Samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige

Samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige * Sparbanken Sverige innehar 98,5 % av kapital och röster i Föreningsbanken. * Föreningsbanken avnoteras. Sista noteringsdag 11 juni. * Sparbanken Sverige beredd köpa utestående aktier och teckningsoptioner i Föreningsbanken kontant. * Fusionsförfarandet inleds. Efter erbjudandetidens utgång innehar Sparbanken Sverige 98,5 procent av kapital och röster i Föreningsbanken, räknat efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Som en följd härav har Sparbanken Sveriges aktiekapital ökat med cirka 1,5 miljarder kronor till cirka 7 miljarder kronor. Redovisning av aktier i Sparbanken Sverige till dem som accepterat bankens erbjudande om förvärv av aktier och optioner i Föreningsbanken beräknas påbörjas omkring den 9 juni 1997. Som Föreningsbanken tidigare meddelat kommer aktierna i Föreningsbanken att avnoteras från Stockholms Fondbörs med sista noteringsdag den 11 juni 1997. Sparbanken Sverige har för avsikt att i marknaden köpa utestående aktier och teckningsoptioner i Föreningsbanken från dem som är intresserade av att sälja sina innehav. Det kontanta pris som Sparbanken Sverige därvid är beredd att betala utgår från kursen för Sparbanken Sverige-aktien på försäljningsdagen, omräknat för utbytesrelationerna enligt Sparbanken Sveriges tidigare erbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna i Föreningsbanken. Vid försäljning omfattande högst sex stamaktier, två preferensaktier respektive 99 teckningsoptioner, som äger rum senast den 15 augusti 1997 och som sker genom något av Föreningsbankens eller Sparbankens kontor, kommer courtage eller annan avgift inte att tas ut. Bankernas styrelser avser att i juni framlägga en fusionsplan. Extra bolagsstämmor för beslut om fusion avses äga rum i slutet av augusti 1997. Fusionen beräknas vara genomförd före årets utgång. För ytterligare information: Nils-Fredrik Nyblaeus, vice VD Sparbanken Sverige, tfn 08-790 25 32 Lars Nyberg, vice VD Föreningsbanken, tfn 08-782 33 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/03/19990208BIT00650/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1997/06/03/19990208BIT00650/bit0002.doc

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar