139 lokala banker i FöreningsSparbanken

139 lokala banker i FöreningsSparbanken Den nya FöreningsSparbanken, som bildas i och med samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige, kommer att geografiskt dela in sin lokala verksamhet i 139 lokala banker (se bilagd karta). Härtill kommer ett omfattande samarbete med 89 fristående eller delägda sparbanker. - Genom samgåendet skapar vi en större gemensam affärsvolym på de lokala marknaderna, vilket gör att vi kan behålla och i flera fall till och med utöka den lokala närheten. I kombination med den nya bankens centrala specialistresurser och internationella kompetens kommer denna starka lokala närvaro att möjliggöra en mycket positiv utveckling av våra kundkontakter och bidra till ett ökat mervärde för våra fem miljoner kunder, säger den blivande FöreningsSparbankens VD Reinhold Geijer. I de planer som utarbetats av IntegrationsLedningen som förbereder samgåendet mellan de båda nuvarande bankerna ingår vidare att cirka 3000 medarbetare fram till år 2000 beräknas komma att lämna banken genom frivilliga lösningar, i första hand genom en särskild enhet kallad "Resursbanken". Därutöver kommer bland annat ett särskilt pensionserbjudande att riktas till medarbetarna. - Resursbanken är en mycket offensiv satsning för att stödja de medarbetare som väljer att lämna banken. Genom individuella utvecklingsprogram, praktik såväl internt som exempelvis i kundföretag och genom kontakter och allianser med andra företag skall vi hjälpa de medarbetare som vill satsa på en ny utveckling utanför banken, säger Lars Idermark, blivande stf VD i den nya banken. - För att höja kompetensen i den nya banken kommer vi också att göra betydande insatser i kompetensutveckling för de många medarbetare som väljer att vara med och satsa sin kraft och sitt engagemang i den nya banken. Samtidigt räknar vi med att fram till år 2000 kunna nyanställa i storleksordningen 700 personer, som kan bidra till vår samlade kompetens, såväl yngre personer som människor med erfarenhet av andra branscher. Denna nyrekrytering kan vi genomföra samtidigt som vi håller våra tidigare aviserade åtaganden att vara lägst 2000 färre medarbetare och att sänka kostnadsnivån med minst 1,5 mdr kronor från och med år 2000, fortsätter Lars Idermark. För ytterligare information: Lars Idermark, vVD Föreningsbanken, stf VD FöreningsSparbanken tfn08-782 3177, 7877898 Göran Gunnarsson, vVD Sparbanken Sverige, projektansvarig Lokala Banker,tfn 08-790 1747 Tomas Johansson, vVD Föreningsbanken, projektansvarig Lokala Banker, tfn 08- 787 78 44 Einar Frydén, informationsansvarig, IntegrationsLedningen, tfn 08-790 16 30,0705-11 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/07/03/19990208BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/07/03/19990208BIT00570/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar