Kommuniké om preliminärt bokslut för FöreningsSparbanken 1997

Kommuniké om preliminärt bokslut för FöreningsSparbanken 1997 FöreningsSparbankens första helårsresultat präglas av omställningen till en bank Den underliggande affärsverksamheten utvecklas positivt Rörelseresultatet uppgick till 2 400 Mkr (6 282) Rörelseresultatet exklusive fusionsrelaterade kostnader var 6 524 Mkr Omställningskostnader belastar rörelseresultatet med 1 235 Mkr Värdejustering av tillgångar i den tidigare Föreningsbankskoncernen påverkar rörelseresultatet negativt med 2 889 Mkr Vinst per aktie 1,07 kronor (13,40) Tidigare föreslagen kontantutdelning om sex kronor per aktie bekräftas Mandamus delas ut enligt tidigare avisering 1 400 anställda har valt förtidspension Robur och SparLiv/SparFond visar snabb tillväxt Bankkort med integrerad CASH-funktion lanseras Antalet Internetkunder fördubblades under fjärde kvartalet FORTSATTA FRAMGÅNGAR PÅ MARKNADEN Stark ställning på sparande Koncernen har en kraftig tillväxt inom området sparande och placeringar och uppvisar fortsatt växande marknadsandelar inom flera betydelsefulla produktområden. Det samlade värdet av inlåning, värdepappersfonder, privatobligationer, allemansspar och koncernens olika pensionssparformer ökade under 1997 med 43 miljarder kronor eller med 12 procent och uppgick den 31 december 1997 till drygt 402 miljarder kronor. Därigenom har koncernens ställning på sparandemarknaden ytterligare stärkts under 1997. Den förvaltade volymen i Robur och Föreningsbanken Fonder ökade med avseende på fondförvaltning under året från 105 miljarder kronor till 158 miljarder kronor. Nettotillflödet till fonderna exklusive värdestegring uppgick till cirka 32 miljarder kronor under 1997 vilket motsvarar inemot hälften av det totala nettotillflödet till fondsparandet i Sverige under året. Försäljningen av försäkringssparande fortsatte att öka kraftigt. Det förvaltade kapitalet i SparLiv/SparFond ökade med drygt sju miljarder kronor eller med nära 90 procent och uppgick den 31 december 1997 till omkring 16 miljarder kronor. Utlåningen ökade FöreningsSparbankens position stärktes på kreditmarknaden under 1997. Spintabkoncernens andel av hypoteksutlåningen till hushåll ökade under året och uppgick till 37 procent. Under 1997 har koncernens utlåning till hushåll ökat med cirka åtta miljarder kronor till 228 miljarder, varav cirka två miljarder under fjärde kvartalet. Hypoteksutlåningen svarar för cirka fem miljarder kronor av ökningen under året. Koncernens samlade utlåning till allmänheten och andra kreditinstitut än banker uppgick vid utgången av 1997 till 494 miljarder kronor (472). Utlåningen till företag exklusive fastighetsförvaltning och återköpsavtal har under 1997 ökat med drygt elva miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00180/0213år.doc

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar