FöreningsSparbanken säljer fastigheter till Kungsleden för 2 260 miljoner kronor

FöreningsSparbanken säljer fastigheter till Kungsleden för 2 260 miljoner kronor. Fastighetsbolaget Kungsleden blir ny ägare till 232 rörelsefastigheter fördelade på 200 orter i Sverige. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 2 260 miljoner kronor och FöreningsSparbanken gör en realisationsvinst på cirka 600 miljoner kronor. Tillsammans med tidigare försäljning av två fastigheter i Göteborg och Malmö gör banken en realisationsvinst om cirka 1 miljard kronor. Försäljningen omfattar cirka 410.000 kvm uthyrningsbar area huvudsakligen bank- och kontorslokaler, av vilka FöreningsSparbanken i nuläget disponerar 46%. Fullt uthyrt uppgår hyresvärdet till cirka 330 miljoner kronor per år, varav FöreningsSparbanken idag svarar för 54%. Berörd personal inom bankens fastighetsorganisation, totalt 63 personer motsvarande 23 heltidstjänster, kommer att erbjudas anställning i Kungsledens förvaltningsorganisation. Med dagens affär är bankens fastighetsförsäljning slutförd. För en dryg månad sedan såldes två centralt belägna fastigheter i Göteborg och Malmö till AMF Pension. Realisationsvinsten uppgick då till drygt 400 miljoner kronor. Tillsammans med dagens försäljning erhåller banken en sammanlagd likvid om 2 ,9 miljarder kronor och gör en total realisationsvinst om cirka 1 miljard kronor, vilken kommer att redovisas under andra kvartalet. Som ett led i affären kommer FöreningsSparbanken att teckna ett konvertibelt förlagslån om 200 miljoner kronor i Kungsleden, vilket efter konvertering motsvarar cirka 18% av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. "Fastighetsförsäljningen är ett sätt att ytterligare fokusera på vår kärnverksamhet" säger FöreningsSparbankens VD Reinhold Geijer. "Redan idag hyr vi huvuddelen av våra lokalkontor, och genom försäljningen till Kungsleden ökar vår flexibilitet inför fortsatta förändringar av bankverksamheten, samtidigt som vi frigör kapital." De fastigheter som finns kvar i FöreningsSparbankens ägo efter försäljningen är i huvudsak centralkontoret vid Brunkebergstorg och FöreningsSparbanken IT:s lokaler på Stora Essingen, båda i Stockholm, samt tre kulturminnesmärkta fastigheter. Alfred Berg, Swedbank Markets och Newsec har varit rådgivare till FöreningsSparbanken. För ytterligare information: Nils-Fredrik Nyblæus, vVD FöreningsSparbanken, tfn 08-58 59 25 32 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/05/25/19990205BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/05/25/19990205BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar