FöreningsSparbankens delårsrapport jan - sept 2001

4 (10) Stabil resultatutveckling trots turbulent omvärld Första nio månaderna 2001 i korthet: · Rörelseresultatet uppgick till 6 362 Mkr (8 004) · Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 6 512 Mkr (6 842) · Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 15,5 procent (23,7) · Resultat per aktie uppgick till 7,71 kronor (10,70) · Räntenettot ökade med 11 procent till 11 201 Mkr (10 129) · Provisionsnettot minskade med 8 procent till 4 586 Mkr (5 011) · Kreditförlusterna oförändrade och uppgick till 878 Mkr (880) · Roburs andel av nettosparandet på fondmarknaden ökade till 19 procent (14) · Antalet internetbankskunder i koncernen ökade till drygt 1,4 miljoner (0,9) · Fortsatt stark tillväxt i kort- och betalningsverksamheten · Den föreslagna fusionen med SEB avbröts · Resultatutveckling i koncernen Rörelseresultatet i koncernen för de första nio månaderna 2001 uppgick till 6 362 Mkr (8 004). Resultatet påverkades av fusionskostnader på cirka 150 Mkr. De första nio månaderna 2000 innehöll realisationsvinster på cirka 700 Mkr, momsåtervinning inklusive ränta om 202 Mkr samt en återbäring från Alecta (fd SPP), som reducerade kostnaderna med 260 Mkr. Exklusive dessa poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 6 512 Mkr (6 842). Resultatet påverkades positivt av utvecklingen i FIH och Hansapank medan värdepappersprovisioner minskade. Intresseföretagens resultat påverkades negativt främst av utvecklingen i SpareBank 1 Gruppen i Norge. Räntabiliteten på eget kapital under perioden uppgick till 15,5 procent (23,7). Resultatet per aktie uppgick till 7,71 kronor (10,70). För tredje kvartalet 2001 var rörelseresultatet 2 002 Mkr (2 674). Förändringen förklaras av lägre börskurser och därigenom lägre värdepappersprovisioner, fusionskostnader samt lägre resultat i intresseföretag. Jämfört med andra kvartalet 2001 minskade rörelseresultatet med 351 Mkr. Förändringen förklaras av säsongsvariationer i utdelningsintäkter, lägre börskurser och därigenom också lägre värdepappersprovisioner samt högre fusionskostnader och lägre resultat i intresseföretag. Intäkter Koncernens totala intäkter uppgick till 17 641 Mkr (18 146). Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 5 755 Mkr jämfört med 6 031 Mkr under det andra kvartalet och med 5 984 Mkr under det tredje kvartalet 2000. Räntenettot Koncernens räntenetto ökade med 1 072 Mkr eller med 11 procent och uppgick till 11 201 Mkr (10 129). Räntenettots förändring förklaras i huvudsak av ett förbättrat räntenetto i FIH och Hansapank om cirka 600 Mkr. I Spintab ökade räntenettot cirka 250 Mkr varav cirka 100 Mkr avsåg en återbetalning av försäkringsavgifter för låneskydd. Härutöver har kostnaden för den statliga insättningsgarantin, som belastar räntenettot, minskat med cirka 350 Mkr. Under årets tredje kvartal uppgick räntenettot till 3 681 Mkr jämfört med 3 724 Mkr under det andra kvartalet. Provisionsnettot Provisionsnettot för perioden januari-september 2001 minskade med 425 Mkr, eller med 8 procent, till 4 586 Mkr (5 011). Till följd av lägre omsättning på börserna och lägre aktiekurser minskade courtaget med cirka 320 Mkr och kapitalförvaltningsprovisioner med cirka 380 Mkr. Nettot av betalningsförmedlingsprovisioner fortsatte att visa en stark utveckling och ökade med cirka 180 Mkr jämfört med perioden januari - september 2000. Provisionsnettot under årets tredje kvartal uppgick till 1 518 Mkr jämfört med 1 549 Mkr under det andra kvartalet. Nettoresultat av finansiella transaktioner Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 962 Mkr (1 299). Resultatet från handeln med aktier minskade medan intäkterna från valutaverksamheten utvecklades positivt främst hos Swedbank Markets men även i FIH och Hansapank. Nettoresultatet av finansiella transaktioner under årets tredje kvartal uppgick till 341 Mkr. Andra kvartalet var motsvarande intäkt 397 Mkr. Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter under årets första nio månader uppgick till 748 Mkr (1 469). Det andra kvartalet 2000 innehöll realisationsvinster om cirka 700 Mkr, sedan banken sålt aktieinnehaven i Bank Handlowy och Svensk Exportkredit AB. I det tredje kvartalet 2000 ingick en momsåtervinning, som påverkade övriga rörelseintäkter med 168 Mkr. Exklusive dessa poster uppgick övriga rörelseintäkter januari-september 2000 till 601 Mkr. Kostnader Kostnaderna för januari-september 2001 uppgick till 10 326 Mkr (9 452). Andra kvartalet 2000 redovisade koncernen återbäring från Alecta vilket reducerade kostnaderna med 260 Mkr. Kostnaderna, exklusive dotterbolagen FIH och Hansapank, avsättningar till resultatandelssystemet Kopparmyntet, fusionskostnader samt återbäring från Alecta, minskade med 155 Mkr eller 2 procent till 8 537 Mkr (8 692). Kostnaderna för tredje kvartalet 2001 uppgick till 3 443 Mkr jämfört med 3 405 Mkr under det andra kvartalet 2001 och med 3 106 Mkr tredje kvartalet 2000. Personalkostnader Personalkostnaderna för årets första nio månader uppgick till 4 869 Mkr (4 533). Personalkostnaderna har belastats med 338 Mkr (85) avseende kostnader för resultatandelssystem i koncernen. Utveckling av antalet heltidstjänster Antal anställda i koncernen uttryckt i heltidstjänster. 2001 2001 2000 2000 30 30 31 dec 30 sept juni sept Tillsvidareanställda 9 050 9 194 9 106 9 033 Tillfälligt anställda 511 493 574 654 Summa 9 561 9 687 9 680 9 687 Hansapank* 6 098 5 961 3 180 3 121 FIH 150 143 142 139 Totalt 15 809 15 791 13 002 12 947 * Ökningen i Hansapank under andra kvartalet 2001 beror på förvärvet av LTB IT-kostnader I IT-kostnader ingår, förutom datakostnader, samtliga övriga utvecklings- och produktionskostnader samt servicekostnader för datautrustning och avskrivningar på datautrustning. IT-kostnader för perioden januari-september 2001 uppgick, efter avdrag för intäkter från delägda banker och fristående sparbanker, till 1 798 Mkr (1 621). Det tredje kvartalet uppgick IT-kostnaderna till 495 Mkr, medan de under andra kvartalet uppgick till 620 Mkr och under första kvartalet till 683 Mkr. IT-kostnaderna har således planenligt successivt minskat sedan första kvartalet 2001. Övriga kostnader Kostnader som direkt kan hänföras till de avbrutna fusionsförberedelserna med SEB, exklusive personal- och IT- kostnader, uppgick till cirka 150 Mkr, varav 100 Mkr under tredje kvartalet och 50 Mkr under andra kvartalet. Kostnader för avvecklingen av den danska internetbankssatsningen Firstviewbank uppgick till cirka 60 Mkr. Kreditförluster Kreditförlustnivån för januari-september 2001 uppgick till 0,2 procent (0,2). Kreditförlusterna uppgick till 878 Mkr (880) varav FIH och Hansapank svarade för 77 Mkr (201). Specifikation av kreditförluster och problemkrediter lämnas i not 4 och 5. Skattekostnaden 27 procent Skattekostnaden uppgick till 1 718 Mkr (1 984) för de första nio månaderna, vilket innebär en skattebelastning om 27 procent (25). Den lägre skattesatsen föregående år förklaras huvudsakligen av en större andel ej skattepliktiga intäkter. Ränterisk En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet skulle den 30 september 2001 ha medfört en minskning av värdet av koncernens räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat, med cirka 631 Mkr (637). Värdeminskningen för positioner i svenska kronor skulle ha uppgått till 455 Mkr (551) och i utländsk valuta till 176 Mkr (86). Koncernens ränterisk i utländsk valuta finns i huvudsak i de utländska dotterbolagen Hansapank och FIH. Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner den 30 september 2001 ha minskat med cirka 236 Mkr (255). I koncernen finns även positioner i realränteinstrument, denominerade i svenska kronor, som vid en höjning av realräntan med en procentenhet den 30 september 2001 skulle minska i värde med cirka 48 Mkr (40), varav cirka 24 Mkr (8) skulle påverka redovisat nettoresultat av finansiella transaktioner. Kapitaltäckning Kapitaltäckningsgraden, som beräknas för den finansiella företagsgruppen, uppgick den 30 september 2001 till 10,5 procent (10,8), varav primärkapitalrelationen var 6,8 procent (6,9). Marknadsriskernas andel av den totala kapitaltäckningsgraden var 0,6 procentenheter (0,5). Riskvägt belopp för kreditrisker ökade till 523 miljarder kronor (485). Ökningen kan främst hänföras till ökad kreditgivning i Spintab, FIH och Hansapank. Riskvägt belopp för marknadsrisker ökade med 6 miljarder kronor till 30 miljarder kronor. Ökningen beror i huvudsak på ökad utlåning i euro i Hansapank, ändrad löptidsstruktur och ökat innehav av räntebärande värdepapper i FIH samt höjda marknadsvärden på valutarelaterade derivat i Swedbank Markets, till följd av den fallande växelkursen för den svenska kronan. Specifikation av kapitaltäckning Mkr 2001 2001 2000 2000 30 sept 30 juni 31 dec 30 sept Primärkapital 37 405 37 346 35 045 33 000 Supplementärkapital 25 864 25 679 24 091 25 646 Avgår aktier mm - 5 453 - 5 292 - 5 020 - 4 874 Utvidgad del av kapitalbas 244 230 883 849 Kapitalbas 58 060 57 963 54 999 54 621 Riskvägt belopp för 523 269 514 206 484 775 476 456 kreditrisker Riskvägt belopp för 29 924 32 197 24 192 20 412 marknadsrisker Summa riskvägt belopp 553 193 546 403 508 967 496 868 Kapitaltäckningsgrad, % 10,5 10,6 10,8 11,0 Primärkapitalrelation, % 6,8 6,8 6,9 6,6 I kapitalbasen den 30 september ingår resultatet för det första halvåret respektive år. I den finansiella företagsgruppen FöreningsSparbanken ingick den 30 september 2001 FöreningsSparbanken koncernen, Eskilstuna Rekarne Sparbank AB, Färs och Frosta Sparbank AB, FöreningsSparbanken Sjuhärad AB, FöreningsSparbanken Söderhamn AB, Bergslagens Sparbank AB, Vimmerby Sparbank AB, Aktia Sparbank Ab i Finland och SpareBank 1 Gruppen i Norge. Försäkringsbolag i koncernen ingår ej. Affärsområdenas utveckling Sparande Kundernas sparande i FöreningsSparbanken uppgick den 30 september 2001 till cirka 503 miljarder kronor (531). Inlåningen har ökat 10 procent sedan årsskiftet Kundernas inlåning har ökat till drygt 233 miljarder kronor (211). Sedan årets början har inlåningen ökat med totalt 22 miljarder kronor eller med drygt 10 procent. Inlåningen i svenska kronor var i stort sett oförändrad och uppgick till cirka 183 miljarder kronor (179), medan inlåningen i utländsk valuta ökat med 18 miljarder kronor eller med cirka 57 procent till 50 miljarder kronor (32). Hansapanks nyförvärvade dotterbolag LTB svarar för 8 miljarder av inlåningsökningen i utländsk valuta. Sparande och placeringar, Koncernen Miljarder kronor 2001 2001 2000 2000 30 sept 30 juni 31 dec 30 sept Inlåning från allmänheten Hushåll, SEK 119,4 113,8 110,5 118,8 Övriga, SEK 63,3 69,8 68,6 73,2 Hushåll, utländsk valuta 13,3 13,0 7,5 7,0 Varav Hansapank 13,3 12,9 7,5 7,0 Övriga, utländsk valuta 37,1 33,9 24,7 22,4 Varav Hansapank 16,2 15,8 9,1 8,5 Summa 233,1 230,5 211,3 221,4 Diskretionär förvaltning 21,1 19,4 21,5 22,3 Fondförmögenhet 238,1 280,0 287,9 297,2 Privatobligationer, 3,2 3,1 3,1 4,1 räntebärande Privatobligationer, aktieindex 5,4 5,4 5,6 5,1 Fondförsäkring 38,3 45,7 45,4 48,1 Varav i egna bolag - 36,3 - 43,7 - 43,5 - 46,5 Totalt 502,9 540,4 531,3 551,7 Roburs andel av nettosparandet ökade till cirka 19 procent Nettoinflödet i Roburs fonder under årets nio första månader var cirka 8,5 miljarder kronor jämfört med 7,5 miljarder kronor motsvarande period föregående år. Cirka 4,0 miljarder kronor (7,9) härrörde från försäkringssparande i Robur Försäkring. Roburs andel av nettosparande på fondmarknaden ökade under årets tre första kvartal till 19 procent jämfört med 14 procent under motsvarande period 2000. Fondförvaltning Robur 2001 2001 2000 2000 30 sept 30 juni 31 dec 30 sept Fondförmögenhet (Mdr kr) 238 280 288 297 Varav: Svenska aktier % 26,8 34,0 34,0 32,8 Utländska aktier % 42,9 43,6 45,3 46,8 Räntebärande värdepapper % 30,3 22,4 20,7 20,4 Antal kunder (tusental) 2 698 2 690 2 637 2 594 Fondförmögenheten i Robur uppgick den 30 september 2001 till 238 miljarder kronor (288). Att fondförmögenheten minskar trots ökade nettoinflöden förklaras av sjunkande kurser på världens aktiemarknader vilka minskat värdet på fondernas investeringar. Roburs marknadsandel av förvaltat kapital på fondmarknaden uppgick den 30 juni 2001 till 30 procent. I dotterbolaget FöreningsSparbanken Kapitalförvaltning förvaltas 34 miljarder kronor (36), varav i Roburs fonder 13 miljarder (13). Fondförsäkringssparande Robur Försäkring 2001 2001 2000 2000 30 sept 30 31 dec 30 juni sept Förvaltat kapital (Mdr kr) 36 44 44 48 Antal försäkringar (tusental) 592 599 498 465 Försäljningen (inbetalda premier) av fondförsäkringssparande uppgick under årets tre första kvartal till 7 miljarder (11). Nettoinflödet uppgick under samma period till 4,3 miljarder kronor (8,3). Det förvaltade kapitalet i Robur Försäkring uppgick den 30 september 2001 till cirka 36 miljarder kronor (44), vilket innebär en minskning med cirka 8 miljarder kronor sedan den 31 december 2000. På rullande 12-månadersbasis uppgick marknadsandelen avseende nyteckning av fondförsäkring till 21 procent den 30 juni 2001. Antalet försäkringsavtal i Robur Försäkring uppgick vid utgången av september till cirka 592 000 (498 000). Därtill kommer grupplivförsäkringar med cirka 1 miljon försäkrade (950 000). Fondförvaltningens utveckling Under årets första nio månader sjönk kurserna på den svenska aktiemarknaden med närmare 30 procent och på aktiemarknaden globalt med cirka 15 procent, mätt i svenska kronor. Roburs volymprodukter bland aktiefonderna, Allemansfonderna och Kapitalinvest, sjönk med cirka 23 procent, vilket var i linje med respektive fonds index. I absoluta tal var dessa fonders avkastning något bättre än de som enbart placerar i Sverige. Sverigefonderna har minskat i värde med 25 procent, vilket var 3 procentenheter bättre än index. Den bästa avkastningen återfanns i råvarurelaterade fonder. Exempel är Rysslandsfonden som ökat med 23 procent, Skogsfonden som ökat med 3 procent samt Råvarufonden som endast minskat med 5 procent. Sämst avkastning hade de fonder som haft en hög andel tillväxtaktier i sina portföljer, som t ex Contura (-47%), Kommunikationsfonden (-43%) och Småbolag Sverige (-43%). Blandfonderna, som innehåller både aktier och räntebärande placeringar, har under perioden minskat i värde med 10 procent. Aktiedelen av fonden, som utgör cirka 50 procent av fondförmögenheten, har minskat med 23 procent. Räntedelen, som svarar för den andra hälften av fonden, har ökat med 3 procent. Blandfonderna har utvecklats 2 procentenheter sämre än sitt index. Sedan början av april, då dessa fonder började förvaltas i enlighet med Roburs nya investeringsprocess, har fonderna ökat 1 procentenhet mer än sina respektive index. Räntemarknaden har givit en ganska jämn avkastning hittills i år oberoende av löptider. Index för både de korta och långa räntefonderna har stigit med 3,3 procent under perioden. Räntefondernas avkastning ligger mellan 2,8 och 3,4 procent. De långa räntefonderna har, justerat för förvaltningsavgiften, utvecklats något bättre än index, medan de korta räntefonderna utvecklats i nivå med sina respektive index. Utlåning Koncernens utlåning netto till allmänheten och kreditinstitut exklusive banker och Riksgäldskontoret samt exklusive repor uppgick vid utgången av september till cirka 651 miljarder kronor (608), en ökning med 43 miljarder kronor eller med 7 procent sedan årets början. Utlåningen i Hansapank och FIH uppgick till cirka 98 miljarder kronor (77). Av ökningen härrörde cirka 9 miljarder från förändring av valutakurser. Sedan 30 september 2000 har utlåningen ökat med cirka 57 miljarder kronor eller med cirka 10 procent. Utlåningen till hushållssektorn uppgick till cirka 285 miljarder kronor (270), en ökning med cirka 15 miljarder kronor eller med 6 procent. Till drygt 90 procent utgjordes ökningen av hypoteksutlåning i Spintab. Ökningen avsåg främst privatkrediter och jordbrukskrediter förmedlade genom kontorsnätet i Sverige. Fortsatt låg exponering mot telekom och IT-företag Koncernens exponering mot företag i IT- och telekombranschen uppgick den 30 september 2001 till 8,3 miljarder kronor (8,3). Merparten av exponeringen avser engagemang med större, välkända, nordiska, finansiellt starka företag inom telekomsektorn. Utlåning, koncernen Miljarder kronor 2001 2001 2000 2000 30 sept 30 juni 31 dec 30 sept Hushåll 285,2 281,7 270,1 264,9 Varav Spintab 223,9 219,6 210,1 205,9 Fastighetsförvaltning 136,7 135,0 131,1 130,3 Handel, hotell, restaurang 24,9 25,1 23,5 22,6 Byggnadsverksamhet 10,6 10,5 9,6 9,4 Tillverkningsindustri 51,1 49,4 43,7 41,4 Transport 15,5 13,7 11,5 10,0 Skogs- och lantbruk 27,2 26,5 25,4 24,8 Övrig serviceverksamhet 14,6 15,5 15,6 16,3 Övrig företagsutlåning inkl 61,9 59,3 50,3 46,6 kreditinstitut Kommuner *) 13,4 13,5 14,3 14,4 Övrigt 10,0 10,3 12,8 13,6 Summa 651,1 640,5 607,9 594,3 Återköpsavtal (repor) 38,0 25,6 28,6 26,4 Totalt 689,1 666,1 636,5 620,7 Varav Hansapank 22,2 20,0 15,3 13,2 Varav FIH 75,4 71,4 61,4 54,6 *) Kommunala bolag ingår ej. Betalningar Kundernas kortanvändning fortsätter att öka FöreningsSparbankens kortverksamhet visade fortsatt tillväxt. Vid utgången av september uppgick antalet bankkort till cirka 2,6 miljoner, vilket betyder en ökning med cirka 90 000 eller med 4 procent jämfört med 31 december 2000. Även kundernas kortanvändning fortsätter att öka. Antalet inlösta korttransaktioner ökade under perioden januari-september till 167 miljoner (125), vilket innebär en ökning med 34 procent jämfört med motsvarande period 2000. e-faktura Genom e-faktura mottar kunden fakturan direkt i Banken via Internet och kan på ett säkert och bekvämt sätt ge klartecken för utbetalning. Under tredje kvartalet har ytterligare 6 företag köpt e-fakturatjänsten vilket betyder att 85 företag nu erbjuder tjänsten. Avtal finns med ytterligare 27 företag som kommer att erbjuda sina kunder e-faktura. Giro Bankens kunder övergår alltmer från att använda pappersbaserad girobetalning till att använda elektronisk internetbaserad giro, genom Banken via Internet. Andelen internetbaserade girotransaktioner har ökat från 24 procent till 31 procent under perioden januari-september 2001 jämfört med motsvarande period 2000. Lokala banker Kontorsnätet är organiserat i 95 lokala banker över hela landet. FöreningsSparbanken har med sina 556 kontor det största kontorsnätet bland de svenska bankerna. Genom samarbetet med de delägda bankerna och fristående sparbankerna tillkommer ytterligare 333 kontor. Kontorsnätet kompletteras med 296 Bank i Butik samt avtalet med Posten, vilket ger kunderna möjlighet till vissa kassaärenden på ytterligare 1 267 postkontor samt genom cirka 2 700 lantbrevbärarlinjer. Banken via Telefon Vid utgången av september 2001 var cirka 1 180 000 kunder (1 000 000) anslutna till Banken via Telefon med personlig service vilket innebar en ökning med 180 000 kunder eller med 18 procent sedan utgången av september 2000. Antalet telefonbankskunder med självbetjäning uppgick till 2,0 miljoner (1,9). Antalet kundbesök i Banken via Telefon med självbetjäning minskade med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet kundbesök i Banken via Telefon med personlig service ökade med 3 procent under årets tre första kvartal jämfört med motsvarande period 2000. Swedbank Markets Swedbank Markets innefattar bankens verksamheter Investment och Merchant Banking samt kundansvaret för finansiella institutioner och stora företag. Affärsområdet erbjuder handel i värdepapper och derivatinstrument inom aktie-, ränte- och valutamarknaderna, finansieringslösningar samt kvalificerad analys och rådgivning. Inom analysfunktionen framställs kontinuerligt analyser av cirka 150 nordiska bolag. Den samlade ränte- och valutahandeln har haft bibehållna eller ökande marknadsandelar överlag under tredje kvartalet. Under september har aktiemarknaden däremot kännetecknats av en avvaktande och nervös handel på grund av händelseutvecklingen i USA och Afghanistan. Corporate Finance har varit rådgivare till Talisman Energy och förmedlat betalningen vid köpet av Lundin Oil. För privata placerare tillhandahåller Swedbank Markets aktiehandel och breddmarknadsprodukter genom FöreningsSparbankens lokala banker, fristående sparbanker och delägda banker, Banken via Internet och Banken via Telefon. Aktieindexobligationen är exempel på en breddmarknadsprodukt som i FöreningsSparbanken benämns SPAX och är en obligation vars avkastning är relaterad till utvecklingen av ett officiellt aktieindex. I september gav FöreningsSparbanken ut tre SPAX med koppling till index på Stockholmsbörsen, den amerikanska börsen samt till en aktiekorg med de bästa företagen i sektorerna bank, hälsovård och teknologi i Europa. Aktiehandeln via Internet - Net Trade - hade per 30 september 53 700 kunder, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med 30 september 2000. Net Trade svarade för 33 (24) procent av antalet aktieaffärer i lokal bank. Allianser Danmark FöreningsSparbanken äger 65 procent av FI-Holding som i sin tur äger knappt 100 procent av FIH. FIH:s rörelseresultat för perioden januari-september uppgick till 832 Mkr (570). Räntabiliteten på eget kapital var 12,7 procent (14,7). Utlåningen till allmänheten uppgick vid utgången av september 2001 till 75 miljarder kronor (61) och balansomslutningen uppgick till cirka 92 miljarder kronor (78). Baltikum FöreningsSparbanken äger knappt 58 procent av estniska Hansapank. Hansapank redovisar ett rörelseresultat för årets tre första kvartal om 814 Mkr (503). Räntabiliteten på eget kapital var 27,5 procent (23,7). Inlåningen från allmänheten uppgick vid utgången av september till 29 miljarder kronor (17) och utlåningen till allmänheten till 22 miljarder kronor (15) vid motsvarande tidpunkt. Balansomslutningen uppgick den 30 september 2001 till cirka 42 miljarder kronor (26). Sedan 1 juni 2001 ingår Lietuvos Taupomasis Bankas (LTB) i Hansapankskoncernen. Det redovisade resultatet i Hansapank har påverkats marginellt. Under tredje kvartalet uppgick intäkterna i LTB till drygt 100 Mkr och rörelseresultatet till 10 Mkr. LTB:s balansomslutning uppgick till cirka 9 miljarder kronor den 30 september 2001. Norge FöreningsSparbanken äger 25 procent av SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Gruppen är, tillsammans med sina norska ägarbanker, den fjärde största bank- och finansgrupperingen i Norge. Resultatutvecklingen i gruppens försäkringsrörelse påverkades av sjunkande kurser på aktiemarknaden. Även goodwillavskrivningar hänförliga till förvärvet av VÅR-gruppen föregående år hade en negativ inverkan på resultatet. Finland FöreningsSparbanken äger knappt 25 procent av Aktia Sparbank i Finland. Aktia redovisar ett rörelseresultat om cirka 248 Mkr (309) för årets första nio månader. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 15,9 procent (28,6). Inlåningen uppgick till 18 miljarder kronor (16) och utlåningen uppgick till 20 miljarder kronor (17). Balansomslutningen den 30 september 2001 var 33 miljarder kronor (26). E-business Koncernens banktjänster via internet 2001 2001 2000 2000 30 sept 30 juni 31 dec 30 sept Antal kunder Sverige 967 000 900 000 749 000 666 000 Varav privatkunder 886 000 823 000 691 000 619 000 Varav företagskunder 81 000 77 000 58 000 47 000 Telefonbanken via 80 000 65 000 65 000 73 000 Internet Antal kunder Baltikum 383 000 315 000 214 000 170 000 Antal kunder totalt 1 430 000 1 280 000 1 028 000 909 000 Kundernas internetanvändande fortsätter att öka Antalet internetbetalningar ökade jämfört med perioden januari- september 2000 från 22 miljoner till 36 miljoner. Av girobetalningarna under årets första nio månader utfördes 31 procent (24) via internet. Antalet köp och försäljningar av fondandelar via internet motsvarade 20 procent (21) av det totala antalet köp och försäljningar av fondandelar inom koncernen. Företagskundernas användning av e-lönelistor växer snabbt E-lönelista är en tjänst i Banken via Internet som sedan starten för ett år sedan möjliggör för företagare att själva administrera sina löneutbetalningar genom Banken via Internet. Sedan starten har 21 852 företag tecknat avtal om tjänsten e-lönelista, vilket innebär en ökning med cirka 2 100 under det senaste kvartalet. Ny internetbank för ungdomar Som första bank i Sverige startar FöreningsSparbanken en internetbank för ungdomar. Förutom möjlighet att utföra enklare banktjänster erbjuder banken ungdomarna bland annat intressanta tidningsartiklar och spel. I ett pilotprojekt ska omkring 3 000 ungdomar i åldern 15 -17 år testa tjänsten fram till årsskiftet. En fullskalig lansering beräknas därefter ske i början av nästa år. Banken via Internet - Ung bygger på en helt ny teknisk plattform som utnyttjar den senaste tekniken på området. På samma plattform kommer FöreningsSparbanken i framtiden att tillhandahålla tjänster för hela sin digitala närvaro, till exempel Internet, mobila tjänster och digital TV. Firstviewbank avvecklad FöreningsSparbanken har beslutat avveckla verksamheten vid sin danska internetbank Firstviewbank. Avvecklingen sker successivt under hösten samtidigt som Firstviewbanks kunder erbjuds alternativa lösningar på den danska marknaden. Avvecklingskostnader på cirka 60 Mkr belastar det tredje kvartalets resultat. Övrigt FöreningsSparbanken och SEB avbröt fusionsförberedelserna Den 19 september meddelades att FöreningsSparbanken och SEB återtagit sin anmälan till EU-kommissionen avseende det planerade samgåendet mellan bankerna. Anledningen var att ett godkännande från EU-kommissionens sida hade förutsatt så långtgående eftergifter att värdet av fusionen skulle gått förlorat bland annat genom uteblivna synergier. Banken med i viktigt hållbarhetsindex FöreningsSparbanken har för andra året i rad utvalts att ingå i Dow Jones Sustainability index, DJSI. Indexet bedömer världens 2000 största företag utifrån hållbarhetskriterierna ekonomi, miljö och sociala frågor. De drygt 200 företag som bedöms vara bäst väljs ut att ingå i indexet. Anpassning av redovisningen Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 samt följer samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen med de undantag som följer av Finansinspektionens ändrade principer vad avser försäkringsföretag, vilket innebär en konsolidering på förenklat sätt. Från och med 2001 har även en operativ resultaträkning införts. Den operativa resultaträkningen omfattar samma juridiska personer och följer samma redovisningsprinciper som den legala förutom att försäkringsrörelsen ingår med respektive poster integrerade i den övriga verksamhetens intäkter och kostnader. Beskrivningar i den löpande texten i denna delårsrapport utgår från den operativa resultaträkningen, om inget annat anges. Likaså bygger rörelsegrensredovisningen på den operativa rapporteringen. Stockholm den 23 oktober 2001 FöreningsSparbanken AB (publ) Birgitta Johansson-Hedberg Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta: Nils-Fredrik Nyblæus, VD:s ställföreträdare, Ekonomi- och Finansdirektör, telefon 08 - 5859 2532 Staffan Salén, Vice VD, Investor Relations och Information, telefon 08 - 5859 2779, 0705 - 310 111 Ekonomisk information Koncernens ekonomiska rapporter kan hämtas via FöreningsSparbankens hemsida på internet med adress http://www. foreningssparbanken.se/ir eller på närmaste FöreningsSparbankskontor. Aktuell ekonomisk information publiceras även på TV4:s text-TV, sidan 182. Nästa nummer av aktieägartidningen Banktidningen utkommer i februari 2002. FöreningsSparbanken publicerar ekonomisk information följande datum Bokslutskommuniké 2001 14 februari 2002 Delårsrapport januari - mars 2002 26 april Delårsrapport januari - juni 2002 23 augusti Delårsrapport januari - september 25 oktober 2002 Bolagsstämma 2002 hålls i Sundsvall den 11 april ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00790/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00790/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar