Delårsrapport januari - september 1998

Delårsrapport januari - september 1998 * Fingeravtryckssystem introduceras i Sverige * Utvecklingsarbetet är i ett avgörande skede * Bolagets första intäkt Marknad Fingeravtryckssystem baserade på optiska sensorer har nu börjat demonstreras i Sverige. Tekniken skiljer sig väsentligt från Fingerprints teknik. Sensorn för avläsning innehåller optik som med hjälp av en ljuskälla ger en avbildning av fingerblomman. Det avlästa mönstret jämförs med ett register av lagrade mönster på en dators hårddisk och processeringen (matchningen) sker i datorn. En optisk sensor är några kubikcentimeter i omfång och systemet kan inte integreras i kort eller mobiltelefoner. Fingerprint Cards teknik och patent bygger på att komponenterna är så små att de kan integreras i en och samma databärare, ett kort, mobiltelefon etc, där även hela processeringen sker. Fingerprints sensor är ett lövtunt kiselchip som kapacitivt läser av fingerblomman. Algoritmen väljer ut en uppsättning karakteristiska punkter och dessas positionering vilket kodas och lagras i en egen utvecklad processor också den i chipform. Hela verifieringsprocessen kan därmed ske i databäraren internt och ingen kommunikation behövs med externa enheter. Detta ger betydligt högre säkerhet och möjliggör användning i stora kortbaserade system och mobiltelefoni. Tillverkningskostnaden för Fingerprints chipsensor är en bråkdel av kostnaden för att tillverka en optisk sensor vilket också är en förutsättning för massanvändning. Bolaget tecknade i februari licensavtal med Ericsson. Förhandlingarna om ytterligare ett licensavtal som förts med det företag bolaget tecknade avsiktsförklaring med i juni har avbrutits. Motparten har beslutat om investeringsstopp för det projekt man driver som är ett kortbaserat system för elektronisk kommunikation. Fingerprint för fortlöpande dialoger med ett antal företag som representerar olika tillämpningsområden. En förutsättning för ett meningsfullt partnerskap och licens är ett offensivt ekonomiskt och tekniskt engagemang från licenstagaren. En potentiell licenstagare vill å andra sidan se konkreta demoenheter för att bli övertygad om att tekniken håller. Sådana demoenheter är under konstruktion. Bolaget har goda förhoppningar om ytterligare en eller två partners under utvecklingsskedet. Här står vi tekniskt Ytterligare 400 sensorer produceras f.n. utöver de 200 som tidigare tillverkats. Dessa är framförallt avsedda för omfattande tester och demonstrationer för vår första konkreta tillämpning. Chipversionen av tillhörande mikroprocessor är färdigkonstruerad och genomgår slutliga kontroller inför en motsvarande produktionsbeställning. Processorn är ca 1.000 gånger snabbare än den tidigare använda laboratorielösningen och integrerbar i de tillämpningar, t.ex mobiltelefon, som vi siktar mot. Denna aktivitet ligger ett par månader före ursprungliga planer. Tillsammans innebär detta att vi inom kort har ett fullständigt miniatyriserat system, som genomför en fingerregistrering på någon sekund och en verifiering/identifiering på några tiondels sekund. Omfattande tester med påföljande förfiningar i konstruktioner och algoritm kommer att dominera den tekniska verksamheten under flera månader framåt. Till hjälp härför framtas nu en s.k. Tool Box, som också skall utgöra Fingerprints kraftfulla verktyg för att skräddarsy systemens egenskaper för de många olika tillämpningar vi ser. Utvecklingsarbetet avseende både grundteknologin och anpassningen till vår första licenstagare följer ursprunglig tidplan. Finansiering, likviditet och resultat Verksamheten är finansierad genom en nyemission om 55,5 MSEK våren 1998 samt lån från NUTEK om 1,2 MSEK. Likviditeten i form av banktillgodohavande och statsskuldväxel uppgick per 30 september 1998 till 39,9 MSEK. Övriga omsättningstillgångar uppgick till 7,4 MSEK varav kundfordran utgjorde 6,3 MSEK. Bolagets omsättning under perioden var 5 MSEK efter att en avgift på samma belopp fakturerats i september enligt det licensavtal bolaget redan tecknat. Resultatet i moderbolaget var en förlust om 4,1MSEK och för koncernen var förlusten 4,7 MSEK efter att övervärdet i dotterbolagsaktierna skrivits av med 0,6 MSEK. För tredje kvartalet enskilt visar moderbolaget en vinst om 2,1 MSEK och koncernen 1,8 MSEK. Investeringar och utvecklingskostnader Under året har investeringar i inventarier gjorts för 0,1 MSEK. Aktierna i dotterbolaget Fingerprint Security System AB, som äger Löfbergpatentet, har förvärvats för 5 MSEK. Under första kvartalet aktiverades utvecklingskostnader om 2,5 MSEK. Från och med andra kvartalet kostnadsföres alla utgifter för teknikutveckling. Aktiverade utvecklingskostnader från ingången av 1998 och första kvartalet i år, sammantaget 9,2 MSEK, skrives planenligt av med 15% per år. RESULTATRÄKNINGAR koncernen moderbolaget (MSEK) 980101 980101 970101 Rörelsens intäkter 980930 980930 970930 Nettoomsättning 5,0 5,0 1,1 Rörelsens kostnader Personalkostnader 0,9 0,9 0 Utvecklingskostnader 3,9 3,9 0 Övriga externa kostnader 0,5 0,5 0,4 Avskrivningar 1,6 1,0 0,7 Emissionskostnader 3,4 3,4 0 Rörelseresultat -5,3 -4,7 0 Finansnetto 0,6 0,6 0 Periodens resultat -4,7 -4,1 0 BALANSRÄKNINGAR koncernen moderbolaget (MSEK) 980930 980930 970930 Anläggningstillgångar 12,6 13,3 4,4 Omsättningstillgångar 47,4 47,3 7,7 Summa tillgångar 60,0 60,6 12,1 Eget kapital 54,7 55,3 0,6 Långfristiga skulder 1,2 1,2 11,0 Kortfristiga skulder 4,1 4,1 0,5 Summa eget kapital och 60,0 60,6 12,1 skulder Eget kapital per aktie 11,23 11,36 0,21 (kr) Nästa rapport presenteras i februari 1999. Göteborg den 22 oktober 1998 Lennart Carlson Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD: Tel 031-10 06 75 Fax: 031-13 73 85 e-mail: investrel@fingerprint.se Fingerprint Cards AB (publ) Box 2412 S-403 16 Göteborg http://www.fingerprint.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00120/98-104q-3-rappor.doc

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar