Incitamentsprogram för anställda inom AS Hansapank-koncernen

Incitamentsprogram för anställda inom AS Hansapank-koncernen FöreningsSparbankens styrelse har idag beslutat föreslå att bankens ordinarie bolagsstämma godkänner riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner i det estniska dotterbolaget AS Hansapank till ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare i Hansapank-koncernen. FöreningsSparbankens bolagsstämma föreslås godkänna att förvaltningsrådet i Hansapank bemyndigas av dess bolagsstämma att emittera upp till 1 567 000 aktier i avsikt att komplettera ett gammalt optionsprogram och etablera ett nytt program om upp till 1 300 000 optioner. Varje option berättigar till teckning av en ny aktie i Hansapank. Tilldelning sker efter beslut av förvaltningsrådet till upp till cirka 65 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner verksamma inom Hansapank- koncernen. Hälften av de nya teckningsoptionerna föreslås kunna utövas under april månad 2001 ochden andra hälften under april månad 2002. Förvaltningsrådet äger rätt att tilldela optionerna utan vederlag. Teckningspriset för mot nya optioner svarande aktier bestäms av Hansapanks förvaltningsråd i samband med dess beslut att genomföra det nya programmet och förutsätts motsvara aktuell kurs på Hansapanks aktier på Tallinnbörsen i anslutning till att programmet etableras, vilket beräknas ske under andra hälften av april 2000. FöreningsSparbankens ägarandel i Hansapank sjunker från cirka 52,64% till cirka 51,62% om samtliga befintliga och föreslagna teckningsoptioner utnyttjas. Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Malmö den 12 april 2000 sker omkring den 8 mars 2000. Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt senast från och med den 29 mars 2000 på FöreningsSparbankens huvudkontor i Stockholm. För ytterligare information, kontakta Anders Sahlén, styrelseordförande i Hansapank, telefon 08 - 5859 3590, mobiltelefon 070 - 375 0045 eller Einar Frydén, informationsansvarig, telefon 08 - 5859 1630, mobiltelefon 070 - 511 00 33, einar.fryden@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar