Kommuniké från årsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

Igår, den 31 maj, hölls årsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av besluten. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningar, balansräkningar, disposition avseende bolagets fria egna kapital
Årsstämman beslutade att fastställa balansräkning, resultaträkning, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning. Årsstämman beslutade att disponera fritt eget kapital i ny räkning. 


Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.


Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleant. Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen. Härigenom kommer det totala styrelsearvodet att uppgå till 240 000 kronor för kommande räkenskapsår.


Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Urban Fagerstedt, Henrik Tjernberg och Lena Torlegård som styrelseledamöter samt att välja Peter Reigo som ny styrelseledamot. Henrik Tjernberg omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.


Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagets firma till Flowscape Technology AB (publ). Styrelsens förslag grundas som ett led i det under våren genomförda förvärvet av Flowscape AB. Merparten av verksamheten bedrivs för närvarande under varumärket Flowscape, varför ett namnbyte ökar tranparansen kring Bolaget.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen erhöll bemyndigande från årsstämman att, längst intill den kommande ordinarie årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar högst 140 000 000 aktier och vid eventuell emission utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Bolaget samt att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsut-rymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion.


Beslut om emission av teckningsoptioner med mera
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera högst 25 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden 1 november 2021 till och med den 30 december 2021. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 200% av den noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under 10 handelsdagar närmast före verkställandet av optionsprogrammet.


Beslut om procedurer för att utse ledamöter av valberedning
Årsstämman beslutade att anta de principer som valberedningen föreslår för valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter. Beslutades vidare att valberedningen skall bestå av representanter från bolagets två (2) största aktieägare enligt aktieboken per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal jämte styrelsens ordförande. Vidare utgår inget arvode till ledamöterna i valberedningen.

Stockholm i maj 2018
Crowdsoft Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Reigo, VD Crowdsoft Technology AB (publ)

Tel. 070 – 942 46 87

E-post: peter.reigo@flowscape.se

Hemsida: www.crowdsoft.com och www.flowscape.se

Kort om Flowscape AB

Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners inkluderar Atea, Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt.

För mer information, besök www.flowscape.se

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

För mer information, besök www.crowdsoft.com

Om oss

Om Flowscape Technology Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners inkluderar Atea, Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt. För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar