Delårsrapport för Sparbanken Sverige med Föreningsbanken

Delårsrapport för Sparbanken Sverige med Föreningsbanken januari - september 1997 FöreningsSparbanken på utlagd kurs 120 av omkring 150 föreningsbankskontor hittills sålda för drygt tre miljarder kr Rörelseresultatet ökar till 4 730 Mkr (4 627) Vinst per aktie 9,38 kronor (10,06 i gamla koncernen) Räntabilitet 16,3 procent (16,5) Moody´s har höjt bägge bankernas långfristiga rating till A1 Mandamus förbereds för börsintroduktion Kontorsförsäljningar snart avslutade Försäljningen av kontorsrörelser till fristående sparbanker fortskrider enligt plan. Utfallet är bättre än tidigare aviserat. Hittills har principöverenskommelser träffats motsvarande drygt 75 procent av affärsvolymen i berörda verksamheter. De träffade överenskommelserna omfattar 120 kontor och en sammanlagd köpeskilling om drygt tre miljarder kronor. Tillträde kommer att ske successivt under första halvåret 1998. SAMGÅENDET MED FÖRENINGSBANKEN Regeringen har i oktober lämnat Sparbanken Sverige och Föreningsbanken tillstånd att genomföra fusionsplanen. Vid extra bolagsstämma i Sparbanken Sverige i augusti har ny styrelse valts och beslut fattats om ändring av bankens firma till FöreningsSparbanken. Den nya firman skall börja användas från och med den tidpunkt då anmälan om fusionen registreras hos Finansinspektionen, vilket beräknas ske i slutet av november 1997. 200 nya ledare utsedda Chefer för FöreningsSparbankens 137 lokala banker och drygt 70 chefer och specialister till bankens centrala funktioner har utsetts under september och oktober. De utsedda ledarna tillträder sina befattningar omgående eller senast den 1 januari 1998. Övriga ledare beräknas utses senast under januari månad 1998. IT-samordningen påbörjad Integrationsarbetet med Föreningsbankens och Sparbanken Sveriges datasystem går planenligt. Det kommer bland annat att resultera i att kunderna från den 1 januari 1998 kan betjänas i båda de tidigare bankernas kontor oberoende av vilken bank som kunderna nu använder. Senast omkring halvårsskiftet 1999 beräknas alla Föreningsbankens nuvarande kunder komma att betjänas med hjälp av Sparbankens system, varvid drift och underhåll av Föreningsbankens nuvarande system kan upphöra helt. Kunder i nuvarande Föreningsbanken, som önskar använda Internet-banktjänster under mellantiden, kommer omedelbart att kunna erbjudas sådan service genom Sparbanken via Internet. Den 1 oktober överläts verksamheten vid FB Datas produktionsanläggning till IBM. FöreningsSparbanken har därvid förbundit sig att köpa vissa tjänster från den överlåtna enheten under perioden 1997 till 2001. Övrig samordning Verksamheten inom Föreningsbanken Fond, Finans och Utland och Swedbank Markets har under oktober månad samlats i gemensamma lokaler. De båda bankernas fondbolag kommer före utgången av 1997 att organisatoriskt samlas under Robur Kapitalförvaltning. Alla funktioner inom huvudkontor och dotterbolag kommer senast vid utgången av 1997 att ha samordnats i gemensamma lokaler. STABIL INTJÄNINGSFÖRMÅGA I KONTORSRÖRELSEN Den nya koncernens rörelseresultat uppgick till 4 730 Mkr (4 627). Räntabiliteten uppgick till 16,3 procent (16,5) och vinsten per aktie (efter bedömd skatt) uppgick till 9,38 kronor (10,06 i gamla koncernen) baserad på genomsnittligt antal aktier under de tre första kvartalen. Intäkterna oförändrade Koncernens intäkter är oförändrade jämfört med motsvarande period 1996 och uppgick för de tre första kvartalen 1997 till 14 725 Mkr (14 703). Koncernens räntenetto uppgick till 9 648 Mkr (10 260). Räntenettot i kontorsrörelsen utvecklas stabilt. Nedgången på sex procent beror bland annat på att kostnaderna för den statliga obligatoriska insättningsgarantin fördubblades jämfört med 1996 och uppgick till 510 Mkr (260). Minskning av finansiella anläggningstillgångar, vilket under andra kvartalet resulterade i en större engångspost i nettoresultatet av finansiella transaktioner, påverkar räntenettot negativt med cirka 20 Mkr per månad. Spintabs räntenetto påverkas negativt av lägre marknadsräntor då avkastningen på bolagets likvida tillgångar sjunker. Likaså har lägre utlåningsmarginaler haft en negativ inverkan på Spintabs resultat vilket dock i viss mån uppvägts av ökade utlåningsvolymer. Provisionsnettot ökade med 711 Mkr till 3 119 Mkr eller med 30 procent jämfört med motsvarande period 1996. Det ökade fondsparandet i Robur och Föreningsbanken Fonder svarade för en stor del av ökningen. Även intäkter från betalningsförmedling ökade liksom från försäkringsverksamheten. Koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 820 Mkr (1 034), varav - 309 Mkr består av orealiserade värdeförändringar (+528 Mkr). Den 30 september 1997 skulle en höjning av marknadsräntorna med en procentenhet medföra en minskning av värdet av koncernens tillgångar och skulder i SEK med bunden ränta, inklusive derivat med cirka 490 Mkr. Motsvarande värdepåverkan för bankens positioner i utländsk valuta skulle uppgå till ca 32 Mkr. Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner minska med cirka 65 Mkr. Bankernas strategiska portföljer hade vid utgången av tredje kvartalet ett bokfört värde av 32,2 miljarder kr, varav 9,7 avser finansiella anläggningstillgångar och resterande 22,5 avser finansiella omsättningstillgångar. Portföljernas duration uppgick till 0,7 år. Övervärdet i den del av portföljerna som klassificerats som anläggningstillgångar uppgick till 202 Mkr. Innehaven av Spintabs och Föreningsbanken Kredits värdepapper i portföljerna, vilka elimineras i koncernredovisningen, uppgick till 17,2 miljarder kr varav 13,0 var omsättningstillgångar och 4,2 anläggningstillgångar. Kostnaderna i stort oförändrade exklusive samgåendekostnader Kostnaderna ökade med 473 Mkr till 8 495 Mkr eller med sex procent jämfört med 1996. Ökningen beror i huvudsak på ökade kostnader i samband med samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. Dessa så kallade omställningskostnader uppgick under de tre första kvartalen 1997 till 364 Mkr och avser huvudsakligen profilkostnader samt särskild bonus (fusionsbonus) till personalen. Exklusive omställningskostnader var kostnadsökningen endast en procent eller 109 Mkr. Därutöver har cirka 60 Mkr i omstruktureringskostnader hänförliga till överlåtelsen av FB Data förts till förvärvskalkylen. Personalkostnaderna ökade med cirka 183 Mkr eller fyra procent i jämförelse med 1996, varav 103 Mkr motsvarande två procent utgör fusionsbonus till personalen. Under den senaste 12-månadersperioden har antalet heltidstjänster minskat med 312 och uppgick den 30 september 1997 till 12 598. Lägre goodwill Förvärvskalkylen påverkas förutom av kontorsförsäljningarna även av bedömda omstruktureringskostnader. Till dessa räknas kostnader hänförliga till åtgärder som är en direkt och nödvändig konsekvens av samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige och som kan konkretiseras vid fusionstillfället. Dessa har uppskattats till 750 Mkr. Efter justering för utfallet av kontorsförsäljningarna samt bedömda omstruktureringskostnader beräknas goodwillvärdet uppgå till cirka 2 miljarder kronor mot tidigare beräknat 2,5 miljarder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00160/Mall3q97.doc

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar