Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Crowdsoft Technology AB avger härmed rapport för perioden januari - december 2017. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – december 2017 i korthet, koncern

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen ökade till 170 (65) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -2 429 (-4 697) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 439 (-4 707) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,02) SEK

HELÅRET 2017 (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen ökade till 458 (101) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -10 472 (-10 932) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 723 (-11 651) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,03 (-0,07) SEK
 • Likvida medel uppgick till 2 440 (1 744) TSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Ny produktrelease släppt. I C-One 3.0 får arbetsgivare möjlighet att geo-lokalisera sina anställda och direkt kommunicera med anställda i visst geografiskt område samt att den anställde ges ökad trygghet via ”följ mig” och larmfunktion.
 • Nyemission med företräde för aktieägarna om 56,9 miljoner kronor beslutades av extra bolagsstämma den 20 december 2017.
 • Nyemission genom apport för förvärv av samtliga aktier i Flowscape AB beslutades av extra bolagsstämma den 20 december 2017.
 • Flowscape tecknade ett femårigt samarbetsavtal med det globala IT-tjänsteföretaget Fujitsu och stängde sin hittills största affär i Norge genom en installation hos ett ledande telecom-företag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Crowdsoft ingick avtal med Ashton Gate Stadium i Storbritannien som kommer utvärdera kommunikationslösningen C-One fram till sommaren.
 • Peter Reigo tillträdde som VD den 1 februari 2018. Peter Reigo är även VD för Flowscape AB.
 • Nyemission med företräde för aktieägarna tillförde bolaget 41,2 miljoner kronor netto efter rapportperiodens utgång.
 • Flowscape tecknade avtal med en global verkstadskoncern om en pilotinstallation på deras huvudkontor samt tecknade ett globalt partneravtal med Ericsson.

VD-kommentar

Jag är mycket glad och tacksam över sammanslagningen mellan Flowscape och Crowdsoft och att jag fått förtroendet att driva det gemensamma bolaget vidare. Vi går in i 2018 med gott självförtroende där Dagens Industris utnämnande av Flowscape till ett av 2017 års Gasellföretag känns som ett skönt kvitto på att vi är på rätt väg.

Under fjärde kvartalet har det varit fokus på att komma överens om villkoren i sammanslagningen samt att säkra kapital i företrädesemissionen. Detta har påverkat den operative verksamheten något och försäljningen inom framförallt Flowscape har inte varit så hög som vi har förväntat. Crowdoft har under fjärde kvartalet varit inne i en intensiv kundbearbetningsperiod inom olika segment och dialogerna har blivit allt mer konkreta. Detta resulterade bland annat i ett avtal om en pilotinstallation på Ashton Gate Stadium i Storbritannien.

Säljarna inom Flowscape har nu bra fokus och flera affärer har kommit in under januari såsom huvudkontoret för en global verkstadskoncern. Vi kommer under året förstärka säljstyrkan i Norden, Storbritannien samt Centraleuropa och vi bedömer sannolikheten för ökad orderingång på dessa marknader som god.

Omsättningsmässigt förväntar vi oss störst bidrag från Flowscapes produktfamilj men vi kommer också skapa en positioneringsstrategi för produkten C-One. Den syftar till att identifiera starka USPar och att välja ut kundsegment där vi ser att plattformen kan ge störst effekt och affärsnytta.

Den nya organisationen fokuserar mycket på att sluta globala avtal med IT-partners för att kunna förse marknaden med vår produkt via deras sälj- och installationsorganisationer. Det ska kunna bidra till att förstärka och snabba upp den globala expansionen. Fördjupade samtal sker med flera potentiella aktörer. Ericssons partnerskap som tillkännagavs i januari är ett exempel, där Flowscapes produkter blir en del av deras IoT-ekosystem och betyder att Flowscape exponeras i Ericssons globala kanaler som en godkänd partner. Fujitsuavtalet från innan jul i vilket Flowscape börjat leverera lösningar till en global detaljhandelskedja är ett annat exempel.

Under året kommer vi också påbörja integrationen av C-One och Flowscapes tekniska plattformar för att skapa ett världsledande produkterbjudande inom Workplace Experience Systems.

I slutet av januari flyttade Crowdsofts personal in hos Flowscape i Kista och vi har satt den nya organisationen, budgeten, affärsplanen och målen. Stämningen i båda bolagen är mycket bra och alla är laddade för att få jobba som ett team mot våra gemensamma mål.

Jag ser fram mot ett mycket spännande år!

Peter Reigo, Verkställande direktör

Om oss

Om Flowscape Technology Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners inkluderar Atea, Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt. För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera