Fondbranschen har beslutat om självreglering av hållbarhetsinformation

Styrelsen för Fondbolagens förening har fattat beslut om en ny standard för fonders hållbarhetsinformation som alla medlemmar i branschföreningen ska följa. Den nya standarden uppfyller de lagkrav på hållbarhetsinformation som kommer att träda i kraft från årsskiftet, och gör det enkelt för fondsparare att få en överblick och jämföra fonders hållbarhetsarbete.

Från 1 januari 2018 börjar ny lagstiftning att gälla som innebär att fonders informationsbroschyr och årsberättelse ska innehålla hållbarhetsinformation. Lagkravet gäller för svenska värdepappersfonder, oavsett om de förvaltas av svenskt eller utländskt fondbolag. Kravet gäller också för svenska och utländska alternativa investeringsfonder (AIF:er) som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige. Varje fond ska lämna information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Finansinspektionen har beslutat att inte utnyttja sitt bemyndigande att ta fram föreskrifter om hur hållbarhetsinformation för fonder ska presenteras utan vill hellre se en självreglering på området. Fondbolagens förening har arbetat fram en branschstandard för att underlätta för fondbolagen att uppfylla lagkraven på ett sätt som ger spararna möjlighet att jämföra och utvärdera fondernas hållbarhetsarbete.

Den svenska fondbranschen har kommit mycket långt när det gäller hållbarhetsfrågorna. Genom nätverket Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif) har branschen drivit frågorna framåt med en sådan framgång att vi nu är vid en punkt där det går att lagstifta om hållbarhetsinformation för fonder. Många fondbolag ligger så långt fram att den nya standarden kommer att utgöra basinformation kring hållbarhetsfrågorna. Därutöver kommer ytterligare information och beskrivningar av metoder och resultat lämnas. Utvecklingen går fort framåt inom hållbarhetsområdet och nuvarande standard kommer säkerligen att justeras och kompletteras med tiden, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

Fondbolagens förening har valt att integrera de nya hållbarhetsriktlinjerna i de ”Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information” som föreningens medlemmar har åtagit sig att följa. I riktlinjerna används etablerade hållbarhetsbegrepp som avspeglar investerarnas perspektiv. Fonderna ska redovisa om de beaktar miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter. Vidare ska fonderna ange vilka metoder de använder. Om fondbolaget har angett att hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen ska de senare även informera om hur metoderna har använts under året.

Fakta om den nya lagstiftningen

  • Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt lagkrav vad gäller hållbarhetsinformation i fonders informationsbroschyr och årsberättelse (alternativt i separat rapport).
  • Lagkravet gäller för svenska värdepappersfonder, oavsett om de förvaltas av svenskt eller utländskt fondbolag. Kravet gäller även för alternativa investeringsfonder (AIF:er), såväl svenska som utländska, som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige. Kravet gäller vidare för Sjunde AP-fonden.
  • Varje sådan fond ska ”lämna den information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med avseende på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption”. I fonden informationsbroschyr och årsberättelsen ska beskrivas vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen och den eller de metoder som används för hållbarhetsarbetet.
  • Lagstiftaren ställer även krav på att fonderna ska redovisa en uppföljning av hållbarhetsarbetet i fondens årsberättelse eller i en särskild rapport. Informationen ska också finnas tillgänglig på bolagets webbplats.

Bilaga: Uppdaterade Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information

Vid frågor kontakta:

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening

08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

 

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar: Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, Amenea, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar: Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Om oss

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningens medlemmarAktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmarAdvokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.