Sparbanken Sverige AB får tillstånd att förvärva aktier i Föreningsbanken

Finansinspektionen har meddelat att Sparbanken Sverige AB:s ansökan om tillstånd att förvärva aktier och teckningsoptioner i Föreningsbanken AB i utbyte mot nyemitterade aktier i Sparbanken Sverige AB har medgivits. Prospekt avseende erbjudandet kommer att offentliggöras den 11 april 1997 och anmälningsperioden kommer att vara 15 april till 15 maj 1997. I samband med offentliggörandet i februari 1997 av förslaget om samgående mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige redovisades de ekonomiska konsekvenserna av samgåendet genom den så kallade poolningsmetoden. Denna metod valdes då den enligt Föreningsbankens och Sparbanken Sveriges styrelser och revisorer bäst återspeglar det föreslagna samgåendet på likaberättigad bas mellan de båda bankerna. Även om poolningsmetoden enligt styrelsernas mening ger den mest rättvisande bilden, leder en tillämpning av denna metod till att vissa tolkningsfrågor aktualiseras beträffande tillämpningen av gällande lagstiftning och rekommendationer. Finansinspektionen har förklarat sig ha för avsikt att tillämpa ett remissförfarande rörande dessa tolkningsfrågor innan tillståndsfrågan avgörs, vilket skulle komma att försena tidsplanen för erbjudandet. Sparbanken Sveriges styrelse har, för att undvika en sådan försening, accepterat att den traditionella förvärvsmetoden används för att redovisa samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige i prospektet. Goodwillavskrivningen bedöms i enlighet med tidigare lämnad information komma att uppgå till 125 miljoner kronor årligen. SPARBANKEN SVERIGE AB Styrelsen För ytterligare information: Lars-Erik Kvist, stf VD Tfn 08-790 13 76 Nils-Fredrik Nyblæus, Ekonomidirektör Tfn 08-790 25 32 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/04/04/19990212BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/04/04/19990212BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar