Kallelse till extra bolagsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154-2381 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 mars 2013, kl. 18.00 på Scandic Park Hotell med adress Karlavägen 43  i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman ska

-  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 26 februari 2013, och
-  dels under uppgivande av namn, personnummer (organisationsnummer) och antalet innehavda aktier anmäla sig hos Bolaget under adress: Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg, eller fax 031-13 73 85, alternativt via e-post: investrel@fingerprint.se, senast den 26 februari 2013 kl. 16.00.

För det fall aktieägare avser medföra ett eller två biträden ska detta uppges i samband med deltagaranmälan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 26 februari 2013 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan registrering måste vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 26 februari 2013.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier av serie A i Bolaget 1 200 000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 12 000 000 röster, och det totala antalet aktier av serie B i Bolaget är 46 608 135 med ett röstvärde av 1, motsvarande 46 608 135 röster. Således finns det per tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 47 808 135 aktier och totalt 58 608 135 röster i Bolaget. Bolaget är inte innehavare av några egna aktier.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.fingerprint.se och skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen. Registreringsbeviset eller motsvarande får inte vara utfärdat tidigare än ett (1) år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till adressen ovan.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1)       Stämman öppnas,

2)       Val av ordförande vid stämman,

3)       Upprättande och godkännande av röstlängd,

4)       Godkännande av dagordning,

5)       Val av två justeringsmän,

6)       Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,

7)       Beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera,

8)       Stämmans avslutande.

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 23,3 procent av röstetalet och cirka 5,9 procent av kapitalet i Bolaget har förklarat sig stå bakom styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt. Förslaget innebär i huvudsak följande.

A. Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 1 300 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Fingerprint Security System Databärare AB, org. nr 556239-5938 (”Dotterbolaget”), ett helägt dotterbolag till Bolaget. Teckning ska ske senast den 5 mars 2013. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i avsnitt B nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 5 februari 2016 till och med den 5 mars 2016. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för aktier av serie B i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 18 februari 2013 till och med den 1 mars 2013. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 260 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 1,9 procent av det totala röstetalet i Bolaget, med hänsyn tagen till de aktier som kan tillkomma vid fullt utnyttjande av tidigare utgivna teckningsoptioner och teckningsoptioner som eventuellt emitteras enligt detta beslutsförslag.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de anställda genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal.

B. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma en nyanställd nyckelperson i ledningsgruppen och under förutsättning att denne vid anmälningstidens utgång ej sagt upp sig eller blivit uppsagd. Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 18 februari 2013 till och med den 1 mars 2013 och i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 1 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Styrelsen för Bolaget skall kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till anställda eller teckningsoptioner som återköpts från anställda. Makulering skall anmälas till Bolagsverket för registrering.

C.  Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt punkt B ovan. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och anslutning till Euroclear Sweden AB av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav med mera
För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt punkten 7 B ovan.

Handlingar med mera
Fullständigt förslag till beslut och handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida, www.fingerprint.se, senast från och med den 11 februari 2013. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas ut till aktieägare som anmält sig till stämman och som uppgivit sin postadress.

Upplysningar vid stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

___________________________

Göteborg i februari 2013
Fingerprint Cards AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com
Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 GÖTEBORG, www.fingerprints.com

Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har huvudkontor i Göteborg.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 kl 8.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Prenumerera

Dokument & länkar