Swedbank Fondkommissions aktieaffärer den 12 november

Swedbank Fondkommissions aktieaffärer den 12 november I den avslutande handeln den 12 november genomförde Swedbank Fondkommission ett antal aktieaffärer som kom att påverka slutkurserna i de fyra aktierna Astra A, Ericsson B, Sparbanken Sverige A och Volvo B. Dessa aktier ingår i aktieindexobligationen Svenska Klassiker. Banken har med anledning av det inträffade genomfört egna interna utredningar och vidtagit åtgärder för att förhindra en upprepning. Kunderna hålls skadeslösa Redan dagen efter den kritiserade aktiehandeln meddelade banken i media att man agerat på ett felaktigt sätt. De kunder som tecknat sig för Svenska Klassiker kommer, som banken samtidigt meddelade, att hållas skadeslösa genom att effekterna av de gjorda aktieaffärerna räknas bort när startvärdet för avkastningsberäkningen bestäms. Samtliga kunder som tecknat sig för Svenska Klassiker får i brev från banken närmare information om det inträffade och om hur de kommer att kompenseras. Som redan meddelats har kunderna dessutom möjlighet att fram till och med den 21 november annullera sin teckning, om de så önskar. Startvärdet baserat på tre dagar När det gäller fastställande av startvärde för aktieindexobligationer kan olika metoder användas. Antingen fastställs värdet beräknat på avslutskursen eller beräknat på den genomsnittliga kursnivån under dagen. Den första metoden är den som bäst möjliggör för investeraren att själv kontrollera fastställda värden. Den överensstämmer också med svensk och internationell praxis för aktieindexlån. För att inte startvärdet skulle bli beroende av slutkurserna under en enda dag valde banken, när det gällde Svenska Klassiker, att fastställa startvärdet till genomsnittet av tre dagars slutkurser. Förändrad riskavtäckning När banken säljer aktieindexobligationer innebär detta att banken tar en risk beträffande utvecklingen av de underliggande aktiernas värden. För att skydda sig mot den risken kan banken köpa en försäkring (s.k riskavtäckning). När det gäller Svenska Klassiker gjordes detta den 12 november på ett sådant sätt att det påverkade kundernas startvärde för aktieindexobligationen. Banken har genom de åtgärder som beskrivits ovan kompenserat kunderna för detta. Banken har vidtagit åtgärder för att riskavtäckningen vid framtida aktieindexobligations-lån inte skall påverka kundernas startvärden på det sätt som skedde den 12 november. Affärsverksamheten och organisatoriska åtgärder Redan tidigare planerade förstärkningar inom Swedbank Fondkommissons affärs- verksamhet genomförs. Swedbank Fondkommission har också med anledning av det inträffade genomfört organisatoriska förändringar. Detta innebär att chefen för Ränte-och Valutahandel i fortsättningen även kommer att ha ansvaret för enheten Aktietrading. Som tidigare meddelats är hittillsvarande chef för enheten Aktietrading omplacerad. Slutligen har Risk Management-funktionens kontroll över aktietradingen ytterligare förstärkts. Aktieindexobligationen - en uppskattad produkt I Sverige och internationellt är aktieindexobligationen en betydande produkt. Den har rönt stor uppskattning eftersom den innebär att kunderna inte riskerar sitt insatta kapital men ändå får del av aktiemarknadens utveckling. Bankens bedömning är att den svenska marknaden för dessa produkter kommer att fortsätta öka. På Stockholms Fondbörs finns för närvarande ett 10-tal emittenter av aktieindex-obligationer med 155 utestående lån eller delar av lån, varav Föreningsbanken och Sparbanken har emitterat 76. Det senast förfallna lånet SPAX 94/97 köptes av 13.300 kunder. Den svenska delen av lånet gav för kunderna en årlig avkastning på insatt kapital på drygt 34 procent. För ytterligare information: Håkan Källåker, vVD, chef Swedbank Markets, tfn 08-790 15 30 Gunnar Andersson, vVD, Informationsdirektör, tfn 08-790 28 68 Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 08-790 16 30, 070-511 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/19/19990208BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/19/19990208BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Prenumerera

Dokument & länkar