Genombrottsorder för linjesensorn, rekordhög bruttomarginal och omsättning enligt plan

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, (FPC)
Rapport avseende delårsperioden januari-juni 2011 samt andra kvartalet 2011:

 • Försäljningen ökade under delårsperioden till 29,8 Mkr (25,1) och för andra kvartalet till 16,9 Mkr (9,7).
 • Bruttoresultatet för delårsperioden ökade till 17,2 Mkr (12,8) och för andra kvartalet till 10,4 Mkr (5,1).
 • Resultat efter finansiella poster för delårsperioden ökade till -1,7 Mkr (-2,7) och för andra kvartalet till 0,1 Mkr (-2,8).
 • Bruttomarginalen för delårsperioden ökade till 58 % (51 %).
 • Resultat per aktie för delårsperioden ökade till -0,04 kr (-0,07) och för andra kvartalet till 0,00 Kr (-0,07).
 • Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 37,5 Mkr (43,1).
 • Orderstocken uppgick vid kvartalets slut till 14,9 Mkr (17,4).
 • Riktad nyemission om 28 Mkr genomfördes till 5 institutionella investerare i april.
 • Serial System som utnämndes till parallell distributör i Kina & Taiwan, la en order om 15,7 Mkr för leverans i det andra kvartalet
 • Paltek utnämndes till distributör för Japan och Singapore
 • Ingen prognos lämnas för helåret 2011 pga det svårbedömda världsekonomiska läget. Prognosen för det tredje kvartalet är att omsättningen kommer överträffa motsvarande kvartal 2010 samt att bruttomarginalen kommer att vara fortsatt stark.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

 • Den första kommersiella ordern på linjesensorn om 50 000 enheter vanns från HST.


För ytterligare information kontakta:
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-607820, investrel@fingerprints.com

Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 Göteborg, www.fingerprints.com

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten.
Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader, kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT, internetsäkerhet, passerkontroll, etc.
Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har huvudkontor i Göteborg.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2011, klockan 8.00.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Taggar:

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar