Ingen annan bank har större kundbas än FöreningsSparbanken

SO Göran Collert vid Sparbanken Sveriges bolagsstämma: Ingen annan bank har större kundbas än FöreningsSparbanken Bolagsstämman i Sparbanken Sverige som hölls i dag i Stockholm fattade beslut om nyemission av aktier. Genom emissionen erbjuds innehavarna av aktier och teckningsoptioner i Föreningsbanken att byta sina innehav mot aktier i Sparbanken Sverige. Nyemissionen är det första steget i det föreslagna samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. Stämman beslöt också om en utdelning med 5:50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 28 april. Utbetalningsdag för utdelningen beräknas bli den 6 maj. Styrelsens ordförande Göran Collert inledde stämman. I sitt tal pekade han bl a på den breda kundbasens betydelse för FöreningsSparbankens plats i samhället: - Ingen bank i västvärlden har en så bred kundbas på nationell nivå som vi kommer att få i FöreningsSparbanken. Detta skapar förutsättningar för att ytterligare förstärka mervärdet för våra kunder, aktieägare och personal, framhöll Göran Collert. VD Reinhold Geijer underströk bl a betydelsen av att affärsverksamheten bedrivits och kommer att drivas med oförändrad kraft: - Under det första kvartalet har trenden från 1996 förstärkts och våra markandsandelar ökar inom viktiga områden. Som exempel kan nämnas Roburs marknadsandel som under 1996 ökade till 28 % från 26 % och som under första kvartalet ökat ytterligare. Ett annat exempel är det nya lönekontot med högre ränta. Vi har idag över 350 000 konton och i ett enda slag har vår telefonbanksverksamhet mer än tredubblats. På bolagsstämman beslöts också om att ändra bankens bolagsordning. Beslutet innebär bl a att bolagsstämman i fortsättningen även kan äga rum på ett flertal större orter utanför Stockholm. Beslutet ska ses mot bakgrund av den starka lokala förankring som präglar bankens verksamhet, och den geografiska spridning som är utmärkande för ägarstrukturen i banken. Göran Johnsson, förbundsordförande i Svenska Metallindustriarbetareförbundet, nyvaldes till styrelsen efter Hans Olsson som undanbett sig omval. I övrigt omvaldes nuvarande styrelse i avvaktan på de förändringar som aktualiseras i samband med det föreslagna samgåendet med Föreningsbanken. I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman om oförändrade styrelsearvoden. På det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Göran Collert till arbetande styrelseordförande, Nils Stormby till förste vice ordförande, Bo Forslund till andre vice ordförande, Reinhold Geijer till verkställande direktör, samt Lars-Erik Kvist till verkställande direktörens ställföreträdare. Styrelsens och revisorernas sammansättning efter stämman framgår av bilaga. För ytterligare information: Göran Collert, Styrelseordförande, tfn 08-790 10 04 Reinhold Geijer, VD, tfn 08-790 21 70 Olov Lydén, Styrelsens sekreterare, tfn 08-790 15 66 Bilaga OMVAL NYVAL Ordinarie styrelseledamöter Ordinarie styrelseledamot Göran Ahlström Göran Johnsson Ronald Bergman Göran Collert, ordförande Bo Forslund, 2:e vice ordförande Reinhold Geijer, VD Kurt Lodenius Per Molin Per-Göran Nyberg Madeleine Ramel Bengt Rosén Marianne Qvick Stoltz Nils Stormby, 1:e vice ordförande Håkan Tidlund Monica Ulfhielm Kaisa Bratt, personalrepresentant Lillemor Smedenvall, personalrepresentant Styrelsesuppleanter Lars-Erik Kvist, stf VD Björn Nykvist, personalrepresentant Carina Raderman, personalrepresentant Ordinarie revisorer Aukt revisor Ulf Egenäs, Deloitte & Touche Aukt revisor Torbjörn Hanson, Ernst & Young Revisorssuppleanter Aukt revisor Jan Larsson, Deloitte & Touche (personlig suppleant för Ulf Egenäs), Aukt revisor Olof Cederberg, Ernst & Young (personlig suppleant för Torbjörn Hanson) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/04/23/19990208BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/04/23/19990208BIT00710/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar