Kvartalsrapport januari - mars 1999

Kvartalsrapport januari - mars 1999 Fingerprint Cards AB är sedan maj 1998 noterat på Nya marknaden. Bolagets affärsidé Fingerprint Cards affärsidé är att licensiera en egenutvecklad teknik för chipbaserad användar-identifiering baserad på individers unika fingermönster. Tekniken ska ersätta PIN-koder och lösenord i säkerhetstillämpningar. Metoden utgår från ett av bolaget ägt systempatent. Affärsutveckling För den tekniska utvecklingen och framtagandet av detaljkonstruktioner kontrakteras externa företag. Intellektuella rättigheter inklusive patenträttigheter tillförsäkras bolaget genom avtal. Den teknik bolaget utvecklat licensieras till företag som marknadsför produkter där säkerhet är en integrerad funktion. Bolagets teknik, som verifierar användarens identitet genom elektronisk fingermönsteranalys ersätter gammal teknik baserad på PIN- koder och lösenord i en rad säkerhetstillämpningar. Teknisk status Det helt chipbaserade system bolaget utvecklat är klart till sin konstruktion och består av två komponenter. Ett sensorchip för kapacitiv avläsning av fingermönstret och ett mikroprocessorchip med tillhörande algoritmer för registrering och verifiering/matchning. Trimning av hela systemet pågår för att uppnå uppsatta mål för prestanda och tillförlitlighet. Bolagets teknik integrerad med mobiltelefon visades av Ericsson på årets största tele- och datamässa CeBIT i mars. Affärsläge och marknad Den internationella uppmärksamhet bolaget fick som ett resultat av teknikuppvisningen på CeBIT har resulterat i ytterligare affärskontakter även utanför mobilteleområdet där bolaget redan tecknat licensavtal med Ericsson. I några fall förs nu mer konkreta licensförhandlingar med företag där kontakt etablerats sedan en längre tid tillbaka. Ett stort behov och intresse finns från marknaden att ersätta gammal PIN- teknik med ny och säkrare elektroniskt baserad teknik för att fastställa individers identitet. Fingerverifiering i tangentbord för datoraccess och i passerkontrollsystem marknadsföres nu på bredare front även i Europa inklusive Sverige. Detta plöjer mark för Fingerprint Cards nya helt chipbaserade teknik som möjliggör integrering i små enheter som kort och mobiltelefoner där bolagets systempatent ger ensamrätt. Finansiering, likviditet och resultat Verksamheten är finansierad genom en nyemission om 55,5 MSEK våren 1998 samt lån från NUTEK om 1,3 MSEK. Likviditeten i form av banktillgodohavande och riksobligation uppgick per 31 mars 1999 till 39,1 MSEK. Övriga omsättningstillgångar uppgick till 1,5 MSEK. Bolagets omsättning under perioden var 0,9 MSEK. Resultatet i moderbolaget var en förlust om 4,2 MSEK och för koncernen var förlusten 4,4 MSEK efter att övervärdet i dotterbolaget skrivits av med 0,2 MSEK. Dotterbolagets verksamhet består av upprätthållande av patenträttigheterna för Löfbergpatentet, vilket är dotterbolagets enda tillgång. Investeringar och utvecklingskostnader Under kvartalet gjordes inga investeringar. Från och med andra kvartalet 1998 kostnadsföres alla utgifter för teknikutveckling. Utvecklingskostnaderna under kvartalet uppgick till 4,2 MSEK. Aktiverade utvecklingskostnader från 1997 och första kvartalet 1998, sammantaget 9,2 MSEK, skrives planenligt av med 15% per år. RESULTATRÄKNINGAR (MSEK) koncernen moderbolaget 990101 980101 990101 980101 Rörelsens intäkter 990331 980331 990331 980331 Nettoomsättning 0,9 - 0,9 0,0 Rörelsens kostnader Personalkostnader 0,4 - 0,4 0,0 Utvecklingskostnader 4,2 - 4,2 0,0 Övriga externa kostnader 0,4 - 0,4 0,2 Avskrivningar 0,6 - 0,4 0,3 Rörelseresultat -4,7 - -4,5 -0,5 Finansnetto 0,3 - 0,3 0,0 Periodens resultat -4,4 - -4,2 -0,5 BALANSRÄKNINGAR (MSEK) koncernen moderbolaget 990331 980331 990331 980331 Tillgångar Anläggningstillgångar 11,6 - 12,7 13,9 Omsättningstillgångar 40,6 - 40,6 4,3 Summa tillgångar 52,2 - 53,3 18,2 Eget kapital och skulder Eget kapital 45,5 - 46,6 0,1 Långfristiga skulder 1,3 - 1,3 11,2 Kortfristiga skulder 5,4 - 5,4 6,9 Summa eget kapital och 52,2 - 53,3 18,2 skulder Eget kapital per aktie (kr) 9,34 - 9,57 0,28 Nästa rapport presenteras 23 augusti 1999. Göteborg den 7 maj 1999 Styrelsen Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Lennart Carlson: Tel 031-10 06 75 Fax: 031-13 73 85 e-mail: investrel@fingerprint.se Fingerprint Cards AB (publ) Box 2412 S-403 16 Göteborg http://www.fingerprint.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Prenumerera

Dokument & länkar