Folksam Liv har justerat riskkoncentrationen mot Swedbank och flaggar ner

Styrelsen i Folksam Liv har i ett beslut den 19 maj förtydligat att de 39,0 miljoner stamaktier i Swedbank som förvärvades från Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag den 9 mars 2009 inte utgör en del av Folksam Livs strategiska innehav i Swedbank.

Det innebär att handel i dessa aktier beslutas av den placeringsansvarige på Folksam Liv, finansdirektör Michael Kjeller. Handeln sker utan insyn eller påverkan från Folksam Livs vd Anders Sundström, som har insynsställning i Swedbank. Den starka kursutvecklingen för Swedbankaktien under våren har accentuerat Folksam Livs riskkoncentration mot svensk banksektor i allmänhet och Swedbank i synnerhet. Därför har finansdirektör Michael Kjeller bedömt det vara lämpligt att under perioden 26 maj till 15 juni avyttra dessa aktier för att nå en lämplig riskkoncentration. Det sammanlagda Swedbankinnehavet för Folksam livkoncernen, inklusive KP-stiftelsen och Folksam LO Fond AB, samt Folksam sakkoncernen som är en separat juridisk koncern, uppgick vid utgången av förra kvartalet, per den 31 mars, till 13,7 procent. Som en följd av avyttringen enligt ovan minskade det sammanlagda Swedbankinnehavet för Folksam till under 10 procent fredagen den 12 juni, vilket föranlett att ett flaggningsmeddelande idag, måndag den 15 juni, skickats in till Finansinspektionen. Under måndagen slutfördes försäljningen av de 39,0 miljoner Swedbankaktierna. Folksams sammanlagda ägande per den 15 juni uppgår därmed till cirka 9 procent. Detta ägande utgör Folksam sakkoncernens och Folksam livkoncernens strategiska innehav. Det är en ökning från de cirka 5 procent som kommunicerades i samband med att utfallet av nyemissionen fastställdes december 2008. Redovisning av Folksams ägande i Swedbank den 15 juni 2009: Folksamgruppen Antal aktier: 72 204 153 Andel av röster och kapital i Swedbank: 9,34 % varav Folksam livkoncernen, inklusive KP-stiftelsen och Folksam LO Fond AB:s fonder Antal aktier: 54 508 704 Andel av röster och kapital i Swedbank: 7,05 % varav Folksam sakkoncernen Antal aktier: 17 695 449 Andel av röster och kapital i Swedbank: 2,29 %

Taggar:

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar