Kommuniké från extra bolagsstämman den 10 april 2018

Stämman i Finepart Sweden AB beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag nedan:

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)

Bolagsstämman beslutade om att genomföra en riktad nyemission av aktier mot kontant betalning. Emissionen ska uppgå till högst 1 333 000 aktier till en teckningskurs om 4,60 SEK, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under en period av 30 handelsdagar från och med den 6 februari till och med den 5 mars 2018, reducerat med en emissionsrabatt om elva procent. Genom emissionen tillförs Bolaget totalt högst 6 131 800 SEK och samtidigt ökas Bolagets aktiekapital med högst 199 950 SEK.

Emissionsvillkor:

i)        Emissionen ska ske med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktas till de tecknare, och med det antal aktier, som anges i nedanstående förteckning:

Tecknare                               Antal aktier                      Belopp
Sonny Johansson             545 000 aktier          2 507 000 SEK
Jimmie Landerman         218 000 aktier          1 002 800 SEK
Andreas Bergström        218 000 aktier          1 002 800 SEK
Oscar Molse                     110 000 aktier             506 000 SEK
Mats Lundin                       66 000 aktier             303 600 SEK
Christian Berger                 55 000 aktier             253 000 SEK
Peter Möller                       44 000 aktier             202 400 SEK
Fredrik Valfridsson            33 000 aktier             151 800 SEK
Jenny Ståhlbom                 22 000 aktier             101 200 SEK
Per-Åke Kihlberg                22 000 aktier             101 200 SEK
SUMMA                         1 333 000 aktier          6 131 800 SEK

ii)       För varje tecknad aktie ska erläggas 4,60 SEK mot kontant betalning. Teckningskursen har fastställts baserat på de marknadsförutsättningar som råder samt en bookbuilding-process. Stämman har därigenom säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig.

iii)     Teckning av aktier ska ske under perioden 10 april 2018 till och med den 18 april 2018. Betalning ska erläggas inom fem bankdagar efter det att besked om tilldelning meddelats tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

iv)     De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Vidare beslutade stämman att styrelsen, eller den styrelsen utser, befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information

Christian Öjmertz
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0706-76 33 55
E-post: christian.ojmertz@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Prenumerera

Dokument & länkar