Fidelity’s Pan-Asia Investment Conference: Fortfarande möjligheter när Indien tar nästa tillväxtkliv

Arun Mehra, fondstrateg för FF India Focus Fund, gav sin syn på den indiska ekonomiska utvecklingen vid ett pan- asiatiskt investeringsseminarium i London i fredags. Långsiktiga ekonomiska faktorer stöder fortsatt indisk tillväxt trots senaste tidens börsrally, enligt Mehra.

Under de senaste 15 månaderna har aktiekurserna på Bombay Stock Exchange stigit med mer än 70 procent (1) . Arun Mehra, fondstrateg för FF India Focus Fund, gav med anledning av börsutvecklingen sin syn på Indiens framtida investeringsklimat vid ett seminarium i London under fredagen den 7 oktober 2005. Kraftiga kursuppgångar under relativt korta tidsperioder är inget nytt för den indiska aktiemarknaden. Den senaste uppgången framstår inte heller som överdriven eftersom den haft stöd i företagens starka vinsttillväxt. Även aktiernas P/E-tal kring 15 förblir därmed rimliga i förhållande till det långsiktiga P/E-genomsnittet på 18,4 (2) . Allt detta indikerar att index släpat efter vinsttillväxten i företagen och den indiska ekonomin i stort och att den senaste börsuppgången nu hämtat in försprånget, enligt Arun Mehra. - Den senaste tidens uppgång på Bombaybörsen verkar ha förflyttat den indiska aktiemarknaden ur sitt tidigare långsiktiga handelsintervall till en ny nivå som bättre återspeglar det förstärkta tillväxtklimat som nu råder i Indien, säger Arun Mehra. Arun Mehra pekar på några långsiktiga ekonomiska faktorer som stöder fortsatt uthållig indisk tillväxt. - Indien har en livlig aktiemarknad som erbjuder attraktiva investeringsmöjligheter för den som har resurser att utforska den. Bombaybörsen är idag näst största börs i världen efter New York Stock Exchange med 4 700 noterade företag och femte största börs räknat i antalet transaktioner. Vidare erbjuder Bombaybörsen ett imponerande marknadsdjup där de 100 största företagen endast representerar 32 (3)procent av det totala börsvärdet om ungefär USD 450 miljarder. Bombaybörsen har även flest antal amerikanska och europeiska multinationella företag noterade jämfört med övriga tillväxtländer, vilket återspeglar Indiens utpräglade entreprenörsklimat. - Utländska investeringar i Indien är koncentrerade till storföretagen. I företag med över USD 5 miljarder i börsvärde uppgår det utländska ägandet till närmare 50 procent och i mer välkända branscher som bank och teknologi kan ägandekoncentrationen överstiga 40 procent (4). Företag med högst USD 250 miljoner i börsvärde har däremot endast 3 procent utländskt ägande, vilket öppnar för rikliga investeringsmöjligheter bland mindre företag i nya branscher. - Historiskt har höga indiska räntor gjort statsobligationer och bankkonto till den viktigaste sparformen för indiska investerare. Endast 1,4 procent av hushållssparandet (5) var placerat i aktier år 2004. Ett lägre ränteklimat kombinerat med ökade inkomster och urbanisering bäddar för ökat aktiesparande bland indiska investerare i framtiden. - En långsiktig investeringsstrategi i Indien är helt avgörande för framgång. Investerare bör därför vara beredda på börssvängningar i det korta perspektivet samtidigt som synliga tillväxttrender ger stöd åt fortsatt expansion på den indiska aktiemarknaden, säger Arun Mehra. Fakta Fidelity Funds India Focus Fund Starttidpunkt: 23 augusti 2004 Inriktning: Långsiktig tillväxt i noterade indiska företag Avkastning: 78,6 % sedan start Index: MSCI India (G) Index, 62,7 % avkastning samma period Även Kina har avgörande betydelse som tillväxtmotor för ekonomierna i övriga Asien. - Handeln mellan de asiatiska länderna förväntas växa, dels för att Kina agerar tillväxtmotor dels för att även den inhemska asiatiska konsumtionen sannolikt kommer att öka. Det finns gott om utrymme för tillväxt i Asien som exklusive Japan idag endast står för 11,5 procent av BNP men utgör 45,3 % av världens befolkning, säger Allan Liu, fondförvaltare för Fidelity Funds South East Asia Fund. För ytterligare information, kontakta: Mike Nikou Nordenchef Fidelity International Växeltelefon: 08-505 257 00 E-mail: mike.nikou@fid-intl.com Petter Edwinson Marknadschef Norden Fidelity International Direktnummer: 08-505 257 03 E-mail : petter.edwinson@fid-intl.com Fidelity International Limited (”FIL”) med dotterbolag erbjuder investeringsprodukter och tjänster till institutioner och privatpersoner på världens stora finansiella marknader utanför USA. FIL förvaltar totalt 1 500 miljarder kronor i tillgångar per 30 juni, 2005. I Sverige erbjuds Fidelitys fonder genom banker, försäkringsbolag och finansiella rådgivare. Historisk avkastning är inte en guide för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. Avkastning är beräknad i SEK, från NAV-kurs till NAV-kurs, med återinvesterad utdelning, exklusive inträdesavgift, per 05/08/31. Såvida inget annat anges, tillhör informationen i detta dokument Fidelity, och informationen får ej ändras utan särskild överenskommelse med Fidelity. Fidelity Funds SICAV är ett öppet fondbolag med säte i Luxemburg. Investeringar i Fidelity Funds bör göras med utgångspunkt från informationen i det vid var tid gällande prospektet och den senaste hel- eller halvårsrapporten, som kan erhållas avgiftsfritt från vårt service-center för Europa i Luxemburg. Fidelity lämnar endast information om de produkter som erbjudes och tillhandahåller följaktligen inte rådgivning med utgångspunkt från förutsättningarna i enskilda fall. Informationen är inte avsedd för personer i Storbritannien eller USA utan riktar sig endast till personer bosatta i länder där de aktuella fonderna är registrerade för distribution eller där ingen sådan registrering krävs. Fidelity International är registrerat hos FSA (the Financial Services Authority) i Storbritannien. Publicerat av Fidelity Investments International, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ. CB24380 (1) Källa: Thomson Financial DataStream, September 2005 (2) Källa: CLSA, September 2005, based on earnings estimates (3) Källa: SEBI, Bloomberg, September 2005 (4) Källa: UBS, September 2005. Aggregate for all FIIs as at 30 June 2005, based on BSE 200 universe. (5) Källa: RBI Annual Report, Kotak Securities, September 2005

Om oss

Fidelity International Limited (”FIL”) med dotterbolag erbjuder investeringsprodukter och tjänster till institutioner och privatpersoner på världens stora finansiella marknader utanför USA. FIL förvaltar totalt €175,9 miljarder i tillgångar per 30 juni, 2005. I Sverige erbjuds Fidelitys fonder genom banker, försäkringsbolag och finansiella rådgivare.

Prenumerera

Dokument & länkar