Sparbanken Sverige har fått in mer än 90% av aktierna i Föreningsbanken

Sparbanken Sverige har fått in mer än 90 procent av aktierna i Föreningsbanken och fullföljer erbjudandet Aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Föreningsbanken representerande sammanlagt mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster, räknat efter fullt utnyttjande av optionerna, har accepterat Sparbanken Sveriges erbjudande om förvärv av aktier och optioner i Föreningsbanken i utbyte mot nyemitterade aktier i Sparbanken. Sammanräknat med Sparbankens tidigare aktieinnehav innebär detta att Sparbanken kontrollerar över 95 procent av antalet aktier och röster i Föreningsbanken. Därmed är samtliga villkor för att Sparbanken skall fullfölja sitt erbjudande uppfyllda. Redovisning av de nya aktierna i Sparbanken till dem som accepterat erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 9 juni. För att ge kvarvarande aktieägare och optionsinnehavare i Föreningsbanken ytterligare en möjlighet att byta ut sina aktier och optioner inom ramen för erbjudandet har Sparbanken beslutat förlänga anmälningsperioden t o m den 26 maj 1997. Sparbanken kan även komma att förvärva aktier i marknaden. I och med att Sparbanken fullföljer erbjudandet kommer stamaktieägarna i Föreningsbanken att erhålla den tidigare aviserade bonusutdelningen om 4 kronor per stamaktie. Avstämningsdagen för bonusutdelningen har fastställts till den 29 maj 1997 och sista dagen för handel med stamaktier i Föreningsbanken inklusive rätt till bonusutdelning blir den 26 maj. Bonusut- delningen beräknas komma att utbetalas via VPC den 5 juni. Innehavare av teckningsoptioner måste senast den 28 maj 1997 ha inkommit till Föreningsbankens huvudkontor med anmälan om nyteckning av aktier i Föreningsbanken för att erhålla bonusutdelning. Bankerna går nu direkt vidare med den andra etappen i samgåendeprocessen i form av en fusion. Styrelserna har för avsikt att i juni framlägga en fusionsplan. Extra bolagsstämmor i båda bankerna för godkännande av denna plan avses äga rum i slutet av augusti. Fusionen beräknas vara verkställd före årets utgång. Som framgått av erbjudandeprospektet finns det risk för att de som inte accepterar erbjudandet utan i stället erhåller vederlag i fusionen inte har rätt till uppskov med beskattning av realisationsvinst. Ansökan om förhandsbesked i skattefrågan har ingivits men ärendet är ännu inte avgjort. För ytterligare information: Reinhold Geijer, VD Sparbanken Sverige, tfn 08-790 2170 Bo Söderberg, VD Föreningsbanken, tfn 08-782 3525 Lars Nyberg, vice VD Föreningsbanken, tfn 08-782 3322 Nils-Fredrik Nyblaeus, vice VD Sparbanken Sverige, tfn 08-790 2532 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/05/20/19990208BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/05/20/19990208BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar