Forestlight Entertainment justerar prognosen för helåret 2012

Forestlight Entertainment justerar prognosen för helåret 2012, undersöker möjligheterna för ytterligare finansiering, upprättar kontrollbalansräkning samt flyttar fram bokslutskommuniké

Forestlight Entertainment lämnade i november 2012 en omsättningsprognos om ca 95 MKR med ett EBIT om -19,5 MKR för helåret 2012. I samband med initieringen av bokslutsarbetet gör styrelsen nu bedömningen att den tidigare prognosen måste justeras. Omsättningen för helåret 2012 blir ca 88 MKR, vilket är en ökning jämfört med 2011, men EBIT bedöms uppgå till ca -38 MKR istället för -19,5 MKR. Därutöver kommer, såsom tidigare meddelats, nedskrivningar av rättigheter att behöva ske i Noble Entertainment och koncernen.

Omsättningsdifferensen om 7 MKR är framförallt hänförbar till Noble Entertainment. Bolaget ökar försäljningen på helåret jämfört med 2011 men når inte ända fram till senaste prognos. Huvudorsakerna är att TV-kontrakt förskjutits framåt, något lägre försäljning på dvd köp- och hyr-marknaden samt större returer och prisjusteringar än förväntat, vilket också innebär att vi utökar vår returreserv. Bio samt övrig försäljning ökade något jämfört tidigare lämnad prognos.

På EBIT-nivå är avvikelsen i Forestlight Entertainment 18,5 MKR. Förutom effekten av lägre intäkter enligt ovan så är kostnaderna i Noble 9,8 MKR högre. Högre marknadsföringskostnader om 3,9 MKR, factoringkostnader om 1,5 MKR samt högre royaltyutbetalningar om ca 0,8 MKR är de enskilt största posterna.

Fido och dotterbolag redovisar på EBIT-nivå en negativ avvikelse mot tidigare prognos om 1,8 MKR.

- ”Vi har lagt ett resultatmässigt utomordentligt uselt år bakom oss. Under inledningen av 2013 har vi justerat vår organisation och söker kostnadsreduktioner samt utökat fokus på våra två kärnverksamheter Fido och Noble Entertainment. Båda bolagens marknader innebär fortsatt stora utmaningar”, konstaterar Peter Levin, VD Forestlight Entertainment.

Som en konsekvens härav utforskar bolaget för närvarande olika alternativ för att uppta ytterligare finansiering för verksamheten under 2013 samt har beslutat att upprätta kontrollbalansräkning per den 22 februari 2013.

Slutligen har styrelsen beslutat att flytta datumet för att släppa bolagets bokslutskommuniké till den 27 mars 2013. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. +46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se

Hemsida: www.forestlight.se 

Prenumerera