Den globala säkerheten påverkas av klimatförändringarna

Världen står inför flera säkerhetspolitiska utmaningar på grund av pågående klimatförändringar. Samtidigt måste vissa påstådda säkerhetshot i klimatförändringarnas spår tonas ned. Det menar forskare vid FOI när rapporten ”The Geoplitics of Climate Change” presenterades vid ett seminarium om klimatförändringarnas påverkan på geopolitiken och internationell säkerhet.


-Vi visar i rapporten att klimatförändringarna påverkar säkerheten i världen, säger Peter Haldén, fil dr och forskare vid FOI. Samtidigt ser vi att vissa av de påstådda hoten, till exempel att Sverige skulle påverkas av klimatflyktingar, inte är ett realistiskt hot. Klimatflyktingar kan däremot bli en realitet i regioner där klimatförändringarna slår särskilt hårt och som staten saknar kapacitet att hantera.

Några exempel på huvudpunkter som rapportförfattarna tar upp är: • Stora klimatförändringar kan på sikt förändra den globala säkerheten • Resursbrist på grund av klimatförändringar leder inte bara till konflikter, utan även till samarbete • Klimatförändringarna kan försvaga stater vilket skapar komplexa säkerhetssituationer, med både brist på lag och ordning och minskad risk för mellanstatliga krig • Klimatförändringar i kombination med storskalig miljöförstöring kan komma att samverka och på så vis försvaga och utarma stater • Klimatförändringar hotar ekonomisk, social och politisk utveckling i utvecklingsländer • Klimatförändringarna drabbar världsekonomin, vilket kan påverka den internationella säkerheten • Åtgärder för att minska klimatförändringarna och anpassa samhällen, till exempel övergång till alternativa energikällor, kan påverka internationell säkerhet

-Man ska vara medveten om att klimatförändringarna även kan leda till ökat samarbete mellan länder om knappa resurser, säger Peter Hallén. Vi ser flera positiva exempel redan idag. Samtidigt kan en övergång till alternativa energikällor skapa instabilitet. Oljeproducerande nationers ekonomier kan exempelvis påverkas negativt. Det är därför av största vikt att övergången till alternativa energikällor sker inom ramen för den internationella dagordningen.

Läs rapporten: http://www.foi.se/upload/rapporter/FOI-R--2342--SE.pdf
Kontakt Peter Haldén, fil dr, FOI, peter.halden@foi.se, 08-555 037 53, 073-552 07 48 Johan Axell, kommunikationsdirektör, FOI, johan.axell@foi.se, 08-555 030 18, 070-277 03 62

Om oss

FOI forskar för en säkrare värld FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.FOI är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 1000 anställda varav 800 är forskare. Omsättningen 2008 var 1,1 miljarder kronor och den uppdragsfinansierade andelen var 91%

Prenumerera