Fakta om aktieindexobligationer

Bilaga till pressmeddelande Fakta om aktieindexobligationer En aktieindexobligation är ett värdepapper som består av en kombination av obligationer och aktieoptioner. Den ger därmed köparen möjlighet att ta del av en uppgång på aktiemarknaden samtidigt som köparen inte riskerar att förlora det insatta beloppet vid en kursnedgång. Avkastningen på aktieindexobligationen bestäms av hur värdet på de ingående aktierna förändras under löptiden. Avkastningen mäts utifrån ett startvärde och ett slutvärde. Startvärdet bestäms av sista betalkurs för de aktuella aktierna under ett bestämt antal dagar efter teckningstidens slut. Slutvärdet bestäms av ett genomsnittligt värde under slutet av lånets löptid. Detta regleras i villkoren för varje aktieindexobligation. För att säkerställa åtagande gentemot köparna av aktieindexobligationer, köper banken in obligationer och optioner. I nästa skede genomför då säljarna av optioner - antingen en extern investmentbank eller som i det aktuella fallet den interna tradingavdelningen - en riskavtäckning, dvs köper in de underliggande aktierna till optionerna. För att minimera risken bör aktierna köpas till ett pris som sammanfaller med sista betalkurs oavsett om det är en fallande eller stigande marknad. Fakta Svenska Klassiker Svenska Klassiker är en aktieindexobligation som är utgiven av Sparbanken Sverige AB. Avkastningen på lånet bestäms av ett index som består av de fyra aktieslagen Astra A, Ericsson B, FöreningsSparbanken A samt Volvo B. Teckningstiden för lånet var mellan 1997-10-21 - 1997-11-07. Emissionen uppgick till ca 500 miljoner. Startvärdet för avkastningsberäkningen utgick från ett genomsnitt av slutkurserna för det aktuella indexet under dagarna 12- 14 november. Kurspåverkande affärer den 12 november 1997 I syfte att genomföra sitt åtagande mot köparna av Svenska Klassiker begärde den ansvariga enheten inom Swedbank Markets in offerter från flera aktörer. Swedbank Fondkommissions egen tradingavdelning offererade det bästa priset. Vid lunchtid den 12 november ställde tradingavdelningen ut köpoptioner. Riskavtäckningen på köpoptionerna, dvs köp av de ingående aktierna, skulle genomföras under dagen. Dock med den iakttagelsen att risken minimeras då köpen görs så nära sista betalkurs som möjligt. Den ansvariga tradingchefen gav order till respektive handlare att köpa in aktier i syfte att minimera risken. När köpordern utfördes av handlarna missbedömdes marknadsläget vilket i kombination med direktiven för riskavtäckning ledde till en oavsiktlig kurspåverkan den aktuella dagen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/03/19990205BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/03/19990205BIT00830/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar