Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Follicum AB:s (”Follicum”) listningsemission pågår fram till och med den 17 november 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 13 november 2015. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 6,00 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 17 november 2015 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske vecka 50/51.

Vid eventuella frågor avseende Follicums teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Follicum, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046-19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum fokuserar på utvecklingen av läkemedelskandidaten FOL-005 som i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. Bolagets målsättning är att generera avkastning och intäkter till andra framtida projekt genom en försäljning eller utlicensiering av FOL-005 efter en framgångsrik fas I/IIa-studie.

Taggar:

Om oss

Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI.

Prenumerera

Dokument & länkar