Niomånadersrapport, januari - september 2001, Fingerprint Cards AB (publ)

Niomånadersrapport, januari - september 2001, Fingerprint Cards AB (publ) För det tredje kvartalet noteras: · Ökat intresse för biometri efter terrorattacker i USA · Bolaget erbjuder komplett system för fingerverifiering för 10 dollar · Förlusten för tredje kvartalet uppgår till MSEK 5,9 · Likvida medel den 30 september är MSEK 128,3 Efter det tredje kvartalets slut noteras: · Miljonorder till Fingerprint Cards av komponenter för smarta kort · Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar en teknik för avläsning och matchning av fingertoppars mönster för fastställande av individers identitet. Tekniken ersätter PIN- koder och lösenord i säkerhetstillämpningar. De framtagna tekniska lösningarna licensieras till företag inom mobiltelefoni, datasäkerhet, passerkontroll och kortbaserade system för e-handel och andra elektroniska transaktioner. Marknad Bolaget har under hösten utökat sina aktiviteter på den amerikanska marknaden. En särskild konsult, verksam i USA, och med ett stort kontaktnät och inblick i den pågående statliga upphandlingen av biometrisäkrade smarta kort för statligt anställda, har kontrakterats för att intensifiera kontakterna med de fem leverantörer som är utsedda av den federala regeringen. Terrorattacken i USA den 11 september har medfört ett väsentligt ökat intresse för säkerhetsteknik generellt. Framförallt diskuteras där nu möjligheten att använda biometri för identitetskontroll av både anställda vid flygplatser och passagerare. Tekniken för fingerverifiering har rönt störst intresse, eftersom den erbjuder en hög säkerhet, samtidigt som kravet på personlig integritet kan tillgodoses. Företaget Harris Interactive har i en oberoende konsumentundersökning, som utfördes i september, visat att mer än 80 % av allmänheten skulle se användandet av fingerteknik som extremt värdefull eller mycket värdefull för säkerheten vid amerikanska flygplatser. Under det tredje kvartalet påbörjades marknadsföringen av bolagets linjesensorkoncept, som innebär att ett komplett system för fingerverifiering bestående av sensor, processor och algoritm kommer att kunna levereras till ett pris av under 10 dollar i volym. En första marknadsinsats har riktats mot de 80 största varumärkena inom områdena för såväl mobiltelefoni och IT-applikationer som Laptops, handdatorer och tangentbord. För denna typ av produkter, som tillverkas i stora volymer, är priset för tekniken helt avgörande, efter att övriga tekniska krav tillgodosetts. Fingerprint Cards är ensamt om att ha utvecklat en kapacitiv linjesensor, som i kombination med marknadens mest kompakta algoritm har gjort det möjligt att erbjuda ett komplett biometriskt system till detta låga pris. Bolaget har levererat ett antal system avsedda för säkerhetsutrustning till handeldvapen. Utrustningen ska användas till att låsa ett vapen i sitt hölster. Genom fingerverifiering öppnas låset på hölstret, och vapnet blir tillgängligt för den rättmätige användaren. En mindre pilotstudie, som kan komma att utökas under senare delen av denna höst, genomförs för närvarande. På mässan för m-handel i London under september, visade bolaget sin inbyggda teknik som särskilt lämpar sig för mobila lösningar. Det inbyggda systemet med linjesensor har flera fördelar. Förutom lågt pris och låg strömförbrukning kan bolagets unikt kompakta algoritm för matchning av fingermönster implementeras i mobiltelefonens eller handdatorns egen processor. Därigenom reduceras behovet av komponenter för biometrifunktionen till enbart sensorn för avläsning av fingermönster, vilket ur kostnadssynpunkt ger en oslagbar fördel. Teknisk status Bolaget påbörjade under det tredje kvartalet ett ergonomiprojekt. Syftet är att studera olika sätt att applicera sensorn i skilda produkter, och att finna en design som på ett naturligt sätt leder fingret till rätt position. Därigenom underlättas en bra avläsning av fingermönstret vilket säkerställer systemets prestanda. För vidareutvecklingen av verifieringsalgoritmen har under sommaren en större mängd av fingermönster insamlats till en databas. Stor vikt har därvid lagts vid att få största möjliga spridning av individerna med avseende på ålder, kön, yrke och etniskt ursprung. Algoritmen för linjesensorn visar goda prestanda i databaskörningar och är nu implementerad i ett programspråk (VHDL) som möjliggör leverans av funktionen i form av en IP-modul som kan integreras i en processor ASIC. Härigenom reduceras antalet komponenter för biometrisystemet till endast sensorn. Omsättning och resultat Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till MSEK 0,1 (0,5) och för perioden januari- september MSEK 0,4 (1,5). Koncernens resultat för tredje kvartalet uppgick till MSEK -5,9 (-4,2) och för perioden januari- september var resultatet MSEK -27,8 (-12,9). Det försämrade resultatet jämfört med föregående år är en konsekvens av bolagets betydligt mer offensiva satsning på både teknikutveckling och marknadsföring. Finansiell ställning Verksamheten är väsentligen finansierad genom dels en nyemission om MSEK 55,5 som genomfördes under våren 1998, dels en företrädes- respektive riktad nyemission om netto MSEK 149, som genomfördes i april 2000. Soliditeten i koncernen uppgick den 30 september till 96,9 % (97,0). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 30 september 2001, uppgick till MSEK 128,3 (162,9). Andra kortfristiga fordringar uppgick till MSEK 2,7 (2,1). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 30 september till MSEK 126,8 (159,6). Bolagets två lika stora optionsprogram, med lösenkurser på 192 respektive 67 kronor, för totalt 600 000 aktier, kan maximalt leda till en utspädning om 9,4 %. Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under det tredje kvartalet har investeringar i inventarier gjorts för MSEK 0,1 (0,1). Under årets nio första månader uppgick investeringarna i inventarier till MSEK 0,2 (0,2). Tidigare aktiverade utvecklingskostnader, MSEK 9,2, och patenträttigheter, MSEK 5,9, skrivs planenligt av med 15 % per år, vilket motsvarar den bedömda ekonomiska livslängden. Inventarier skrivs av med 20 % per år och personaldatorer med 30 % per år. Personal Antalet anställda per den sista september var 17 (14). Under tredje kvartalet har ytterligare två civilingenjörer projektanställts från och med den första oktober. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 om delårsrapportering. Rapporten har upprättats enligt samma redovisnings- och beräkningsprinciper som Årsredovisningen för 2000. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång På Parismässan Cartes 2001, som öppnar idag, visar bolaget, tillsammans med partnern Biometric Associates Inc., smarta kort i vilka bolagets hela biometrisystem byggts in. Korten är nu lika tunna som ett kreditkort av standardtyp. Biometric Associates, som har en licens från Fingerprint Cards, har noterat ett markant ökat intresse för biometrisäkrade kort i främst USA. Biometric Associates har nu placerat en order hos bolaget om ytterligare ett antal tusen komponenter för produktion av kort. På mässan arrangerar bolaget vidare ett seminarium under temat "Biometrins framtid och dess användning i smarta kort". I seminariet deltar även företrädare för Sharp Laboratories. Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké för 2001, 27 februari 2002 Årsredovisning för 2001, april 2002 Göteborg den 23 oktober 2001 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisor. GRANSKNINGSRAPPORT Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Börsens eller bokföringslagens krav. Göteborg den 23 oktober 2001 Ernst & Young AB Jonas Cullberg Auktoriserad revisor För ytterligare information hänvisas till: VD Lennart Carlson eller Finanschef Bengt Alberts på telefon 031-60 78 20 eller fax. 031-13 73 85. Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se investrel@fingerprint.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00300/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00300/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar