Bokslutskommuniké 2011

2011 var ett framgångsrikt år för Folksam. Premievolymerna och marknadsandelarna ökade inom flera områden. Det förvaltade kapitalet steg med 17 miljarder kronor och uppgick vid årsskiftet till 285 miljarder kronor. Höga solvensnivåer i både Folksam Liv och KPA Pension ger goda förutsättningar för långsiktigt god avkastning och därmed trygga pensioner för kunderna. Folksam står starkt i en turbulent tid.

– Jag är stolt över att samtliga Folksams bolag fortsätter att visa goda resultat. 2011 befäste Folksam sin position som en av de stabilaste aktörerna på marknaden. Vårt engagemang i det som kunderna bryr sig om har gett tydliga resultat, säger Anders Sundström, vd och koncernchef, Folksam.

Premievolym: Folksam sammanlagda premievolym ökade med 9 procent till 33,3 (30,5) miljarder kronor

Marknadsandelar¹: Ökade marknadsandelar inom både fond- och övrig livförsäkring. Marknadsandelen mätt i total premieinkomst för livförsäkring steg till 11,1 (9,4) procent. Även andelen av premiemarknaden inom skadeförsäkring steg, 15,4 (15,1) procent.

Finansiell styrka: Folksam Livs och KPA Pensions solvensgrad² uppgick vid årskiftet till 134 (158) respektive 143 (186) procent. Sedan årskiftet har nivåerna stärkts, preliminärt 142 procent i Folksam Liv och 153 procent i KPA Pension per 29 februari.

Totalavkastning: 2011 års totalavkastning i procent för Folksam Sak 6,9 (6,7), Folksam Liv 6,5 (8,7) och KPA Pension 5,6 (8,2) var klart över genomsnittet för branschen¹ 2,2 (8,8)

Förvaltat kapital: Folksams sammanlagda förvaltade kapital steg med 6 procent till 285 miljarder kronor.

Övrigt: Folksam Sak blev som första försäkringsbolag godkänt enligt världens tuffaste miljömärkning, Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Folksam Liv blev utsett till årets livbolag av Södeberg & Partners. KPA Pension är Sveriges mest hållbara bolag inom finansbranschen, enligt undersökningen Sustainable Brands.

Folksam, Mkr 2011 2010 2009 2008 2007
Premier (3) 33 263 30 496 29 356 27 158 23 977
Förvaltat kapital (4) 285 106 268 170 242 646 211 401 183 957
Fondförsäkringstillgångar(5) 48 416 49 593 38 158 24 600 26 557
Medelantal anställda (6) 2 841 2 818 2 916 2 934 2 892

1.     Källa: Svensk försäkring

2.     Solvensgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

3.     Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring.

4.     Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för företagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag, samt med tillägg för förvaltat kapital i Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse och Folksam LO Fonder.

5.     Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken

6.     Medelantal anställda har beräknats med utgångspunkt från antalet arbetstimmar, betald tid, relaterade till en årsarbetstid, exklusive ombud

Folksam Sak

Premieintäkterna i koncernen ökade till 9,4 (8,8) miljarder kronor och marknadsandelen mätt i inbetalda premier ökade till 15,4 (15,1) procent. Privatmarknaden fortsätter att växa.

Under 2011 fortsatte antalet helkunder att öka och var vid årsskiftet 500 000. För att ytterligare stärka relationerna med våra viktigaste kunder fortsatte satsningen på kundanpassade kombinationserbjudanden. Den positiva försäljningsutvecklingen av så kallade tilläggsförsäkringar fortsatte under 2011.

Resultat före skatt uppgick till 1,7 (1,7) miljarder kronor och totalkostnadsprocenten ökade till 104 (99) procent. Försäkringsrörelsens resultat försämrades till följd av ökade skadekostnader och ökade avsättningar för skadelivräntor till följd av den lägre diskonteringsräntan. Kapitalavkastningen bidrog positivt till det goda resultatet.

Konsolideringskapitalet i moderbolaget Folksam Sak stärktes till 10,4 (9,3) miljarder kronor och konsolideringsgraden uppgår till 107 (102).

Folksam Liv

Premieintäkterna i moderbolaget ökade med 12 procent till 7,1 (6,3) miljarder kronor. Den största ökningen avser avgiftsbestämd traditionell försäkring som ökade med 21 procent till 3,7 (3,0) miljarder kronor.

Marknadsandelen för Folksam Liv med dotterföretag inom livförsäkring mätt i total premieinkomst ökade till 11,1 (9,4) procent. Premieinbetalningar från sparare i fondförsäkringar har ökat kraftigt de senaste fem åren. Marknadsandelen ökade till 12,6 (9,2) procent.

Totalavkastningen i Folksam Liv uppgick till 6,5 (5,1) procent. Avkastningen har till största delen genererats av stark utveckling på räntebärande tillgångar och fastigheter. Sett över den senaste femårsperioden har totalavkastningen i genomsnitt varit 5,6 (5,1) procent.

Solvensgraden visar trots en sänkning på 24 procentenheter på en fortsatt god finansiell styrka och uppgick vid årskiftet till 134 (158) procent. Sänkningen under 2011 beror på historiskt låga långräntor, vilka kraftigt ökat de försäkringstekniska avsättningarna.

KPA Pension

Totala premieintäkterna ökade till 6,7 (6,3) miljarder kronor. Totalavkastningen uppgick till 5,6 (8,2) procent. Solvensgraden var fortsatt stark och uppgick till 143 (186) procent.

– KPA Pensions starka nyckeltal innebär att vi lever upp till våra garanterade åtaganden och kan fortsätta ge kunderna en långsiktigt trygg pension, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Våra årsredovisningar hittar du här:

http://media.folksam.se/sv/reports/

För ytterligare information:

Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, 08-772 66 34, 0722-30 20 80

Om Folksam

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Taggar:

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar