Extra bolagsstämma i Fingerprint Cards ab (publ).

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FINGERPRINT CARDS AB (publ). *Styrelsen i Fingerprint Cards AB(publ) föreslår genomförande av två stycken nyemissioner, - dels en med företräde för bolagets aktieägare, samt - dels en riktad till främst institutionella och industriella investerare. *Dessutom har styrelsen beslutat ansöka om notering av bolagets B-aktie på OM Stockholmsbörsens O-lista. Styrelsen i Fingerprint Cards AB (publ) har vid styrelsemöte den 13 januari 2000 beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 17 februari 2000. Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta ett eller flera beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 3 500 000 aktier av serie B. De exakta villkoren för denna nyemission kommer att bestämmas senare med utgångspunkt från marknadskursen och med iakttagande av sedvanlig rabatt. Styrelsen har vidare beslutat föreslå bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta ett eller flera beslut om att genomföra en riktad nyemission om högst 2 500 000 aktier av serie B. Teckningsberättigade i den riktade emissionen förutsättes vara främst institutionella och industriella investerare. Vid den extra bolagsstämman kommer, som en konsekvens av ovanstående, styrelsen föreslå stämman att fatta beslut om ändring av bolagsordningen i sådan omfattning, att bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek höjs. Styrelsen har angett följande skäl till sina beslut: - Vår avsikt med de föreslagna nyemissionerna är att stärka företagets kapitalbas i syfte att kunna finansiera en fortsatt produktutveckling samt ett internationellt marknadsföringsprogram för att därigenom uppnå en snabb marknadspenetration. Vidare är en stark kapitalbas en viktig förutsättning för att uppnå hög trovärdighet som leverantör till de stora aktörer som är bolagets kunder. Därför begär nu styrelsen ett bemyndigande av bolagsstämman att genomföra ovan redovisade nyemissioner. På så sätt kan tidplanen för genomförandet av nyemissionerna komprimeras, vilket kommer att underlätta anpassningen av emissionsvillkoren till de rådande förhållandena på marknaden. Fingerprint Cards AB (publ), noterat på Nya Marknaden, har utvecklat ett helt integrerat och chipbaserat system för elektronisk verifiering av identitet genom matchning av fingermönster. Det unika med bolagets patenterade teknik är att verifieringen sker lokalt i enheten i sig, utan hjälp av extern dator. Samtliga komponenter och programvaran är egenutvecklade. Bolaget säljer licenser till tekniken för integrering i licenstagares produkter. För mer information kontakta: Lennart Carlson, VD, Fingerprint Cards Tel: 031-100675 Lennart.carlson@fingerprint.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar