Årsredovisning 2017 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Styrelsen och verkställande direktören för Crowdsoft Technology (publ), 556725-4866, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2017 samt kommenterar revisorns uttalande i revisionsberättelsen.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för Crowdsoft Technology (publ), (”Bolaget”) - se bifogad pdf – lämnas följande information: 

Revisionsberättelsen innehåller en anmärkning att årsredovisningen och koncernredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen inte har kunnat hållas tillgängliga för Bolagets aktieägare inom föreskriven tid i enlighet med aktiebolagslagen.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Upplysning av särskild betydelse”. Som framgår i revisionsberättelsen är det befintliga kapitalet inte tillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Som presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 2 maj 2018 har Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov, sökt ett bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2018 att vid behov kunna genomföra en nyemission av aktier.

”Syftet med bemyndigandet är att ge utrymme för att stärka ägarbasen genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera, och att öka finansiell flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion”, säger VD Peter Reigo.

För ytterligare info:

Peter Reigo, VD Crowdsoft/Flowscape

Telefon: +46 70 942 46 87

Mail: peter.reigo@flowscape.se

Om oss

Om Flowscape Technology Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners inkluderar Atea, Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt. För mer information, besök www.flowscape.se