Delårsrapport 1, den 31 maj 2018

Januari – mars 2018, Kvartal 1

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3133 tkr (885).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -3916 tkr (-2466).
 • Rörelseresultatet uppgick till -848 tkr (-1651) före skatt.
 • Vid utgången av perioden uppgick räntebärande skulder till 4876 tkr (5142).
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till -0,15 kr (-0,28).

Orderstock under kvartalet

Orderstocken är c:a 2,8 mkr(3) vid utgången av kvartalet.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Ökningen av omsättningen jmf med utgången av kvartal 1 2017, är hänförlig till att bolaget levererat en Finecutmaskin till Schweiz under perioden.
Ökningen av bolagets kostnader jmf 2017 är hänförliga till inköp av råvaror till leverans enligt ovan. Personalkostnaden ökar pga. fler anställda och externa kostnader ökar beroende på ökade marknadssatsningar.

Per 31 mars 2018 uppgick likvida medel till 3832 tkr, varav 1000 tkr i outnyttjad checkkredit.
Under maj månad har bolaget mottagit inbetalningar från den riktade nyemissionen på 6132 tkr.

Antalet utestående aktier

Per 31 mars 2018, uppgick antalet aktier till 5 846 000.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Finepart har tecknat ett agentavtal med Machines & Methods, Inc. i Seattle. Bolaget kommer sälja och marknadsföra Fineparts produkter i nordvästra USA.
 • Finepart har samlat sina europeiska agenter i Bollebygd och genomfört en produktutbildning och samordnat försäljningsstrategier.
 • Styrelsen för Finepart Sweden AB beslutade den 12 mars om att föreslå en riktad nyemission av aktier om 6,1 MSEK. Nyemissionen var villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen.
 • I mars levererades en Finecutmaskin till den schweiziska klocktillverkaren som beställde en maskin i november.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 10 april beslutade den extra bolagsstämman enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission. Nyemissionen fulltecknades och samtligt kapital, 6132 tkr, har inbetalts till bolaget. Bolaget har därefter 7 179 000 aktier.
 • I april beslutar bolaget att omorganisera ledningen. Bolagets grundare och VD, Christian Öjmertz, lämnar över VD rollen till styrelseledamoten Lars Brodal, för att på så sätt kunna fokusera mer på bolagets kunder och produktutveckling. Christian blev därmed Teknisk Chef(CTO). Förändringen trädde i kraft den 17 maj.
 • I april har bolaget återbetalt ett kortfristigt lån på 1 mkr.
 • Den 16:e maj hölls bolagets årsstämma varvid en ny ledamot invaldes i styrelsen (se Bokslutskommuniké publicerad den 17/5)

VD har ordet

Under första kvartalet 2018 har vi fortsatt utveckla relationen till våra agenter och befintliga kunder. Vi har genomfört utbildnings- och strategidagar för att stärka agenternas förmåga att förklara den affärsmässiga nyttan med vår teknik, samt säkerställt att det finns ett stort fokus på Fineparts produkter.
Med delvis extern hjälp fortsätter vi att bredda vår distribution i USA och för nu dialog med flera enskilda kunder och nya möjliga agenter.
Några av våra befintliga kunder har signalerat att det finns intresse för ytterligare maskiner, vilket bekräftar kundnöjdhet både avseende produktens kapacitet och vår förmåga att ge god kundservice. Parallellt med detta har vi nya prospekt, där vi jobbar mot avslut genom provskärningar och täta kundkontakter.
Vi har utökat vårt produktsortiment med ett flertal tilläggsprodukter som tillför ytterligare kundnytta, samt ökar volym och marginal på både nyförsäljning och eftermarknad. Vi ser redan en tydlig tendens att vårt förväntade snittpris per maskinaffär sannolikt kommer öka och även en stigande eftermarknadsförsäljning.

Bolaget har under 2017 brottats med låga bruttomarginaler, vilket föranlett ett intensivt arbete med att åtgärda de underliggande orsakerna. Vi har nu kunnat dra nytta av det arbete som gjorts kring våra inköpsrutiner, samt förbättringar i tillverkningsprocessen. Resultatet visar sig nu genom en förbättrad bruttomarginal, som för perioden överstiger 50%.

För att stärka den marknadsmedvetenhet som är nödvändig för att Finepart skall öka sin försäljning, har vi nyligen deltagit på en stor mässa (Mach 2018) i Birmingham i samverkan med vår agent för Storbritannien. Finecutmaskinen har förevisats på plats och vi har genomfört provskärningar för potentiella kunder. Vår agent har nu ett flertal kundprospekt att utvärdera och vi har påbörjat provskärningar för de mest intressanta prospekten.

Utöver de stora mässorna stödjer vi våra agenter med närvaro på mindre lokala mässor, samt fortsätter utveckla vår digitala marknadsföring.

Vi har noterat ett utökat inflöde av nya prospekt som kommer genom vår satsning på digital marknadsföring. Det är särskilt stimulerande att det ofta är stora globala företag som kontaktar oss. Det innebär visserligen långa ledtider i säljprocessen, men ger samtidigt möjligheter till stora affärer framöver.

För att stärka relationen med våra aktieägare, samt vara tydligare med hur arbetet med att utveckla bolaget fortskrider, kommer vi fortsättningsvis publicera ett VD-brev de månader som vi inte kvartalsrapport. Det första brevet kommer i slutet på juni, varefter vi gör ett uppehåll i juli för att återkomma i augusti.

Jag har sedan starten av bolaget 2012 arbetat i styrelsen som både ordförande och ledamot. Parallellt med detta har jag även haft ansvaret för bolagets finansiering och ekonomistyrning. Jag ser nu framemot att få öka mitt engagemang i bolaget som VD, för att på så sätt stödja organisationen och utveckla verksamheten mot tillväxt. Detta skapar utrymme för tidigare VD, Christian Öjmertz, att lägga ytterligare kraft som tekniskt stöd till vår försäljningsorganisation, samt att vidareutveckla vårt produktsortiment utifrån kundernas behov. Detta för att Finepart kan fortsätta vara marknadsledande inom sitt teknikområde.

Med vänlig hälsning
Lars Brodal
VD, Finepart Sweden AB(publ)

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten nedan har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Kvartalsrapport för kvartal 2, 2018 (2018-08-31)

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Brodal
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0708-91 13 03
E-post: lars.brodal@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Prenumerera

Dokument & länkar