Askåterföring sluter kretsloppet av näringsämnen

Under Fjärrvärmemässan, 20-22 september, kommer praktisk återföring av aska att visas på Elmias utomhusområde. Det är utställaren Askungen Vital som med modifierade skogsmaskiner och bandvagn sprider uppemot tre ton aska per hektar som ett sätt att återföra de näringsämnen som blir kvar i askan efter förbränning av skogsbränslen.

Under 2010 svarade biobaserad energi för närmare en tredjedel av Sveriges energiproduktion. Det innebär att bioenergin nu är större än vattenkraften och kärnkraften tillsammans. Energiproduktion från träbränslen genererar för närvarande cirka 350.000 ton spridningsbar aska från värmeverk och massabruk per år. Idag är det dock bara cirka 15% av denna aska som återförs till skogsmark.

Askåterföring höjer pH-värdet i skogsmarken, innehåller näringsämnen och motverkar risken för utarmning av skogsmark där stora uttag av biomassa sker i form av rundved och avverkningsrester.

” Vi har specialiserat oss på att återföra aska från energiproduktion baserad på skogsbränsle utan inblandning av avfall såsom RT-flis, och vi hanterar årligen mellan 25.000-30.000 ton aska från 28 olika värmeverk, sågverk och massabruk.” säger Karina Pedersen, marknadsansvarig på Askungen Vital AB. ”Vi är ett litet företag med 10 anställda, men trots vår storlek återför vi en stor del av den aska som återförs i Sverige, och med vår 20-åriga erfarenhet har vi följt utvecklingen inom den förnybara energin på nära håll.”

Av Sveriges årliga askmängd på ca 1,3 miljoner ton är det ungefär 350.000 ton som härstammar från skogsbränslen och därmed är lämplig att återföra till skogsmark. Övriga askor kommer till största delen från avfallseldning, där allt som inte kan brinna i soporna helt enkelt hamnar i askan. Ofta återvinns metaller ur sådan aska, men resterna är direkt olämpliga att sprida i naturen på grund av höga halter tungmetaller. Därför hamnar mycket aska på deponier.

Men det är inte heller all aska från biobränslen som bör återföras till naturen. Inte sällan sameldas rena biobränslen med smutsigare bränslen, såsom tex returträ i form av rivningsvirke, emballage och insamlat träavfall från sortergårdar. Färgrester, lim, impregnering och liknande ger då genomslag på halterna av tungmetaller såsom bly, kadmium, arsenik och krom.

”Biobränsleuttaget har exploderat under en ganska kort tidsperiod, och regelverket har inte hängt med vad gäller hållbarheten i skogen.. Detta kräver att alla är uppmärksamma både på sin roll i produktionskedjan, men även på sitt moraliska ansvar i ett miljöriktigt kretslopp.” menar Karina.

Ända sedan 1998 rekommenderar Skogsstyrelsen återföring av aska efter uttag av skogsbränsle. Trots detta återförs skogsbränsleaska bara i begränsad omfattning i Sverige. Främsta skälen för askåterföring är att motverka försurning och skapa balans mellan uttag och tillförsel av näringsämnen i skogen.

- Varför ställer Askungen ut på Fjärrvärmemässan?
”I vår monter kommer vi att tydliggöra sammanhanget mellan biobränsleuttag, bränslemix och hur olika användningar av askan antingen gynnar eller missgynnar skogen. Vi uppmanar besökarna att komma in i vår monter och testa sin kunskap om energibranschens påverkan på skogen, och prata med oss om hur vi kan hjälpa dem att ta sin del av ansvaret för en hållbar utveckling av den förnybara energin. Klockan 13.00 varje dag på mässan kör vi även en demostation av askspridning med en av våra maskiner från vår utomhusmonter. ” säger Karina Pedersen.

www.askungenvital.se

Jakob Hirsmark, tel 46 36 15 22 14, jakob.hirsmark@elmia.se, www.elmia.se/fjarrvarme

Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 Jönköping, Sweden
Tel: 46 36 15 20 00, Fax: 46 36 16 46 92
Internet: www.elmia.se

Taggar:

Om oss

Fjärrvärmemässan – Nordic District Heating Fair är sedan 1982 den nordiska mötesplatsen för leverantörer och användare av utrustning, tjänster och bränslen inom fjärrvärme-, fjärrkyla- och kraftvärmesektorerna. Hit kommer besökare från främst Nordeuropa för att träffa utställare från de nordiska och baltiska länderna. Mässan arrangeras tillsammans med branschföreningen Svensk Fjärrvärme, med 150 medlemsföretag inom fjärrvärmesektorn. Nästa mässa arrangeras 20-22 september 2011, samtidigt som Elmia Fastighet (www.elmia.se/fastighet ), Elmia Waste & Recycling (www.elmia.se/waste-recycling ) samt Elmia Park & Golf (www.elmia.se/parkogolf ). Totalt väntas 600 utställare och 20.000 professionella besökare. www.elmia.se/fjarrvarme

Dokument & länkar