Simbel lägger kontantbud på N&T Argonaut AB

Simbel lägger kontantbud på N&T Argonaut AB *Simbel erbjuder 8,10 SEK kontant för varje A- och B-aktie i N&T Argonaut AB. *Erbjudandet innebär en premie om 41,9 procent för A-aktien och 38,2 procent för B-aktien i jämförelse med respektive genomsnittlig sista betalkurs under de 30 senaste handelsdagarna. *Simbel och familjen Sohmen innehar för närvarande direkt, indirekt och genom oåterkalleliga förbindelser 58,2 procent av rösterna och 37,4 procent av kapitalet i N&T Argonaut AB. Dessutom har aktieägare representerande ytterligare 5,5 procent av kapitalet och 3,1 procent av rösterna ställt sig positiva till Erbjudandet. Simbel Investment AB ("Simbel"), ett svenskt aktiebolag närstående familjen Sohmen, har beslutat att lägga ett kontantbud ("Erbjudandet") på N&T Argonaut AB (publ) ("NTA"), ett tankrederi för transport av råolja med en flotta på 18 tankfartyg och en fartygsbeställning för leverans under år 2000. Bakgrund och motiv till Erbjudandet Simbel är ett svenskt bolag som bildats i syfte att äga aktier i NTA för familjen Sohmens räkning. Familjen Sohmen kontrollerar de privata företag som äger de fartyg vilka gemensamt betecknas som World-Wide Fleet. World-Wide Fleet omfattar totalt omkring 8 miljoner dwt, med fokus på VLCC-fartyg (Very Large Crude Carriers). 1994 erbjöds familjen Sohmen att förvärva en stor andel av Nordström & Thulin, och 1996 blev familjen bolagets huvudaktieägare. Familjen Sohmen stödde därefter fusionen mellan Nordström & Thulin och Argonaut AB, och är sedan dess huvudaktieägare i det sammanslagna bolaget. Fusionen återspeglade Helmut Sohmens djupa tilltro till konsolidering i tankbranschen. Fastän fusionen genomfördes framgångsrikt och ledde till ökad kostnadseffektivitet, har nyttan för aktieägarna inte materialiserats. Även efter fusionen utgör NTA:s fartyg en liten del av tankfartygsmarknaden. Detta Erbjudande är därför ett logiskt steg mot fortsatt konsolidering som nu pågår inom branschen. Den kombinerade flottan skulle ändå enbart utgöra cirka 5 procent av den totala tankflottan i världen. Erbjudandet *Erbjudandet innebär 8,10 SEK kontant för varje A-aktie och B-aktie i NTA. Inget courtage utgår. *Det erbjudna priset motsvarar en premie om 43,4 procent för A-aktien och 37,3 procent för B-aktien i jämförelse med respektive sista betalkurs den 12 november 1999. *Baserat på den genomsnittliga sista betalkursen under de 30 senaste handelsdagarna innebär Erbjudandet en premie om 41,9 procent för A-aktien och 38,2 procent för B-aktien. * Erbjudandet innebär att NTA:s eget kapital värderas till 1,7 miljarder SEK (204 miljoner USD). NTA:s nettoskuld uppgick per den 30 september 1999 till 2,7 miljarder SEK, vilket innebär att företagets tillgångar värderas till 4,4 miljarder SEK (527 miljoner USD). *Simbel innehar för närvarande 19,3 procent av rösterna och 13,9 procent av kapitalet i NTA. Dessutom har Osiris Investment AB och Aswan Investment AB, som indirekt ägs av stiftelser som grundats av familjen Sohmen, oåterkalleligt förbundit sig att överlåta sina aktier i NTA till Simbel enligt Erbjudandet. Dessa aktier representerar ytterligare 29,4 procent av rösterna och 8,2 procent av kapitalet i NTA. *Även ODIN Fonder och andra aktieägare (som tillsammans representerar 9,5 procent av rösterna och 15,3 procent av kapitalet i NTA) har oåterkalleligt förbundit sig att överlåta sina aktier i NTA till Simbel enligt Erbjudandet. * Dessutom har aktieägare som representerar ytterligare 3,1 procent av rösterna och 5,5 procent av kapitalet ställt sig positiva till Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Erbjudandet gäller under förbehåll av: * att det accepteras i sådan utsträckning att Simbel blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i NTA representerande mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i NTA. Simbel förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning; samt * att under tiden fram till slutet av anmälningsperioden eller en förlängning därav, ingen åtgärd vidtagits, beslut fattas eller föreskrift eller lagstiftning tillkommit eller föreslagits av offentlig myndighet, domstol eller motsvarande i Sverige eller i utlandet, eller annan omständighet utanför Simbels kontroll inträffat, som enligt Simbels skulle kunna medföra att förvärvet av NTA eller en väsentlig del av NTA-koncernen skulle omöjliggöras eller väsentligen försvåras eller medföra en väsentlig negativ påverkan på NTAs verksamhet eller värde. Finansiering Finansieringen av Erbjudandet är säkerställd av HSBC Bank plc. Budgivaren Simbel kontrolleras av familjen Sohmen. Dr Helmut Sohmen, ordförande i World-Wide Shipping Group Ltd och NTA, är välkänd i rederikretsar. Han har innehaft framstående poster i många ledande internationella sjöfartsorganisationer: VD i BIMCO, ordförande i IMIF, ordförande i Hong Kong Shipowners Association och styrelseledamot i Intertanko. Dr Sohmen är för närvarande styrelseledamot i HSBC Holdings plc i London och i Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd i Hong Kong. Han är ordförande i Pacific Basin Economic Council (PBEC), med medlemmar från 20 länder i Stilla Havsregionen. Dr Sohmen har tidigare även varit ledamot i Volvo AB:s internationella Advisory Board. Preliminär tidsplan Ett prospekt med villkoren för Erbjudandet beräknas skickas till aktieägarna i NTA omkring den 24 november 1999. Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 25 november till och med den 16 december 1999. Kontant betalning av likvid för överlåtna aktier beräknas ske omkring den 29 december 1999. Simbel förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden för Erbjudandet och om nödvändigt att skjuta upp dagen för redovisning av likvid. Ett tillkännagivande om att Erbjudandet kommer att fullföljas förväntas ske omkring den 21 december 1999. Finansiella rådgivare Swedbank Markets och Lenner Corporate Finance är finansiella rådgivare till Simbel. Stockholm den 15 november 1999 Simbel Investment AB Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Simbel Investment AB Andreas Sohmen-Pao +44-385-261 105 +44-171-566 5316 Swedbank Markets Alf Blomqvist +46-8-56 59 25 16 Lenner Corporate Finance Lars Lenner +46-8-54 50 25 30 Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien och Japan. Det offentliga Erbjudandet på aktierna i NTA kommer inte att lämnas i dessa länder. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. PRESSKONFERENS Med anledning av Simbel Investment AB:s offentliga erbjudande till aktieägarna i N&T Argonaut AB kallas till press- och analytikerkonferens idag, måndag den 15 november 1999, kl. 13.00 på NTA:s huvudkontor Skeppsbron 34, Stockholm. Andreas Sohmen-Pao (representerande familjen Sohmen) och Anders Berg (VD, NTA) kommer att närvara. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar