Stockholms Fondbörs beslut avseende Swedbank Fondkommissions affärer 971112

Stockholms Fondbörs beslut avseende Swedbank Fondkommissions affärer den 12 november 1997 Stockholms Fondbörs har idag meddelat sitt beslut med anledning av de uppmärksammade affärerna, som gjordes av Swedbank Fondkommission i den avslutande aktiehandeln den 12 november. Börschefen riktar allvarlig kritik mot FöreningsSparbanken och har vidare beslutat att tillfälligt återkalla de personliga handelstillstånden (börskorten) för fem aktiehandlare. Som FöreningsSparbanken meddelade redan den 13 november, handlade Swedbank Fondkommission vid det aktuella tillfället felaktigt. Det är dock väsentligt att påpeka att banken i sin interna utredning, där även externa jurister medverkat, inte funnit något otillbörligt agerande av bankens personal. Aktieaffärerna genomfördes i syfte att täcka den risk som uppstod vid emissionen av aktieindexobligationen Svenska Klassiker. Kurserna i de fyra ingående aktierna Astra, Ericsson, Sparbanken Sverige samt Volvo kom därvid att stiga på ett icke avsett sätt. Som tidigare meddelats har banken vidtagit åtgärder för att kompensera de kunder som tecknat sig för Svenska Klassiker. Sedan den 24 november är Svenska Klassiker noterat på Stockholms Fondbörs. Med anledning av det inträffade har banken vidtagit följande åtgärder: Chefen för tradingavdelningen har omplacerats. Aktietradingen har omorganiserats och ny chef har tillsatts. Rekryteringsarbetet avseende ny aktiechef har intensifierats. Risk Managementfunktionens kontroll över aktietradingen har stärkts. Riskavtäckningen för egna aktieindexobligationer kommer i fortsättningen att i första hand ske via extern motpart. Särskild beslutsordning har införts vid eventuell intern riskavtäckning. Det som Fondbörsen har anfört i sitt beslut ger inte banken anledning att vidtaga någon ytterligare åtgärd. De genomförda åtgärderna liksom den fortsatta utvecklingen inom Swedbank Fondkommission, skall ses i ljuset av FöreningsSparbankens fasta ambition att möta marknadens krav med tjänster och produkter av hög kvalitet inom alla former av bankverksamhet inklusive investmentbanking. För ytterligare information: Håkan Källåker, vVD, chef Swedbank Markets, tfn 08-585 915 30, 585 915 40 Gunnar Andersson, vVD, informationsdirektör, tfn 08-585 928 68, 070- 590 14 18 Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 08-585 916 30, 070-511 00 33 Bilagor: 2 st Bilaga pressmeddelande 1997-12-08 Riskavtäckningen den 12 november Morgonen den 12 november begärde den enhet inom banken som ansvarade för emissionen av Svenska Klassiker in offerter för att täcka av de risker som uppstått vid emissionen. Slutofferter kom in från en utländsk aktör och från Swedbank Fondkommissions egen tradingavdelning. Vid lunchdags stod det klart att den interna tradingavdelningen gett den bästa offerten. Tradingavdelningen ställde således ut en köpoption och fick för detta en marknadsmässig ersättning. Därmed hade den emitterande enhetens risk överförts till tradingavdelningen. Tradingavdelningen fick därmed en risk på ca 300 miljoner kronor. Den ansvarige chefen för tradingavdelningen planerade att riskavtäckningen skulle genomföras med 100 miljoner kronor per dag. Startvärdet på aktieindexobligationen beräknades på genomsnittet av slutkurserna från de tre dagarna 12-14 november, för de aktuella aktieslagen Astra A, Ericsson B, Sparbanken Sverige A samt Volvo B. Chefen för enheten gav sina fyra medarbetare uppdraget att köpa in aktierna till ett pris som så nära som möjligt skulle överensstämma med sista betalkurs. Var och en av medarbetarna handlade var sitt aktieslag. Syftet var att minimera tradingavdelningens risk eftersom lösenpriset på den utställda köpoptionen bestämdes av slutkurserna för de ingående aktieslagen. Kurserna på börsen hade fallit under dagen. Chefen för aktietradingen gjorde bedömningen att den utvecklingen skulle fortsätta och att det skulle finnas tillräcklig likviditet i Astra och Ericsson för att avvakta med riskavtäckningen i de aktierna till slutet av dagen. Likviditeten i Sparbanken Sverige och Volvo var mer tveksam. De handlare som var ansvariga för köpen i dessa aktier inledde därför sina köp tidigt under dagen medan de övriga två väntade. Omedelbart innan börsens stängning genomfördes köpen i Astra och Ericsson samt de kompletterande köpen av Sparbanken Sverige och Volvo. Likviditeten visade sig dock vara långt sämre än vad som tidigare bedömts. Handlarna gjorde i det läget bedömningen att riskavtäckningen trots allt skulle fullföljas innan stängning, och att köpen inte nämnvärt skulle påverka kurserna. Detta visade sig i efterhand vara en felaktig bedömning, som resulterade i den uppmärksammade kursuppgången. Bilaga pressmeddelande 1997-12-08 Fakta om aktieindexobligationer och riskavtäckning Aktieindexobligationen är en obligation vars avkastning följer ett (eller flera) aktieindex. Placeraren återfår alltid det nominella beloppet vid löptidens slut, oavsett hur aktieindex har utvecklats. Därutöver erhålles avkastning om underliggande aktieindex har utvecklats positivt under obligationens löptid. Aktieindexobligationen kombinerar därmed aktiemarknadens möjlighet till god avkastning med obligationens låga risknivå. I teknisk mening består aktieindexobligationen av två delar, en obligation där räntan betalas vid förfallotidpunkten (s k nollkupongobligation) och en eller flera optioner. Avkastningen på en aktieindexobligation beräknas normalt med utgångspunkt från indexvärdet vid två olika tillfällen, nämligen "startvärdet" som fastställs strax före lånets likviddag samt "slutvärdet" som fastställs strax före återbetalningsdagen. Om skillnaden mellan slutvärde och startvärde är positivt erhålles avkastning på obligationen utifrån en vid starten angiven multipel (s k avkastningskoefficient). Avkastningskoeffiecientens storlek beror på marknadsförhållandena vid emissionstillfället. När en bank ger ut en aktieindexobligation får banken ett åtagande mot kunderna, som är beroende av aktiemarknadens utveckling under obligationens löptid. Då uppstår en risk i bankens balansräkning, vilken banken normalt vill täcka. En riskavtäckning sker regelmässigt genom förvärv av en köpoption avseende aktuellt aktieindex. Utställare av optionen är normalt en svensk eller utländsk marknadsaktör. Om index avser svenska aktier kan banken alternativt, genom ett internt avtal, förvärva köpoptionen av den egna tradingavdelningen. Utställaren (säljaren) av köpoptionen måste i sin tur täcka den egna risken samma dag som optionen utfärdas, om den återstående risken skall bli så liten som möjligt. Detta gäller även om det är bankens egen tradingavdelning som utfärdat optionen. Riskavtäckningen sker i första hand genom köp av de aktier som ingår i aktuellt index. I Sverige och internationellt är aktieindexobligationen en betydande produkt. På Stockholms Fondbörs finns för närvarande ett 10-tal emittenter av aktieindexobligationer med 155 utestående lån eller delar av lån, varav Föreningsbanken och Sparbanken Sverige har emitterat 76. Det senaste förfallna lånet SPAX 94/97 köptes av 13.300 kunder. Den svenska delen av lånet gav kunderna en årlig avkastning på insatt kapital på drygt 34 procent. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/08/19990205BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/08/19990205BIT00770/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar