Bokslutskommuniké för 2017, den 28 februari 2018

Oktober – december 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 286 tkr (2384).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -2665 tkr (-3500)
 • Resultatet före skatt uppgick till -2379 tkr (-693)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,41 kr (-0,22)

Januari – december 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4459 tkr (2907).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -12 621 tkr (-8210)
 • Resultatet före skatt uppgick till -8161 tkr (– 4324)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -1,40 kr (– 0,74)
 • Kassaflöde för löpande verksamhet uppgick till -5331 tkr (-5370).
 • Räntebärande skulder uppgick till 5143 tkr (4099).

Orderingång och orderstock under kvartalet

Under kvartal 4 har Finepart erhållit två maskinorder på sammantaget c: a 5,5 mkr. En order från Google i USA, samt en order från en klocktillverkare i Schweiz. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till c: a 5,5 mkr (3,2)

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Omsättning

Den väsentligt lägre omsättningen i kvartal 4 jmf med 2016, förklaras av att bolaget levererade en maskin i december 2016. Ökningen av omsättningen för helåret jmf med 2016 är hänförlig till att bolaget ökat sin försäljning av tillbehörsprodukter och reservdelar.

Kostnader

Minskningen av bolagets kostnader för kvartal 4 är beror på lägre råvarukostnader då ingen maskin levererats under kvartalet, samt att bolaget 2016 hade kostnader för noteringen på Aktietorget.

Årets låga bruttomarginal är inte applicerbar på bolagets framtida försäljning, då särskilda kostnader av utvecklingskaraktär har tagits på specifik kundorder. Normal bruttomarginal förväntas ligga mellan 40% och 50% beroende på produktmix och vid en försäljning på över fem maskiner per år.

Ökningen av kostnaderna för helåret är hänförliga till ökade marknadssatsningar genom ny säljresurs i Schweiz, Italien och Österrike, samt att bolaget generellt har ökat sin marknadsnärvaro genom väsentlig ökning av antalet kundbesök och medverkan på mässor.

Bolaget har också ökat sin digitala närvaro genom medverkan på relevanta plattformar, riktade mot bolagets målmarknader.

Bolaget har, givet ovan, väsentligt ökat antalet provskärningar vilket ökat kostnaden för råvaror och personal.

Bolaget har under året haft kostnader på c: a 150 tkr av engångskaraktär för iordningställande av den nya test- och lagerlokalen i Bollebygd, samt gjort kursförluster på c: a 160 tkr.

Likviditet

Per 31 december uppgick likvida medel till 3653 tkr inklusive en outnyttjad checkkredit på 1 mkr. Under februari mottog bolaget en förskottsbetalning på c: a 2,5 mkr, motsvarande hela ordervärdet för den Finecutmaskin som skall levereras i kvartal 2.

Antalet utestående aktier

Per 31 december 2017 uppgick antalet aktier till 5 846 000

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för 2017.

Datum för årsredovisning 2017 och bolagsstämma

Årsredovisning publiceras den 25 april.

Bolagsstämma hålls den 16:e maj kl. 13:00 på bolagets huvudkontor, Rinnavägen 6 i Bollebygd.

VD har ordet

Det gångna året har på flera sätt inneburit en genomgripande utveckling av Finepart.  Vi har under året förstärkt organisationen och byggt ett dynamiskt team som bidragit positivt till utveckling av relationer med kunder, nya agenter och leverantörer.

Vi har målmedvetet utvecklat en framgångsrik metodik för att introducera agenter och kan konstatera att det gett avkastning. Vi har genom deras kontaktnät lyckats nå ut till ett exklusivt kundsegment med högt ställda krav och kan erbjuda dem en anpassad produkt, som skapar effektivare och lönsammare tillverkningsprocesser. En växande prospektlista från praktiskt taget alla världsdelar med potentiella kunder inom finmekanik, rymd och flyg, medicinteknik, mm visar att marknadsmedvetenheten om vår teknik växer.

Våra senaste försäljningar skiljer sig avsevärt från tidigare i det att de når ut i nya exklusiva kundsegment med högt ställda krav och förväntningar. Leveransen till Dohner byggde på att bevisa vår förmåga att skära med unikt hög precision. Ordern från SKF Aerospace, som föregicks av noggranna tester och utvärdering, var ett starkt erkännande av vår teknik som kan öppna nya dörrar. Nyutvecklingen av denna maskin gör oss synnerligen väl rustade för detta och andra krävande marknadssegment. Vidare har vi fokuserat på kunder där möjlighet till följdorder från samma kund, eller kundsegment är hög. Klocktillverkaren i Schweiz och Google är båda exempel på detta.

I samverkan med våra nya agenter har vi satsat på marknadsföring på internet, deltagande på internationella mässor och produktdemonstrationer. Vi fortsätter att utveckla detta under 2018 och förväntar oss en ytterligare ökad tillströmning av kundprospekt.

Vi bedömer att den amerikanska marknaden har en stor potential. Fler agenter och demonstrationsmöjligheter på plats på denna marknad ses som viktiga satsningsområden, eventuellt förstärkt med lokal samordning.

Finepart har en färdigutvecklad grundprodukt, men vi erfar ett stort intresse mot ytterligare miniatyrisering av skärprocessen, vilket gör att vi ser en god anledning att påbörja planeringen för kommersialiseringen av bolagets nästa generations patenterade skärsystem (finns beskrivet i vårt noteringsmemorandum). Detta kommer kräva ytterligare resurser vid sidan om befintlig verksamhet och vi har därför intensifierat våra ansträngningar att finna delfinansiering via offentliga medel.

Finepart går in i 2018 med en orderstock (5,5 mkr) på två maskiner och en prospektlista med mycket intressanta kunder. En av våra utmaningar under 2018 kommer vara att processa våra kundprospekt i ett högre tempo än tidigare, för att på så sätt nå till fler avslut.  Detta skulle ge förutsättningar att öka vår försäljning väsentligt.

Christian Öjmertz

VD för Finepart Sweden AB (publ)

Väsentliga händelser under 2017

 • Bolaget har konsoliderat sin verksamhet till ett arbetsställe och har därmed flyttat all verksamhet till Bollebygd, samt avvecklat verksamheten i Bromölla.
 • I januari inleder bolaget ett samarbete med en agent i USA.
 • I februari tecknade bolaget ett agentavtal för Schweiz, Österrike och Italien.
 • I maj tecknade bolaget ett agentavtal för Turkiet.
 • Under juli blev bolagets nyutvecklade maskin slutgodkänd och installerad på SKF:s fabrik.
 • I september tecknade bolaget ett agentavtal för Storbritannien och Irland, med Rainford Precision Machines.
 • Under september har bolaget ställt ut sitt produktsortiment på världens största maskinmässa EMO, i Hannover.
 • I november upptog bolaget kortfristiga lån på 2 mkr i syfte att bygga upp lager inför förväntade maskinorder.
 • I november mottog bolaget en maskinorder på en Finecutmaskin från en schweizisk tillverkare av exklusiva klockor, samt ställde ut på maskinmässan NEP i Birmingham.
 • I december mottog bolaget en maskinorder på en Finecutmaskin från Google i USA, samt tecknade ett agentavtal för Frankrike.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari genomförde bolaget en säljturné i USA och hade ett flertal kundmöten gemensamt med bolagets agent.
 • I februari har bolaget haft två strategi- och utbildningsdagar, tillsammans med sina agenter för Europa.
 • I februari mottog bolaget en tillbehörsorder på c:a 150 tkr.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående Bokslutskommuniké

Rapporten nedan, har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapport

Kvartalsrapport 1 för 2018 (2018-05-31)

För frågor om Bokslutskommuniké och bolaget, vänligen kontakta:

Christian Öjmertz
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0706-76 33 55
E-post: ir@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd

Prenumerera