Riksföreningen BIOGRAFERNA bildad för att stärka mångfalden på biografmarknaden

Mot bakgrund hur landets biomarknad ser ut idag, med några få riktigt stora biograf­aktörer och väldigt många mindre kommersiella, semikommersiella och helt ideella biograf­ägare så vill vi nu, 2013, skapa ett organ med syfte att stärka mångfalden på bio­marknaden. Det är samma år som den digitala visningstekniken nu fullbordas på landets biografer. Vi har därför bildat en ideell intresseförening för landets mindre och medel­stora biografägare med namnet Riksföreningen BIOGRAFERNA. 

En ambition med föreningen är att samla kraft i det som förenar Sveriges mindre och medel­stora biografägare. Inom denna biografsfär ryms vitt skilda intressen och erfarenheter men även väldigt mycket som är gemensamt, bland annat i det att dessa biografer befinner sig i ett lokalt sammanhang.

Riksföreningen BIOGRAFERNA har som mål att utveckla biografmarknaden genom att förbättra mindre och medelstora biografägares villkor. Vidare vill föreningen stärka biografen som en offentlig demokratisk mötesplats i lokalsamhället och utveckla filmkulturen så att biopubliken ökar.

Detta kan genomföras genom att mångfalden av biografägare stärks. Dels i ett rikare utbud av filmer och i övrigt programinnehåll, dels genom att relationen till publiken förbättras och kompetensen hos medarbetarna ökar. Dessutom genom att biografernas visningsmiljö och visnings­standard förbättras och genom att utveckla relationen till olika aktörer som kan se positiva möjligheter med en biografmarknad i mångfaldens tecken.

Bakom initiativet till föreningens bildande står Bygde­gårdarnas Riks­förbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Folkets Bio och Riksföreningen Våra Gårdar samt privata och kommunala biografägare. Föreningen har en demokratisk utgångspunkt och skall företräda medlemmar, enskilda biografägare, och genomföra verksamhet i frågor där man erhåller mandat. Föreningen har konstituerats, en styrelse har bildats, stadgar har slagits fast. Det finns nu ett ramverk för att utveckla en verksamhet som ytterst skall styras och utvecklas av medlemmarna och utgå från deras behov och intressen. Vi välkomnar intresserade biograf­ägare att bli medlemmar.

Ett årsmöte skall genomföras i april och utifrån detta finna gemensamma och mer konkreta frågor som Riksföreningen kan driva framöver. 

Catrin Wolgner, Bygdegårdarnas Riksförbund

Johan Karlsson, Cnema Norrköping

Per-Magnus Almquist/Richard Liljedahl, Eurostar AB

Mikael Sandberg/Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parker

Katrina Mathsson, Riksföreningen Folkets Bio

Lars Gillegård, Riksföreningen Våra Gårdar

--

För mer information: 

Ingela Hoatson

Pressansvarig

Folkets Hus och Parker

0730-24 29 57

ingela.hoatson@fhp.nu

Om oss

Folkrörelsen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I vår riksorganisation samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar miljontals besökare varje år.Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.Calle Nathanson är vd för Folkets Hus och Parker. Mer information och medlemsförteckning på www.fhp.nu

Prenumerera