Incitamentsprogram för medarbetare och lokala styrelseledamöter i FSPA

Incitamentsprogram för medarbetare och lokala styrelseledamöter i FöreningsSparbanken Styrelsen för FöreningsSparbanken har idag beslutat föreslå att bankens ordinarie bolagsstämma fattar beslut om en emission av skuldebrev med avskiljbara teckningsoptioner. Anställda i banken och dess helägda koncernbolag samt styrelseledamöter i FöreningsSparbankens lokala bankenheter skall erbjudas att under april/maj 2000 köpa teckningsoptioner i FöreningsSparbanken till marknadsvärde enligt särskilt prospekt. Styrelsens motiv till att rikta ett erbjudande till medarbetare samt styrelseledamöter i FöreningsSparbankens lokala bankenheter är att underlätta för dessa grupper att bli delaktiga i en förväntad positiv värdeutveckling i banken, vilket antas ytterligare öka engagemang och motivation och därmed vara till gagn för såväl banken som för bankens ägare. - Våra medarbetares engagemang och motivation är av avgörande betydelse för koncernens utveckling och för det värde vi gemensamt förmår skapa tillsammans med våra kunder. Detta kommer att vara av än större betydelse i vår fortsatta utveckling för att på bästa sätt möta 2000-talets utmaningar och möjligheter. Det är därför mycket glädjande att styrelsen nu beslutat lägga fram ett förslag till incitamentsprogram till de anställda och också till ledamöterna i våra lokala styrelser som har en utomordentligt viktig roll för bankens lokala förankring och positiva samspel med den lokala ekonomin, säger FöreningsSparbankens koncernchef Göran Ahlström i en kommentar. Totalt riktas erbjudandet till cirka 10.600 personer, vilka alla kommer att garanteras minst 1.000 teckningsoptioner. Bland andra Lokala bankchefer och andra som rapporterar direkt till bankledningen garanteras enligt förslaget 5.000 optioner vardera och bankledningens ledamöter 20.000 optioner vardera. Samtliga, utom bankledningens ledamöter, skall kunna köpa flera optioner i mån av tillgång. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie om nominellt 20 kronor i FöreningsSparbanken. Erbjudandet omfattar högst 15,2 miljoner teckningsoptioner, motsvarande en maximal utspädning av det nuvarande aktiekapitalet om 2,9%. För att öka intresset att förvärva teckningsoptioner avser FöreningsSparbanken att ge flertalet teckningsberättigade medarbetare en subvention vid teckning av minst 200 teckningsoptioner. Subventionen kommer att utgå som ett engångsbelopp i anslutning till erläggande av likvid för teckningsoptionerna och motsvarar efter skatt ungefär kostnaden för 200 teckningsoptioner. FöreningsSparbankens kostnad för subventionen beräknas uppgå till cirka 70 Mkr. Löptiden för teckningsoptionerna föreslås vara drygt 5 år. Prissättning av teckningsoptionerna kommer att baseras på en beräkning utförd av Swedbank Markets och Alfred Berg Fondkommission AB. Teckningskursen per aktie skall fastställas på marknadsmässiga villkor med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, med hänsyn till bland annat ett pris per optionsrätt om cirka 15 kronor samt den genomsnittliga betalkursen för FöreningsSparbankens aktie under en period om två veckor i april/maj 2000. Avsikten är att teckningsoptionerna skall noteras inom en treårsperiod. Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Malmö den 12 april 2000 sker omkring den 8 mars 2000. Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt senast från och med den 5 april 2000 på FöreningsSparbankens huvudkontor i Stockholm. För ytterligare information, kontakta Göran Ahlström, VD och koncernchef, telefon 08 - 5859 2898 eller Einar Frydén, informationsansvarig, telefon 08 - 5859 1630, mobiltelefon 070 - 511 00 33, einar.fryden@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00510/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar