Delårsrapport för Sparbanken Sverige med Föreningsbanken

Delårsrapport för Sparbanken Sverige med Föreningsbanken januari - juni 1997 Förbättrat resultat Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 3 684 Mkr (2 993) Intäkterna ökade med fem procent till 10 281 Mkr (9 779) Räntenettot minskade med två procent till 6 621 Mkr (6 776) Provisionsnettot ökade med 28 procent till 2 082 Mkr (1 626) Kostnaderna ökade med fyra procent till 5 574 Mkr (5 380) Kreditförlustnivån var 0,4 procent (0,6) Vinst per aktie 7,56 kronor (6,57 i gamla koncernen) Räntabilitet 20,4 procent (16,5) Jämförelsetal för den nya koncernen med Föreningsbanken som dotterbolag anges enligt följande: Resultaträkning jämförs med pro forma resultaträkning den 30 juni 1996. Beloppsuppgifterna innefattar Föreningsbanken för hela perioden varefter Föreningsbankens rörelseresultat före förvärvstidpunkten avdragits som förvärvat resultat. Dessutom anges resultaträkning för den gamla koncernen exklusive Föreningsbanken. Uppgifter relaterade till balansräkningen jämförs med Sparbanken Sverigekoncernen inklusive Föreningsbanken om inte annat anges. Nyckeltal jämförs med pro forma 1996. Dessutom anges nyckeltal för den gamla koncernen. Vid konsolidering av Föreningsbanken har förvärvsmetoden använts. Förvärvstidpunkt är den 1 juni 1997 och från denna tidpunkt ingår Föreningsbanken i periodens resultat. Goodwill avskrives över 20 år. Förbättrat rörelseresultat Den nya koncernens rörelseresultat ökade med 23 procent och uppgick till 3 684 Mkr (2 993). Det förbättrade rörelseresultatet beror till stor del på ökat provisionsnetto och minskade kreditförluster. Räntabiliteten uppgick till 20,4 procent (16,5) och vinsten per aktie (efter bedömd skatt) till 7,56 kronor (6,57 i gamla koncernen) baserad på genomsnittligt antal aktier under första halvåret. Koncernens intäkter ökade med 502 Mkr eller med fem procent jämfört med motsvarande period 1996 och uppgick för de två första kvartalen 1997 till 10 281 Mkr. Ökningen beror främst på kraftigt ökat provisionsnetto. Koncernens räntenetto uppgick till 6 621 Mkr (6 776). Nedgången på två procent beror bland annat på att kostnaderna för den statliga obligatoriska insättningsgarantin fördubblades jämfört med 1996 och uppgick till 339 Mkr (173). Provisionsnettot ökade med 456 Mkr till 2 082 Mkr eller med 28 procent jämfört med motsvarande period 1996. Det ökade fondsparandet i Robur och Föreningsbanken Fonder svarade för en stor del av ökningen. Provisionsintäkterna från försäkringssparandet ökade. Courtageintäkterna utvecklades också positivt under det första halvåret 1997. Koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 724 Mkr (687). Som ett led i förberedelserna inför samgåendet har Sparbanken Sverige och Föreningsbanken beslutat att omklassificera finansiella anläggningstillgångar till ett värde av cirka 10 miljarder kronor till omsättningstillgångar. Tillgångarna har därefter avyttrats. Resultateffekten av omklassificeringen och avyttringen uppgår till cirka 585 Mkr, varav 223 Mkr avräknats som förvärvat resultat. Genom omklassificeringen och försäljningen har koncernens likviditet och soliditet förbättrats och den finansiella handlingsfriheten ökat, vilket bedömts strategiskt riktigt inför fusionen. I resultatet ingår värdeförändringen på innehavet av aktier i Föreningsbanken med 146 Mkr avseende tidigare förvärvade aktier som per konsolideringstidpunkten omklassificerats från omsättningstillgångar till anläggningstillgångar. Se not 2. Kostnaderna ökade Kostnaderna ökade med 194 Mkr till 5 574 Mkr eller med fyra procent jämfört med 1996. Ökningen beror i huvudsak på ökade lönekostnader till följd av det nya löneavtalet och på ökade datakostnader i samband med utvecklingsinsatser och investeringar inom IT-området samt på ökad marknadsföring. Personalkostnaderna ökade med cirka två procent i jämförelse med 1996. Under den senaste 12-månadersperioden har antalet heltidstjänster minskat med 355 och uppgick den 30 juni 1997 till 12 658. I/K-talet före kreditförluster var 1,84 (1,83). Utlåningen ökade Koncernens utlåning till allmänheten och andra kreditinstitut än banker uppgick vid utgången av juni 1997 till 493 miljarder kronor (467). I detta belopp ingår ej utlåning till banker och till Riksgäldskontoret på tillsammans 86 miljarder kronor. Utlåningen till hushåll uppgick till 224 miljarder kronor (219). Under första halvåret 1997 har utlåningen till hushåll ökat med cirka fyra miljarder kronor. Utlåningen till företag exklusive fastighetsförvaltning har under den senaste 12-månadersperioden ökat med nio miljarder kronor, varav fyra miljarder kronor under det första halvåret 1997. Större delen av denna ökning är hänförlig till skogs- och lantbruksföretag samt handel. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00170/Delå2q97.doc

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera