Swedbank Fondkommission och Stockholms Fondbörs

Swedbank Fondkommission och Stockholms Fondbörs Stockholms Fondbörs har idag meddelat sitt beslut att med anledning av den tidigare uppmärksammade aktiehandeln den 12 november dra in de personliga börskorten för fyra av aktiehandlarna vid Swedbank Fondkommission. Aktieaffärerna genomfördes som ett led i den så kallade risktäckningen i arbetet med aktieindexobligationen Svenska Klassiker, men fick till konsekvens att de fyra ingående aktiernas kurser steg så kraftigt att börsindex den aktuella dagen påverkades. (Konstruktionen av aktieindexobligationer och arbetet med detta på marknaden allt vanligare sparandealternativ presenteras i bilaga till detta pressmeddelande.) Banken delar Fondbörsens uppfattning att effekterna av den aktuella aktiehandeln inte är acceptabla. (Varken i Fondbörsens utredning eller i bankens interna utredning har framkommit att handlarna skulle ha agerat på ett otillbörligt sätt.)* Banken har (emellertid)* vidtagit åtgärder för att dels hålla kunderna skadeslösa, dels förhindra att det inträffade skall kunna upprepas. Banken har vidare gått igenom och kvalitetssäkrat berörda rutiner, samt bland annat vidtagit följande åtgärder: Ny chef för enheten Aktietrading har tillsatts Risk Managementfunktionens kontroll över Aktietradingen har stärkts Riskavtäckning för egna aktieindexobligationer kommer i fortsättningen i första hand att ske via extern investmentbank Beslut om intern riskupphandling kommer, om sådan blir aktuell, att fattas av bankens Finanskommitté. De berörda handlarna ges under viss tid nya arbetsuppgifter med möjligheter till utveckling inom andra delar av bankens verksamhet. En av de fyra, den dåvarande chefen för enheten Aktietrading, omplacerades redan dagen efter den aktuella aktiehandeln. Banken har samtidigt sett till att Swedbank Fondkommission tillförs erforderliga resurser för att med god kvalitet upprätthålla verksamheten inom enheten Aktietrading. ( )* tas med om det har täckning i Börsens skrivning För ytterligare information: Håkan Källåker, vVD, chef Swedbank Markets, tfn 08-585 915 30 Gunnar Andersson, vVD, Informationsdirektör, tfn 08-585 928 68 Einar Frydén, Informationsansvarig, tfn 08-585 916 30, 0705-11 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/04/19990205BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/04/19990205BIT00780/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar