Kallelse

Aktieägarna i Finepart Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556888-1063, kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2017 klockan 10:00 på bolagets huvudkontor, Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd. Rösträttsregistrering från klockan 09:30.

Anmälan                           

Aktieägare i Finepart Sweden AB (publ) (”Finepart” och/eller ”Bolaget”) som önskar deltaga på årsstämman skall

dels   vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2017-05-05, och
dels   anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2017-05-05

  • per post till Finepart Sweden AB , Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd
  • per e-post till info@finepart.com

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombudets) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall deltaga anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall visas vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.finepart.com. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2017-05-05, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

Förslag på dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Framläggande och godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

9. Val av styrelse samt revisorer

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

11. Avslutande av stämman

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd och på Bolagets webbplats www.finepart.com senast två veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd.

Beslutsförslag:

Disposition av resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att

ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8, 9)

Aktieägare representerande cirka 30 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt dels att Lars Brodal, Mats Enegren, Mats Lundin och Christian Öjmertz omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande

föreslås omval av Per Danielsson.

Styrelsen föreslår att bolagets revisor Thomas Bohlin, KPMG Borås, omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

För ytterligare information

Christian Öjmertz
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0706-76 33 55
E-post: christian.ojmertz@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Prenumerera

Dokument & länkar