Principöverenskommelse mellan FSPA och AMFPension

Principöverenskommelse mellan FöreningsSparbanken ochAMF Pension om försäljning av Gallerian och bankens IT-fastighet för sammanlagt 4 260 Mkr FöreningsSparbanken har träffat en principöverenskommelse med AMF Pension om försäljning av Gallerian, där banken har sitt centralkontor vid Brunkebergstorg i Stockholm (tomträtterna Trollhättan 29-33) samt den fastighet på Stora Essingen i Stockholm, där bankens IT-verksamhet bedrivs (Ångtvätten 22). AMF Pension ägs av SAF och LO och förvaltar sedan 1973 den avtalade tilläggspensionen för landets en miljon privatanställda arbetare. Principöverenskommelsen innebär att FöreningsSparbanken kommer att avyttra fastigheterna till AMF Pension under första kvartalet 1999 för en total köpeskilling om 4 260 miljoner kronor vilket kommer att resultera i en realisationsvinst för FöreningsSparbanken om cirka 1 500 miljoner kronor. Förvärvet och de slutliga villkoren förutsätter bland annat sedvanlig teknisk och ekonomisk genomgång av fastigheterna från AMF Pensions sida. Gallerian är ett modernt kontors- och butikskomplex i centrala Stockholm och fastigheten på Stora Essingen inrymmer FöreningsSparbankens IT-verksamhet. Gallerian och IT-fastigheten omfattar totalt 145 000 kvm uthyrningsbar area, huvudsakligen kontors- och butikslokaler. Fastigheterna är fullt uthyrda och de årliga hyresintäkterna inklusive fastighetsskatt uppgår till drygt 340 miljoner kronor varav FöreningsSparbanken svarar för cirka 70 procent. FöreningsSparbanken avser också att bland annat avveckla sina fastighetsinnehav i London och Luxemburg vilket kan medföra en realisationsförlust på i storleksordningen 150 miljoner kronor under 1999. Under våren 1998 avyttrade FöreningsSparbanken 234 rörelsefastigheter för cirka 2,9 miljarder kronor. Genom försäljningen av Gallerian och IT- fastigheten ökar flexibiliteten för banken samtidigt som kapital frigörs och verksamheten renodlas ytterligare. Efter försäljningarna återstår endast tre fastigheter i FöreningsSparbanken, vilka alla har bankhistoriskt intresse, samt bankens utbildningscentrum. För ytterligare information ring: Nils-Fredrik Nyblæus, VVD tel: 08-5859 25 32 Staffan Salén, Investor Relations tel: 08-5859 27 79 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar