Folksams Tjänstebilsindex 2010: Landstingen bäst på inköp av tjänstebilar, myndigheterna har blivit sämre

Folksams Tjänstebilsindex visar att inköpta tjänstebilar under 2009 både blivit säkrare och fått en lägre klimatpåverkan jämfört med 2007. Men det är stor skillnad mellan olika sektorer. Landstingen köpte de säkraste och minst klimatpåverkande bilarna – nästbäst är kommunerna. Företagen är sämst på att beakta klimatkraven, tätt följda av de statliga myndigheterna som har blivit avsevärt sämre både vad gäller säkerhet och låg klimatpåverkan.

Folksam har granskat 58 014 tjänstebilsinköp i kommuner, landsting, statliga myndigheter och företag vad gäller säkerhet och klimatpåverkan. Strax under hälften, 49,7 procent, av de nya tjänstebilarna uppfyller Folksams krav på både säkerhet och klimatpåverkan. 75,2 procent av bilarna uppfyller säkerhetskraven, medan 58,9 procent uppfyller kraven på låg klimatpåverkan.

– Det mest anmärkningsvärda i undersökningen är att de statliga myndigheterna gjort avsevärt sämre inköp än tidigare vad gäller både säkerhet och klimatkrav. De har gått från en topplacering till att vara sämst inom hela den offentliga sektorn. Företagen har gjort sämre bilval än den offentliga sektorn när det gäller krav på låg klimatpåverkan, men har ändå förbättrat sina inköp väsentligt sedan 2007, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef på Folksam.

Tjänstebilar som uppfyller krav på säkerhet och låg klimatpåverkan

Landstingen placerar sig i topp när det gäller att klara båda kraven på säkerhet och låg klimatpåverkan. Hela 67 procent av landstingens 1 643 nya tjänstebilar klarar dessa, vilket kan jämföras med företagens 50 560 nya bilar där endast 47,7 procent klarar båda kraven. Västernorrlands läns landsting placerar sig i topp, medan Värmlands läns landsting får lägst placering av landstingen i Folksams Tjänstebilsindex 2010.

Kommunerna är näst bäst i sina bilköp, 63,2 procent av bilarna klarar båda kraven. I hela 37 av landets kommuner klarar 100 procent av de nya tjänstebilarna både kraven på säkerhet och låg klimatpåverkan. Sämst är kommunerna i Gävleborgs län där endast 25 procent av de inköpta bilarna klarar kraven.

Statliga myndigheter och verk är bra när det gäller säkerhetskraven, men sämre avseende bilars klimatkrav. Resultatet har förvånansvärt nog försämrats sedan 2007 både avseende säkerhet och klimatpåverkan. Bland de myndigheter som köpte in tjänstebilar 2009 finns ändå elva myndigheter där samtliga nya bilar klarar båda kraven. Sämst är Försvarets Materielverk, Försäkringskassan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där inga av bilarna klarar båda kraven.

– Totalt sett så verkar offentlig sektor och företag i allt större utsträckning välja säkra bilar med låga utsläpp. Av det totala utbudet av nya bilar klarade bara åtta procent Folksams krav 2009, men av de bilar offentlig sektor och företag köpte under 2009 klarade hela 49,7 procent våra krav. Det är ett glädjande bevis på att allt fler gör medvetna val av säkra tjänstebilar med låg klimatpåverkan, säger Anders Kullgren.

För listor i sin helhet och definition av krav, se bilagor.

För ytterligare information:
Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam, telefon 08-772 74 35, 0708-31 68 35

Folksam är ett av Sverige ledande försäkringsbolag inom bilförsäkringar och arbetar aktivt med frågor om trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Ett led i detta arbete är till exempel är de säkerhets- och miljökrav som Folksam årligen ställer upp för alla nya bilmodeller. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad

Taggar:

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se