Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2012, kl. 17.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65, i Göteborg.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 25 maj 2012 och dels senast 25 maj 2012 kl.16.00 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg, per fax 031-13 73 85, eller via e-post: investrel@fingerprints.com.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.fingerprints.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 25 maj 2012 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid årsstämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av två justeringsmän
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Anförande av verkställande direktören
8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9) Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter
11) Fastställande av arvode till styrelse
12) Fastställande av arvode till revisor
13) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14) Beslut om valberedningen
15) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier av serie B till institutionella och finansiella placerare, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna
18) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
19) Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 10-14 på dagordningen
Valberedning har bildats enligt beslut på årsstämman 2011 och består av Dimitrij Titov, styrelsens ordförande Mats Svensson, samt Tommy Trollborg.

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att advokat Dimitrij Titov utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse
Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 570 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 170 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget 100 000 kronor per ledamot.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor
Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Mats Svensson, Christer Bergman, Urban Fagerstedt, Anders Hultqvist och Sigrun Hjelmqvist. Till styrelseordförande föreslås Mats Svensson omväljas.

En detaljerad beskrivning av föreslagna ledamöter återfinns på Bolagets hemsida www.fingerprints.com.

Punkt 14 - Beslut om valberedningen
Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2013 skall bestå av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Mats Svensson. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen lämnar valberedningen före årsstämman 2013, skall valberedningens ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föresläggas årsstämman 2013 för beslut:

  • förslag till stämmoordföranden
  • förslag till styrelse
  • förslag till styrelseordföranden
  • förslag till styrelsearvoden
  • förslag till revisorsarvode
  • förslag rörande valberedning inför 2013 års årsstämma

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 15-18 på dagordningen

Punkt 9 b – Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat jämte fria fonder och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning skall ske.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses tre personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer skall vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 40 % av total lön. Vid lönerevision 2012 och framåt skall den största delen av revideringen allokeras till den rörliga delen i syfte att öka andelen prestationsbaserad lön. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission av upp till sammanlagt högst 9 000 000 aktier av serie B dock inom ramen för bolagsordningens gränser och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.17 i dagordningen, i syfte att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter;

att beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (teckning skall huvudsakligen ske av institutionella och finansiella investerare);

att aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i att prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 9 000 000 aktier vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, i syfte att finansiera och säkra fortsatt expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

Punkt 18 – Smärre justeringar
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 16 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Fingerprint Cards eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels på Fingerprint Cards förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.fingerprints.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Bolaget 43 609 586. Det totala antalet röster är 54 409 586.

____________________

Göteborg i maj 2012

Fingerprint Cards AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:
Johan Carlström, President and CEO, Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com
Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 Göteborg, www.fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (publ) (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPC:s teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik används även i produkter för IT och internet-säkerhet, passerkontroll etc. Fingerprint Cards AB (publ) (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Offentliggörande enligt svensk lag. Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012 klockan 8.00.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar