Förelsefastigheter säljs första halvåret 1998 Värdeanpassningar i f.d FB-koncern

Rörelsefastigheter säljs första halvåret 1998 Värdeanpassningar i f.d. Föreningsbankskoncernen Rörelsefastighetsförsäljning Styrelsen i FöreningsSparbanken har idag beslutat att merparten av bankens rörelsefastigheter skall säljas. Försäljningen omfattar cirka 250 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 1,8 miljarder kronor (taxeringsvärde cirka 1,7 miljarder kronor) i vilka FöreningsSparbanken idag bedriver verksamhet. Försäljningen bedöms leda till realisationsvinster om lägst 300 miljoner kronor under första halvåret 1998. Bankverksamhetens utveckling leder till ett ökat behov av nya, alternativa, lokala mötesplatser vilket minskar behovet av traditionellt utformade banklokaler. Genom försäljningen ökar bankens flexibilitet samtidigt som kapital frigörs och FöreningsSparbankens verksamhet ytterligare renodlas. Fastigheter som är skräddarsydda och där möjligheten att finna alternativa lokaler är mycket begränsade kommer att behållas. Sådana fastigheter är FöreningsSparbankens centralkontor vid Brunkebergstorg i Stockholm och FöreningsSparbanken IT:s produktionsenhet på Essingen i Stockholm. Vidare kommer ett mindre antal fastigheter som ur bankperspektiv har ett stort kulturellt värde att behållas. FöreningsSparbanken meddelade den 17 december 1997 att 140 kontorsrörelser i före detta Föreningsbanken sålts till Fristående Sparbanker. Som en konsekvens härav har under slutet av 1997 drygt 50 fastigheter, i vilka den överlåtna bankverksamheten bedrivs, sålts. Den sammanlagda köpeskillingen för dessa fastigheter uppgår till cirka 135 miljoner kronor, vilket i stort motsvarar det bokförda värdet. FöreningsSparbankens totala innehav av rörelsefastigheter uppgår för närvarande till cirka 260 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde av cirka 4,4 miljarder kronor. Fastigheterna omfattar knappt 600.000 kvadratmeter och genererar för närvarande drygt 650 miljoner kronor i hyresintäkter per år. Efter försäljningen beräknas det bokförda värdet på det kvarvarande fastighetsbeståndet komma att uppgå till cirka 2,6 miljarder kronor. Värdeanpassningar i f.d. Föreningsbankskoncernen Styrelsen har konstaterat att Finansinspektionen har uppfattningen att tidigare aviserade värdejustering avseende Mandamusfastigheterna på 1,9 miljarder kr skall ske genom korrigering av förvärvsanalysen avseende Föreningsbanken och inte, som banken hittills avsett, genom justering av det egna kapitalet vid utdelningstillfället. Banken kommer därför att ändra förvärvsanalysen i enlighet med Finansinspektionens uppfattning. Ytterligare bedöms ca 400 miljoner kr komma att reserveras avseende Mandamus- fastigheterna och följaktligen tillföras förvärvsanalysen. De ovan angivna förändringarna avseende förvärvsanalysen innebär en ökad goodwill på cirka 1,7 miljarder kr efter skatt. Pågående kreditgenomgångar i f.d. Föreningsbanken koncernen i övrigt bedöms nu utmynna i vissa tillkommande värdejusteringar som väsentligen kommer att hänföras till förvärvsanalysen. För ytterligare information: Nils-Fredrik Nyblæus, vVD, tfn 08-585 925 32 Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 08-585 916 30, 070-511 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/01/21/19990205BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/01/21/19990205BIT00690/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar