Kallelse till extra bolagsstämma, tillika andra kontrollstämma, i Forestlight Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma, tillika andra kontrollstämma, onsdagen den 4 december 2013 kl. 10.30 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman skall vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 november 2013 samt anmäla sitt deltagande till bolaget på adress Rosenlundsgatan 36, 118 53 Stockholm, per e-post till info@forestlight.se, per telefon 08-660 43 30 eller per fax 08-660 43 38. Anmälan måste vara mottagen senast kl. 15.00 torsdagen den 28 november 2013. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Anmälan skall ange antalet biträden (maximalt två) som skall delta vid stämman. Aktieägare som kommer att företrädas enligt fullmakt måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, en bestyrkt kopia av registreringsbeviset, måste skickas till bolaget på den ovannämnda adressen i god tid före stämman. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.forestlight.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman. Registreringen måste genomföras av Euroclear Sweden AB innan torsdagen den 28 november 2013. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Utseende av protokollförare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av kontrollbalansräkning
 8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
 9. Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 11. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Förslag under punkt 9: Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Eftersom Bolaget den 16 april 2013 höll en fortsatt extrastämma tillika första kontrollstämma där beslut fattades om att driva verksamheten vidare är Bolaget skyldigt enligt aktiebolagslagen (2005:551) att inom åtta månader hålla en andra kontrollstämma. Vid denna andra kontrollstämman skall fråga om Bolaget skall fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation prövas på nytt.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

På årsstämma i bolaget den 26 juni 2013 beslutades att (i) ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagets bolagsordning samt (ii) minska aktiekapitalet från 51 969 142 kronor till 500 000 kronor utan indragning av aktier. Efter registrering därav kommer styrelsen i bolaget upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen (2005:551), samt låta denna granskas av bolagets revisor. Revisorn kommer därefter utfärda ett yttrande över kontrollbalansräkningen. Enligt styrelsens bedömning kommer kontrollbalansräkningen visa att Bolagets eget kapital är helt återställt. Således bedömer styrelsen att det ej föreligger någon kapitalbrist i Bolaget, och föreslår mot denna bakgrund i första hand att bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra bolagsstämman.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att bolaget skall gå i likvidation.

Skulle bolagsstämma besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla omkring februari 2014. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Förslag under punkt 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 52 469 142 stycken och motsvarande antal röster.

Övrigt

Fullständigt förslag och annan dokumentation för besluten under punkterna 9 och 10 ovan kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.forestlight.se, och på bolagets huvudkontor, Rosenlundsgatan 36, 118 53 Stockholm, under minst två veckor före bolagsstämman, samt skickas kostnadsfritt med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med kapitel 7 § 32 aktiebolagslagen.

* * *

Stockholm i november 2013

Forestlight Entertainment AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. 46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se

Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:

 Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag. I koncernen ingår bl.a. studioverksamheten där produktion av datoranimerad film utgör den primära verksamhetsgrenen. Fido är en av Skandinaviens största och mest välrenommerade animations- och visualeffects-studios och har hela världen som sitt arbetsfält. Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.