FöreningsSparbanken. Fusionsplanen godkänd av aktieägarena.

FÖRENINGSSPARBANKEN. FUSIONSPLANEN GODKÄND AV AKTIEÄGARNA. Vid extra bolagsstämmor i Föreningsbanken och Sparbanken Sverige godkände de båda bankernas aktieägare idag den av styrelserna den 19 juni 1997 upprättade planen avseende en fusion mellan bankerna med Sparbanken Sverige som övertagande bolag och Föreningsbanken som överlåtande bolag. Bankerna kommer nu att ansöka om regeringens tillstånd att verkställa planen. Enligt fusionsplanen skall fusionsvederlag till Föreningsbankens kvarvarande aktieägare utgå i form av nyemitterade aktier i Sparbanken Sverige. Därvid tillämpas samma utbytesrelation som gällde enligt Sparbanken Sveriges erbjudande till Föreningsbankens aktieägare tidigare i år, varigenom Sparbanken Sverige förvärvade ca 98,5 procent av aktierna i Föreningsbanken. Detta innebär att Föreningsbankens aktieägare (med undantag av Sparbanken Sverige) enligt fusionsplanen kommer att erhålla två nya aktier i Sparbanken Sverige för varje helt sjutal stamaktier av serie A i Föreningsbanken och en ny aktie i Sparbanken Sverige för varje helt tretal preferensaktier av serie B i Föreningsbanken. Vid bolagsstämman i Sparbanken Sverige fattades vidare beslut om emission av de aktier som skall utgå som fusionsvederlag samt om ändringar i bankens bolagsordning. Ändringarna innebär dels att bankens firma ändras till FöreningsSparbanken AB med verkan senast från den tidpunkt då anmälan om fusionen registreras, dels att bankens styrelse - utöver de ledamöter som utses av annan än bolagsstämman - skall bestå av lägst nio och högst arton ledamöter jämte en suppleant. Vidare förrättades val av nya styrelseledamöter. De av aktieägarna utsedda styrelseledamöterna i Sparbanken Sverige/FöreningsSparbanken består därefter av följande personer: Göran Collert, ordf, Bo Dockered, 1e vice ordf, Göran Ahlström, 2e vice ordf, Bo Forslund, 2e vice ordf, Reinhold Geijer, VD, Ronald Bergman, Håkan Hellmo, Birgitta Johansson-Hedberg, Göran Johnsson, Hans Jonsson, Kurt Lodenius, Per Molin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Per-Göran Nyberg, Marianne Qvick Stoltz, Karin Starrin, Håkan Tidlund och Leif Zetterberg samt Lars Idermark, stf VD, suppleant. I ett anförande på Sparbanken Sveriges bolagsstämma framhöll VD Reinhold Geijer att arbetet med fusionsförberedelserna går mycket bra. Förutsatt erforderliga myndighetsbeslut beräknas den formella fusionen vara genomförd mot slutet av november detta år med retroaktiv verkan fr o m 1 januari 1997. Reinhold Geijer framhöll vidare att det i integrationsarbetet utvecklats en gemensam syn på bankens inriktning och förändring inför framtiden och att bankens huvudmål, att förstärka den lokala närvaron, är väl förankrad. I arbetet har också tagits fram en plan och policy för personalreducering fram till år 2000. Beträffande marknadsutvecklingen konstaterade Reinhold Geijer bl a att de båda bankerna stärkt sin ställning på sparandeområdet, bl a genom framgångar för aktie- och räntefonderna samt inom försäkringssparandet. För ytterligare information: Reinhold Geijer, VD Sparbanken Sverige, tfn 08-790 2170 Nils-Fredrik Nyblaeus, vice VD Sparbanken Sverige, tfn 08-790 2532 Lars Nyberg, vice VD Föreningsbanken, tfn 08-782 3322 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/08/26/19990208BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/08/26/19990208BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar