Uttalande från årsmötet för Riksföreningen BIOGRAFERNA: Förläng det statliga stödet till digitala biografer!

Riksföreningen BIOGRAFERNA är en nystartad ideell intresseförening för landets mindre och medelstora biografägare; privata, föreningsdrivna som kommunala. Målet är att utveckla biograf­marknaden genom att förbättra villkoren för mindre och medelstora biografägare. Föreningen avser bland annat att driva och väcka olika frågor till filmbranschen, staten, landets kommuner och andra aktörer i syfte att stärka biografen som en offentlig mötesplats i lokalsamhället och utveckla filmkulturen så att biopubliken ökar. 

Riksföreningen har nu genomfört sitt första årsmöte och enats om följande uttalande;

Ett historiskt teknikskifte genomförs nu på landets biografer. De större biografföretagen har fullt ut digitaliserats för fortsatt kommersiell biografdrift, men även många små och medel­stora biografer har kunnat göra detta tack vare ett statligt investeringsstöd. Detta stöd har i sin tur möjliggjort och stimulerat lokala och regionala aktörer att gå in och stödja enskilda biografägare så att investeringen kunnat genomföras och biografer överleva.

Digitaliserade biografer har inte bara kunnat utveckla sin verksamhet på filmens område utan även börjat satsa på annan digital publik programverksamhet. Det ger biografen en stor potential att inta en central roll som offentlig mötesplats i städer och på mindre orter runt om i landet. Om nyligen digitaliserade Horn bio i Östergötland eller förortsbiografen Reflexen i Stockholm kunnat inta en central roll i att utveckla lokalsamhället tack vare det statliga investeringsstödet, varför skall då inte andra mindre biografer i städer och på mindre orter ges samma möjligheter?

Många är de mindre biografer där bioverksamheten nu läggs i malpåse därför att det inte längre går att få tag på kommersiell film annat än i digitalt format. Om det statliga investeringsstödet upphör vid 2013 års utgång, som aviserats, kommer många biografer att få slå igen. Det skulle vara mycket olyckligt särskilt mot bakgrund av att 39 kommuner idag saknar en aktiv biograf och att hela 66 kommuner saknar en digital biografanlägg­ning. Målet bör vara att det skall finnas minst en biograf i varje kommun i framtiden, allt för att stärka mångfalden och motverka utvecklingen mot monopol på bio­grafmarknaden.

Det är en mycket stor investering för mindre biografer att bli digitaliserade. Den lokala process som är nödvändig för att förankra biografen lokalt tar tid liksom att formulera planer för framtiden.

Alla kommuner och orter skall ha möjlighet till en digital biograf i framtiden! Vi vill därför

-       att det statliga investeringsstödet även skall gälla efter 2013,

-       att stödet skall möjliggöra såväl omstart som nystart av biografer, samt

-       att Filminstitutet ges möjlighet att bevilja mer stöd per biograf än idag.

Stockholm den 26 april 2013

Riksföreningen BIOGRAFERNA

Bakom initiativet till Riksföreningens bildande står Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Folkets Bio, Riksföreningen Våra Gårdar samt privata och kommunala biografägare. Föreningen har en demokratisk utgångspunkt och skall företräda medlemmar, enskilda biografägare, och genomföra verksamhet i frågor där man erhåller mandat.

För ytterligare information, kontakta Lars Gillegård, ordförande i Riksföreningen BIOGRAFERNA, 0733-72 63 56.

Taggar:

Om oss

Folkrörelsen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I vår riksorganisation samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar miljontals besökare varje år.Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.Calle Nathanson är vd för Folkets Hus och Parker. Mer information och medlemsförteckning på www.fhp.nu