Sparbanken Sverige utvecklar samarbetet i Norge

Sparbanken Sverige utvecklar samarbetet i Norge, genom överenskommelse med norska SpareBank1Gruppen Sparbanken Sverige tar ytterligare ett steg i genomförandet av sin Nordenstrategi genom att utveckla samarbetet med den norska SpareBank1Gruppen. Samarbetet gäller fond- och försäkringsprodukter för den norska privatmarknaden. Sparbanken Sverige AB och Sparebankgruppen AS (SpareBank1Gruppen), har under en tid fört diskussioner om ett framtida strategiskt samarbete inom fondförvaltnings- och försäkringsområdena på den norska marknaden. Som ett första konkret steg i utvecklingen av det diskuterade framtida samarbetet har Sparbanken Sverige erhållit optioner att i två steg fram till utgången av år 1999 förvärva upp till och med 50 procent av aktierna i SpareBank 1 Gruppens dotterbolag Odin Forvaltning AS. Odin bedriver verksamhet på den norska marknaden inom aktie- och räntefondsområdet. Vid utgången av 1996 hade bolaget ett förvaltningskapital på totalt cirka 4 mdr NOK. Verksamheten är starkt expansiv. Bolaget är näst största aktiefondsförvaltare i Norge med för närvarande totalt cirka 90 000 kunder. Sparbanken Sverige och SpareBank1Gruppen har vidare enats om att gemensamt och på likaberättigad basis utveckla verksamhet på försäkringsområdet. Sparbanken Sverige har därvid initialt erhållit optioner att köpa 10 procent av aktierna i SpareBank1Gruppens dotterbolag Sparebank 1 Livforsikring AS, f.d. DAVID Forsikring AS, och 90 procent av aktierna i det unit link-företag, Sparebank 1 Unit Linked, som SpareBank1Gruppen har under bildande. SpareBank1Gruppen har genom samverkande sparbanker en kundbas på drygt 1 miljon kunder och cirka 35 procent av den norska sparbanksmarknaden. Sparbanken Sverige har åtagit sig att förvärva optioner på upp till 9,8 procent av aktierna i norska Fokus Bank. Mer parten av dessa optioner är redan förvärvade av Sparbanken Sverige. SpareBank1Gruppen har sedan rätt att i sin tur förvärva dessa optioner, alternativt, inom ramen för det offentliga erbjudande SpareBank1Gruppen lämnat avseende aktierna i Fokus, de aktier optionerna avser. "Det är mycket glädjande att vi nu på detta konkreta sätt kan vidareutveckla tillämpningen av vår strategi för Norden och Östersjöområdet. Genom samverkan, partnerskap och, där så är motiverat, delägande skapar vi en ökad gemensam styrka med ökad närvaro på de aktuella marknaderna, utan att själva etablera oss i den rena kontorsrörelsen. Vi har valt att samverka med etablerade nationella och lokala sparbanker och andra partners i stället för att själva etablera egen verksamhet direkt i de andra länderna. Detta ger enligt vår uppfattning en större närhet till såväl marknader som kunder, säger Sparbanken Sveriges VD Reinhold Geijer. Överenskommelsen mellan Sparbanken Sverige och SpareBank1Gruppen förutsätter bland annat tillstånd av berörda myndigheter. För ytterligare information Reinhold Geijer, VD Sparbanken Sverige AB, tfn 08-790 21 70 Lars-Olof Ödlund, vVD Sparbanken Sverige AB, tfn 08-790 11 98 Fakta om Sparebankgruppen Sparebankgruppen är moderbolaget i en finansiell koncern ägd av 16 norska sparbanker, där Sparebank1SR-Banken, Sparebank1Vest, Sparebank1Midt-Norge och Sparebank1Nord-Norge är de fyra största. De 16 sparbankerna har 372 kontor och svarar för cirka 35 procent av den norska sparbanksmarknaden. De har en samlad balansomslutning på drygt 100 mdr NOK och drygt 1 miljon privatkunder. För ytterligare information om SpareBank1Gruppen Tor Laegreid, Administrerende direktör Sparebankgruppen AS, tfn +47-22 82 97 57 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/09/19990208BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/09/19990208BIT00640/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar