Kallelse till extra bolagsstämma den 1 november 2001

Kallelse till extra bolagsstämma den 1 november 2001 I enlighet med noteringsavtalet med Stockholmsbörsen AB meddelar Lundin Oil AB (publ) även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till extra bolagsstämma den 1 november 2001. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets firma ändras till Talisman Energy Sweden AB och att bolagsordningens bestämmelse om antalet styrelseledamöter ändras. Stockholm den 4 oktober 2001 LUNDIN OIL AB (publ) För ytterligare information: Johan Gernandt, styrelsens ordförande Tel: 08-670 66 00 E-post: johan.gernandt@gda.se Bilaga: Kallelseannons till bolagsstämma KALLELSE Aktieägarna i Lundin Oil AB (publ), organisationsnummer 556297-9483 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 november 2001, klockan 16.00 i Styrelserummet, Industrihuset, Storgatan 19 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken måndagen den 22 oktober 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 fredagen den 26 oktober, under adress: Lundin Oil AB (publ), c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Box 5747, 114 87 STOCKHOLM eller per telefax 08-662 61 01 eller per e-post info@gda.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före måndagen den 22 oktober 2001 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Ärenden och förslag till dagordning för bolagsstämman 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av minst en justeringsman. 4. Godkännande av dagordning. 5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. 7. Stämmans avslutande. 6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets firma ändras till Talisman Energy Sweden AB och att bolagsordningens bestämmelse om antalet styrelseledamöter ändras. Bolagsstämmans beslut under punkten 6 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Aktieägare representerande mer än 98 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har informerat styrelsen att de avser att rösta för godkännande av beslutet under punkt 6. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 hålls tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget under ovanstående adress från och med torsdagen den 25 oktober 2001 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i oktober 2001 Lundin Oil AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00650/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00650/bit0001.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar