Anders Blomqvist och Henrik Carlborg bemyndigas att för bolagets räkning underteckna avtal och andra handlingar som är nödvändiga för programmets implementering.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen - med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om nyemission av stamaktier av serie 2 i bolaget. Betalning för tecknade aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport. Skälet till att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av stamaktier av serie 2 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ett beslut om särskild inlösen av B-preferensaktier i enlighet med § 8.5 i bolagsordningen. I enlighet med bolagsordningens § 8.5 skall de nya stamaktierna av serie 2 emitteras till personer vars B-preferensaktier inlösts till en kurs motsvarande 50 % av tecknings-/erbjudandekursen för de stamaktier som emitteras och/eller erbjuds i samband med att bolagets stamaktier tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad. Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Var och en av Anders Blomqvist och Henrik Carlborg, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen – med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om nyemission av stamaktier i bolaget. Bemyndigandet kan endast utnyttjas för att emittera stamaktier i samband med en notering av bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller en annan reglerad marknad. Betalning för tecknade aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport. Skälet till att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda stamaktier till investerare i samband med en notering av bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad. De nya stamaktierna skall emitteras till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare. Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Var och en av Anders Blomqvist och Henrik Carlborg, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

Fullständig kallelse är bifogad och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.ferronordic.com 

---------------------------------------------------------------------------

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget är även officiell återförsäljare för Dressta och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic Machines även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic Machines påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med cirka 70 anläggningar och nästan 800 anställda. Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.ru

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.ru

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2017, kl 10:45. 

Taggar: